Handleiding PM-Software

Afdrukken

vWIA 2009


De PMFlame module ‘vWIA 2009’ kan alleen vanuit PM-Record worden opgestart (via het menu  in het hoofdscherm: ‘XBRL – vWIA – 2009’). Bij het openen zal het venster de logon-eigenschappen van PM-Record overnemen en op basis hiervan een eigen connectie met de database tot stand brengen. Dit betekent, dat u de module geheel onafhankelijk van PM-Record kunt gebruiken (zelfs als u PM-Record daarna afsluit). PMFlame zal na opstarten controleren of u over een geldige licentie beschikt.

 


Linksboven in de glazen werkbalk ziet u een knopje met daarin het PM-logo. Indien u daarop klikt, opent zich het systeemvenstertje. U kunt hier lezen van welke versie u thans gebruik maakt en onder welke logon u bent aangemeld. U vindt tevens de namen van de gekoppelde SQL server en de database. Deze gegevens kunnen belangrijk zijn, indien u eventueel contact opneemt met de afdeling CustomerCare.

 


De optie ‘Menu’ vindt u altijd terug in de glazen werkbalk bovenin het venster. Het menu in versie 08.05 bevat drie items.

Middels het menu-item ‘Opslaan’ kunt u tijdens het maken van een aangifte de gegevens opslaan in de database. Sla af en toe op deze manier op om het mogelijke verlies van gegevens te voorkomen.

Noot: bij iedere gebruikersactie waarbij een actieve/niet verzonden aangifte wordt gesloten, zal de vraag worden gesteld om op te slaan. Het gebruik van de menuoptie kan dan achterwege gelaten worden.

Noot: indien een aangifte de status ‘Verzonden’ heeft of volledig gecontroleerd is, kunnen wijzigingen niet meer worden opgeslagen en zal deze optie niet toegankelijk zijn.

PM-Record-gebruikers werken in toenemende mate met meerdere entiteiten. Bij iedere aangifte zal het beconnummer van de fiscaal adviseur moeten worden ingevuld onder het kopje ‘Gegevens consulent / fiscaal adviseur’. Zorgt u er dus voor, dat u de beconnummers van al uw entiteiten bij voorbaat invoert, anders dient u dit bij elke aangifte handmatig zelf te doen! Middels het menu-item ‘Beconnummers entiteiten’ opent u een popup-venstertje, waarin u alle door u vastgelegde entiteiten vermeld ziet staan:

De kolom ‘Beconnummer’ is rechtstreeks bewerkbaar (u herkent dit aan het potloodje). Typ het juiste nummer en verlaat het veld. Er wordt gecontroleerd of het beconnummer voldoet aan de elfproef. Hierna kunt u middels de knop ‘Opslaan’ uw wijzigingen doorvoeren en bij het aanmaken van een nieuwe aangifte zal het beconnummer van de betreffende entiteit automatisch worden ingevuld.

Tip: leg de beconnummers vast alvorens u start met het maken van aangiftes.

Via het menu-item ‘PM-TransactiePoortManager’ wordt de PMFlame module PM-TransactiePoortManager geopend. In deze module kunnen statussen en terugmeldingen van XBRL aanleveringen bij DigiPoort worden gevolgd. Zie de helpfunctie daar voor verdere informatie over de werking.

 


Het scherm toont links de cockpit, waarin u uw aangiftes kunt beheren. Aangiftes kunnen hier worden toegevoegd, verwijderd, gecontroleerd en verzonden. Tevens kunt u per aangifte specifieke handelingen uitvoeren. Door met de rechtermuisknop op de lijst de klikken verschijnt een contextmenu met de diverse mogelijkheden.

Belangrijk om te weten is dat een aangifte binnen de applicatie twee statussen kan hebben. De status ‘Niet verzonden’ en de status ‘Verzonden’. Als de status ‘Niet verzonden’ is kan de aangifte worden bewerkt en opgeslagen en zonder problemen worden verwijderd. Ook zijn dan de knoppen ‘Controleren’ en ‘Verzenden’ beschikbaar.

 = aangifte is nog niet verzonden

 = aangifte is verzonden (bekijk de verdere meldingen via de PMFlame module TransactiePoortManager)

Tip: via de lampjes onderaan de lijst, kan er worden gefilterd op status.

 


Er zijn twee manieren om een aangifte toe te voegen, te weten vanuit de module zelf, of vanuit PM-Report.

