Skip to main content

Importeren financiële gegevens

U kiest nu voor Importeren. Het importmenu voor consolidatie verschijnt nu op het scherm.

Selecteer in de keuzelijst eerst Holding en klik vervolgens op Importeer. Er wordt nu gevraagd naar het importbestand van de moedermaatschappij (dit is het bestand dat u heeft geëxporteerd via de knop Aanmaken bestand voor consolidatie uit de enkelvoudige jaarrekening). Deze wijst u aan, waarna PM-Report de cijfers van de moedermaatschappij importeert. Aansluitend kiest u in de keuzelijst voor Werkmij. x, waarna u vervolgens weer op Importeer klikt om zo één voor één de gegevens van de dochtermaatschappijen te importeren. De gegevens worden op de achtergrond ingelezen in een consolidatiestaat per boekjaar (Consboekjaar, Consboekjaar2 en Consboekjaar3). Deze staten hebben exact dezelfde indeling als de brugstaat. U kunt steeds kiezen opnieuw de cijfers van 3 perioden in te lezen. De eliminatieposten dient u in te voeren volgens onderstaande handelingen op de betreffende consolidatiestaten.

Voor de moedermaatschappij geldt dat ook enkele rubrieksgetallen worden verzameld, omdat van die maatschappij in de groepsjaarrekening een vennootschappelijke balans en de winst-en-verliesrekening dient te worden opgemaakt.

Consolidatiestaten

De gegevens worden in kolommen (vanaf kolom I) in de consolidatiestaten per jaar ingelezen. In kolom ‘Tussenconsolidatie’ wordt een horizontale telling gemaakt van alle volgende kolommen. In de kolom “Automatische eliminatie” wordt voor de posities kas, bank, giro, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing, pensioenpremies en sociale lasten beoordeeld of er per saldo een vordering of schuld is. Afhankelijk van die waarde wordt de positie aan de actief-, of aan de passiefzijde verantwoord. De deelnemingen worden eveneens geëlimineerd middels een tegenboeking op het vermogen en resultaat tegenover de individuele regels van de rubrieken deelnemingen waar de netto vermogenswaarde is opgenomen.

In de kolom “Eliminatie” kunt u per regel (op de witte vlakken) eliminatieposten invoeren. De eindcijfers staan in de kolom “Geconsolideerd”. Boven deze kolom staan controletellingen. Aan de hand van deze gegevens kunt u bepalen of het resultaat juist is. De controle “Balans” dient steeds 0 te zijn.

Geconsolideerde subcodering

Standaard worden er door PM Report na het inlezen van de cijfers direct de geconsolideerde subcodering en brugstaat aangemaakt. Na invoer in, en controle van de consolidatiestaten, kunt u met de PM Report-optie Mutaties / Herberekenen cijfers vanuit de consolidatiestaten, een vernieuwde geconsolideerde subcodering aanmaken. Nu worden de consolidatiekolommen van maximaal drie perioden uitgelezen naar het blad subcodering en vindt de afronding en valutering plaats. Deze actie dient u altijd uit te voeren na wijzigingen in de consolidatiestaten. Direct na deze handeling is de brugstaat opgemaakt en kunt u naar stap 3 Hoofdmenu / Rapportonderdelen definiëren of direct via Rapport / Rapportonderdelen definiëren.

Consolidatiestaten verdichtingniveaus

Net als op de bladen Brugstaat en Subcodering is het mogelijk de cijfers op verschillende niveaus te verdichten. Hiermee kunt u gemakkelijker uw weg vinden binnen de gebruikte rekeningen. De volgende niveaus zijn beschikbaar:

  • Jaarrekening
  • Paragrafen
  • Subparagrafen
  • Grootboek
  • Gebruikte rekeningen

Neem gerust contact op met de Klantenservice voor overige vragen en online support.