Skip to main content

Brugstaat

Het rapport in PM Report wordt opgemaakt aan de hand van de financiële gegevens, die zijn opgenomen in het zogenoemde tabblad Brugstaat. De brugstaat is vastgelegd in de module Balance Base. Bekijk ook de volledig handleiding. Deze staat verzamelt de cijfers, die worden ingedeeld naar de diverse sub- en hoofdrubrieken, welke indeling gebaseerd is op de bepalingen opgenomen in de ‘Wet op de Jaarrekening’ en de ‘Richtlijnen voor de Jaarrekening’. 

De brugstaat (bronblad) is leidend voor het gehele rapport. In deze staat mogen de cijferkolommen nimmer worden gewijzigd. Ook mogen hier geen regels worden tussengevoegd of verwijderd. Vanuit onder andere deze staat worden namelijk alle relaties met de overige bladen (meer dan 65) gedefinieerd.

De cijfers die in de brugstaat worden opgenomen, worden eerst ingevoerd in het blad Subcodering. De uit de financiële administratie geïmporteerde cijfers worden in het blad Subcodering bewerkt, nadat zij zijn ingelezen. De bewerkingen betreffen:

  • Het afronden van de cijfers op hele getallen of duizendtallen
  • Het omrekenen naar de gekozen valuta
  • Het verzamelen van grootboekrekeningen naar de regels in de brugstaat via de toekenning van een subcode. Regels die dezelfde subcode hebben worden getotaliseerd en als één bedrag in de brugstaat opgenomen
  • Indien er op het blad Subcodering ook handmatig cijfers worden gemuteerd, dient men na invoer altijd eerst te kiezen voor Mutaties / Herberekenen cijfers, dan worden bovengenoemde stappen uitgevoerd en komen de wijzigingen automatisch in de brugstaat
  • Controle of ingevoerde cijfers in evenwicht zijn

In de brugstaat is de subcode opgenomen in kolom B. Op het blad Subcodering ook onder kolom B. In de cijferkolommen van de brugstaat zijn formules opgenomen die bewerkstelligen dat de regels in het blad Subcodering met dezelfde subcode worden verzameld tot één bedrag, wat in de brugstaat onder dezelfde code wordt gepresenteerd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk, dat in het grootboek een uitsplitsing van bijvoorbeeld de vervoermiddelen is opgenomen. Voorbeeld: er zijn 5 vrachtauto’s, die in het grootboek ieder aparte grootboekrekeningnummers hebben voor de aanschaf en de afschrijving, al de grootboekrekeningen voor de aanschaf van de vrachtauto’s krijgen eenzelfde subcode. In de brugstaat worden deze aanschaffingskosten dan gepresenteerd op één regel, zijnde aanschaffingen vervoermiddelen. Zo ook krijgen de grootboekrekeningen voor de afschrijvingen één subcode.

In PM-Report is een grootboekrekeningschema opgenomen dat als standaard kan gelden. Bij de indeling van dit rekeningschema is leidend geweest welke rekeningen vereist zijn om te komen tot een snelle en zuivere rapportage. Het rekeningschema houdt niet alleen rekening met de inrichtingseisen voor de balans en de winst- en verliesrekening, maar ook met die voor het kasstroomoverzicht of de overzichten voor de immateriële en materiële vaste activa en bijvoorbeeld de langlopende schulden en geldende eisen.

De brugstaat bevat alle cijfermatige informatie over maximaal drie perioden. Onderaan de brugstaat is een controleregel ingebouwd. U kunt hier controleren of uw administratie sluitend is.

Afrondingsverschil

Omdat PM Report bedragen tot twee cijfers achter de komma afrondt, kan er een afrondingsverschil ontstaan (zichtbaar op de Brugstaat, regel 2342). Met de menuoptie Mutaties / Afrondingsverschil boeken boekt u eenvoudig het afrondingsverschil weg. Het programma vraagt om een algemene kostenrekening waarop het afrondingsverschil mag worden geboekt (standaard is dit subcode 4710 – Afrondingsverschillen). U geeft de subcode in en daarmee verdwijnt het verschil en is gewaarborgd dat het getoonde resultaat gelijk is aan de mutatie van het eigen vermogen uit hoofde van het resultaat.

Let op: deze optie kan alleen worden gebruikt, indien het berekende verschil een waarde tussen de -5 en 5 heeft. Als dit niet het geval is, zult u het verschil van de betreffende periode nader moeten bekijken en eventueel handmatig moeten wegboeken op het tabblad Subcodering. Op rij 6 ziet u in de kolommen H, I en J de saldocontrole, met per periode het berekende verschil. Deze verschillen x -1 plaatst u handmatig in de witte cellen van de betreffende kolommen E, F en G onder het kopje Afrondingsverschil. Vervolgens dient u met de menuoptie Mutaties / Herberekenen cijfers de cijfers te herbereken, waarna PM-Report geen afrondingsverschil meer zou mogen melden.

Let op: PM-Report houdt bij de berekening van de verschillen rekening met eventueel reeds geboekte afrondingsverschillen onder het kopje Afrondingsverschil.

Tip: Deze optie kunt u tevens vinden in het hoofdmenu van PM Report onder de rapportopties.

Verdichtingniveaus

U kunt de cijfers in de brugstaat (en de consolidatiestaten) op vijf niveaus verdichten:

Jaarrekening / Paragrafen / Subparagrafen /
Grootboek / Gebruikte rekeningen

Op het niveau grootboek worden alle mogelijke rekeningen getoond. Indien u uitsluitend de gebruikte rekeningen wenst te zien, kiest u voor 5 Gebruikte rekeningen.

Indien u ook onder Extra opties / Overzicht gebruikte rekeningen de cijfers van het blad Subcodering print, dan is de audit trail geheel zichtbaar en vastgelegd.

Neem gerust contact op met de Klantenservice voor overige vragen en online support.