Toevoegen vanuit de module zelf
Om een aangifte vanuit de module zelf toe te voegen klikt u met de rechtermuisknop op de lijst en kiest u in het contextmenu voor de optie ‘Nieuwe aangifte toevoegen’.

Er verschijnt een popup-venstertje waar u uit de keuzelijst een klant kunt selecteren waarvoor u de aangifte wilt maken. Er verschijnen alleen klanten in de lijst waarvoor dit jaar nog geen aangifte aanwezig is. Klik op de knop ‘Keuze bevestigen’ om de aangifte toe te voegen.

Toevoegen vanuit PM-Report
Om een aangifte vanuit PM-Report toe te voegen (en de PM-Report gegevens beschikbaar te stellen) dient u vanuit het hoofdmenu van de betreffende jaarrekening te kiezen voor de optie ‘Exporteer naar fiscaal pakket’. Hierna dient u in de keuzelijst te kiezen voor de optie ‘PM-XBRL VWIA’. Nadat u op ‘OK’ heeft geklikt verschijnt de melding dat de gegevens beschikbaar zijn in de PMFlame aangiftemodule. Bij het exporteren kijkt PM-Report of er al een aangifte aanwezig is voor de betreffende klant. Zo ja, dan worden de PM-Report gegevens beschikbaar gesteld in de reeds aanwezige aangifte. Zo niet, dan wordt er een nieuwe aangifte toegevoegd.

Tip: als u de PMFlame module ‘vWIA 2009’ open heeft staan terwijl u vanuit PM-Report exporteert en de aangifte was nog niet aanwezig, dan kunt u via de lampjes in de cockpit de lijst met aangiftes verversen en de lijst zal dan ook de nieuwe vanuit PM-Report toegevoegde aangifte tonen.

Noot: om gebruik te kunnen maken van de optie in PM-Report zult u, of één van uw collega’s, de PMFlame module ‘vWIA 2009’ in ieder geval één keer eerder moeten hebben opgestart. De eerste keer wordt de database van PM-Record namelijk voorbereid op het gebruik van de module. PM-Report kan dan pas gegevens beschikbaar stellen.

 


De PMFlame aangiftemodule toont op een overzichtelijke wijze de aangifte, verdeeld over 10 herkenbare tabbladen. Dit zijn:

 • Voorblad
 • Winstberekening
 • Ja / Nee en specificaties
 • Carry-back / Niet aftrekbare bedragen
 • Balans / Winst-en-verliesrekening
 • Deelnemingen
 • Aandeelhouders
 • Buitenlandse resultaten
 • Fiscale eenheid
 • Octrooibox

Tip: op sommige tabbladen is het praktischer als u het hoofdvenster maximaliseert. Dit geldt vooral voor het tabblad ‘Fiscale eenheid’. Door de vele en brede lijsten op dit tabblad is het met een groter venster makkelijker scrollen en zijn de lijsten een stuk overzichtelijker.

In de module is een aantal standaard veldtypen en opties te onderscheiden. Deze zullen hieronder kort worden behandeld, zodat u inzicht krijgt in de opzet van de module en snel kunt starten met een aangifte.

Tekstvelden: er zijn twee typen tekstvelden, te weten bewerkbare en niet-bewerkbare tekstvelden. Vaak betreft een niet-bewerkbaar tekstveld een berekening van andere tekstvelden (bewerkbare en niet-bewerkbare) of de overname van een waarde op een ander tabblad.

 

Noot: ook in lijsten kunnen bewerkbare en niet-bewerkbare tekstvelden voorkomen.

Gegevens die worden ingevuld in bewerkbare tekstvelden moeten voldoen aan een bijbehorend formaat. De eisen van de formaten zijn bepaald door de Belastingdienst. Bij het verlaten van een veld wordt altijd gecontroleerd of de waarde voldoet aan het juiste formaat. Zo niet, dan wordt hiervan melding gemaakt en wordt getracht terug te keren naar het betreffende tekstveld. In een dergelijke melding is opgenomen: de technische veldcode, de door u ingegeven waarde, het vereiste formaat en de omschrijving van het formaat. Zo weet u precies wat u in moet vullen.

Noot: om technische redenen is het terugkeren naar een tekstveld na foutieve invoer niet altijd mogelijk. Om fouten in de aangifte te voorkomen vindt er daarom voor het verzenden altijd een volledige controle plaats op alle ingevoerde gegevens. Hierover kunt u meer lezen in het hoofdstuk ‘Aangifte controleren’.

Tip: indien er initieel een ‘0’ in een tekstveld van de aangifte staat, betekent dit in ieder geval dat er een numerieke waarde verwacht wordt. Is het veld initieel leeg dan wordt er geen numerieke waarde verwacht.

Keuzevinkjes: naast tekstvelden worden er door de hele module heen keuzevinkjes gebruikt om vragen te beantwoorden. Een vinkje betekent: ‘Ja’, het vinkje weglaten betekent: ‘Nee’. Soms dienen vragen nader te worden toegelicht. Vaak verschijnt er dan bij het vinkje een specificatieknop, waarmee u gegevens nader kunt toelichten of specificeren. Dit geldt vooral voor het tabblad ‘Ja / Nee en specificaties’.

In enkele gevallen dient bij ‘Ja’ een vervolgvraag beantwoord te worden of dient een vraag altijd te worden toegelicht, ook al is het antwoord ‘Nee’. Dit staat dan duidelijk aangegeven achter de vraag. Dit geldt voor het tabblad ‘Fiscale eenheid’.

Noot: soms verschijnt er geen specificatieknopje, terwijl u het vinkje wel plaatst. Geen paniek, er hoeft dan niets te worden toegelicht!

Daarnaast zijn er soms keuzevinkjes opgenomen in lijsten, zodat per regel vragen kunnen worden gesteld. Als u met de muis over een vinkje in een lijst beweegt ziet u in de tooltip de vraag verschijnen. Alle vinkjes die in de lijsten zijn opgenomen, zijn ook altijd onder de lijst geplaatst en daar bewerkbaar. Er is altijd een wisselwerking tussen de geselecteerde regel in een lijst en de vinkjes die onder de lijst staan. Een voorbeeld ziet u hieronder:

Navigatieknoppen: op sommige tabbladen zijn knoppen aanwezig om binnen of tussen tabbladen snel en eenvoudig te kunnen navigeren. De tooltip van een knop geeft aan wat de bestemming is. Als er een knop is om ergens naartoe te navigeren is er ook altijd een knop om terug te keren.

Toelichtingen en specificaties: diverse onderdelen van de aangifte kunnen/moeten worden toegelicht. Dergelijke specificaties of toelichtingen herkent u aan de volgende knoppen en zijn opgenomen bij het betreffende onderdeel.

 

Als u op een knop klikt wordt een zgn. popup-venster geopend. Hieronder ziet u twee voorbeelden van een dergelijk popup-venster. Klik buiten het venster om terug te keren naar het achterliggende tabblad.

 

Noot: standaard worden alle wijzigingen in het venster automatisch opgenomen in de aangifte. Apart opslaan hoeft dus niet. Om technische redenen is echter op enkele popup-vensters wel een ‘Opslaan’-knop opgenomen.

Lijsten: op meerdere plekken in de aangifte komen lijsten voor. Deze lijsten bevatten gegevens waar meerdere regels voor kunnen worden vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vastlegging van de aandeelhouders. Een voorbeeld van een dergelijke lijst ziet u hierboven al in het eerste popup-venster. Lijsten komen daarnaast ook rechtstreeks op tabbladen voor. Door met de rechtermuisknop op een lijst te klikken verschijnt een contextmenu, waarmee u een regel kunt toevoegen of een geselecteerde regel kunt verwijderen.Landcodevelden: binnen een aangifte kunnen op twee plekken landcodes worden ingegeven, op het tabblad ‘Aandeelhouders’ en op het tabblad ‘Buitenlandse resultaten’ achter de specificatieknoppen.

De velden zijn niet-bewerkbare tekstvelden, die kunnen worden ingevuld via een apart venster dat te bereiken is via het knopje (met wereldbol) links van het tekstveld. In het venster kunt u het gewenste land uit de lijst selecteren en middels de knop ‘OK’ of de Entertoets bevestigen. Met de knop ‘Verwijderen’ maakt u een eerder gevuld tekstveld leeg.

Datumvelden: op plekken waar een datum moet worden ingevoerd kunt u dubbelklikken op het betreffende tekstveld. In een apart venster kunt u de gewenste datum via een kalender selecteren. Na bevestiging wordt de datum in het juiste formaat in het tekstveld geplaatst.

 


Als de aangifte is ingevuld kunt u middels de knop ‘Controleren’ in de cockpit een controle op de aangifte uitvoeren. Voordat een controle wordt gedaan wordt gekeken of er wel een fiscaal nummer is ingevuld, of de verklaring op het tabblad ‘Voorblad’ is aangevinkt en of er in geval van een vorige periode, gegevens bekend zijn. Zo niet, dan gaat de controle niet verder.

Deze vervolgcontrole wordt uitgevoerd per tabblad en bestaat uit twee delen. Er wordt gecontroleerd of alle ingevoerde gegevens voldoen aan het bijbehorende formaat (zowel gegevens in de popup-vensters als op de bladen zelf). Daarnaast worden er eventueel consistentiecontroles uitgevoerd op bepaalde gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de controle of de fiscale winstberekening op het tabblad ‘Balans / W en V’ gelijk is aan de fiscale winstberekening op het tabblad ‘Winstberekening’.

Worden er na controle van een tabblad fouten geconstateerd, dan stopt de controle meteen en verschijnt er een melding met de gevonden fouten op het tabblad. Het betreffende tabblad wordt geselecteerd zodat u direct de fouten kunt herstellen.

Als er geen fouten worden geconstateerd wordt het betreffende tabblad vergrendeld, waarna het tabblad bij een volgende controle niet meer hoeft te worden gecontroleerd. Indien alle tabbladen foutloos zijn krijgt de aangifte de status ‘Gecontroleerd’. Er wordt dan geen controle meer uitgevoerd als de aangifte wordt verzonden. Ook niet als de aangifte wordt opgeslagen en later weer wordt geopend.

Wenst u toch nog wijzigingen aan te brengen op een tabblad, dan kan het betreffende tabblad worden ontgrendeld door met de rechtermuisknop op het naamtabje te klikken en te kiezen voor de optie ‘Geef het geselecteerde tabblad weer vrij’.

Noot: bij niet verzonden aangiftes wordt de status ‘Gecontroleerd’ opgeheven als er een tabblad wordt vrijgegeven. Dit betekent concreet dat indien de aangifte wordt opgeslagen en gesloten en later weer wordt geopend, alle tabbladen weer gecontroleerd zullen worden. De tijd die dit in beslag neemt is echter zeer gering.

 


Middels de knop ‘Verzenden’ in de cockpit kan een aangifte worden verzonden. Het verzendproces bestaat uit een aantal stappen:

Controleren: voordat een aangifte wordt verzonden, wordt deze altijd gecontroleerd. Dit betreft dezelfde controle die wordt uitgevoerd met de knop ‘Controleren’. Indien de status ‘Gecontroleerd’ is, dan wordt er uiteraard geen controle meer uitgevoerd.

Opslaan: nadat de controle geen fouten heeft opgeleverd, wordt de aangifte altijd opgeslagen in de database van PM-Record.

Aanmaken databestanden: alle gegevens worden verzameld en er worden databestanden aangemaakt op basis van de xbrl specificaties van de Nederlandse taxonomie.

Verzenden via PMTP: de PMFlame module ‘PM-TransactiePoort’ wordt opgestart, waarmee de aangifte kan worden verzonden naar de Belastingdienst via DigiPoort (eventueel na fiattering door uw klant). Zie de handleiding daar voor verdere informatie over de werking.

Afhandelen: nadat de aangifte is aangeboden aan PMTP, keert u terug in de aangiftemodule. Indien er zich geen fout heeft voorgedaan, krijgt de aangifte de status ‘Verzonden’ en kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht. Bij een fout vanuit PMTP wordt het programma ‘Kladblok’ geopend met de foutmelding. De status van de aangifte blijft in dit geval ‘Niet verzonden’.

Raadplegen voortgang: via het menu-item ‘PM-TransactiePoortManager’ kan de PMFlame module PM-TransactiePoortManager worden geopend en kunt u statussen en terugmeldingen van aanleveringen bij DigiPoort volgen. Zie de helpfunctie daar voor verdere informatie over de werking.

 


Zolang een aangifte de status ‘Niet verzonden’ () heeft kunnen alle gegevens zonder meer worden aangepast. Bij het switchen naar een andere aangifte of het sluiten van de module zal dan altijd de vraag worden gesteld of u de aangifte wilt opslaan. Klik op ‘Annuleren’ als u uw actie (sluiten van de module of switchen tussen aangiftes) ongedaan wilt maken. U keert dan netjes terug naar de openstaande aangifte.

Tip: sla af en toe de aangifte tussentijds op via het menu-item ‘Opslaan’ in de glazen werkbalk bovenin het venster. Zo voorkomt u dat er mogelijk gegevens verloren gaan in uitzonderlijke situaties.

Ook kan de aangifte in deze status altijd worden verwijderd door met de rechtermuisknop op de aangifte in de lijst te klikken en in het contextmenu te kiezen voor de optie ‘Geselecteerde aangifte verwijderen’.

Als de aangifte de status ‘Verzonden’ () heeft kunt u wel alle gegevens bekijken en wijzigen. Echter, de aangifte kan niet meer worden opgeslagen. U zult ook zien dat u gerust kunt switchen naar een andere aangifte of de module kunt sluiten zonder dat er gevraagd wordt om op te slaan.

Noot: het kan voorkomen dat een aangifte de status ‘Verzonden’ krijgt, als er weliswaar een correct xbrl-bericht is verzonden naar DigiPoort, maar dat de aangifte niet is geaccepteerd (om welke reden dan ook). De voortgang van de aangifte kan worden geraadpleegd via de module ‘PM-TransactiePoortManager’. Mocht blijken dat de aangifte aangepast dient te worden dan kan de status worden omgezet van ‘Verzonden’ naar ‘Niet verzonden’ door met de rechtermuisknop op de aangifte in de lijst te klikken en in het contextmenu te kiezen voor de optie ‘Geselecteerde aangifte markeren als niet verzonden’. Hierna kunt u de aangifte weer aanpassen, opslaan en eventueel opnieuw verzenden.

 


Deze aangiftemodule kan gebruik maken van gegevens uit PM-Report en PM-Record.

PM-Record

Als een aangifte voor de eerste keer wordt geopend zal de module zoveel mogelijk relevante gegevens ophalen uit de database van PM-Record. Dit is het geval voor gegevens op de tabbladen ‘Voorblad’, ‘Deelnemingen’ en ‘Aandeelhouders’. Zorg ervoor dat u deze zoveel mogelijk vastlegt in PM-Record. Het gaat hier om de volgende gegevens:

Voorblad:

 • NAW-gegevens
 • Fiscaal nummer (= het IB/VPB nummer op de relatiekaart in PM-Record)
 • Bedrijfsnaam fiscaal adviseur (= de entiteit die aan de klant is gekoppeld op de relatiekaart in PM-Record)
 • Beconnummer fiscaal adviseur
 • Naam contactpersoon (= de fiscaal adviseur die is vastgelegd op de relatiekaart in PM-Record of anders de ingelogde gebruiker)
 • Telefoonnummer fiscaal adviseur (= het telefoonnummer uit het licentiebestand zoals deze bij PM bekend is)
 • Naam van diegene die verklaring aflegt (= de fiscaal adviseur die is vastgelegd op de relatiekaart in PM-Record of anders de ingelogde gebruiker)
 • Functie van diegene die verklaring aflegt
 • Vier niet bewerkbare tekstvelden met betrekking tot de berichtgegevens

Tip: leg uw beconnummers vast via het menu-item ‘Beconnummers entiteiten’. Zo voorkomt u dat u bij iedere nieuwe aangifte uw beconnummer in moet voeren. Zie ook het hoofdstuk ‘Menu’ van deze handleiding.

Deelnemingen:

 • Namen van deelnemingen van 5% en hoger (= te consolideren en niet te consolideren deelnemingen die zijn vastgelegd op de relatiekaart of achter de knop ‘PM-Report gegevens’ in PM-Record)
 • Fiscale nummers van deze deelnemingen (alleen indien de deelneming zelf ook als relatie in PM-Record vastligt)

Aandeelhouders:

 • Namen van aandeelhouders (= de aandeelhouders die zijn vastgelegd op de relatiekaart of achter de knop ‘PM-Report gegevens’ in PM-Record)
 • Sofinummers van natuurlijke personen (alleen indien de persoon zelf als contactpersoon in PM-Record vastligt)
 • Adresgegevens van natuurlijke personen (alleen indien de persoon als contactpersoon in PM-Record vastligt en alleen indien het sofinummer daar niet bekend is)
 • Vestigingsplaatsen van aandeelhouders die een vennootschap zijn

Noot: in PM-Record ligt een straatnaam met huisnummer en toevoeging vooralsnog vast in één tekstveld. In deze module wordt een adres echter in gescheiden velden vastgelegd omdat de Belastingdienst dit eist. De import zal het complete adres in het veld van de straatnaam zetten. U dient het huisnummer en de eventuele toevoeging zelf handmatig te verplaatsen.

PM-Report

Daarnaast kunnen er gegevens uit PM-Report worden ingelezen. Deze dient u altijd beschikbaar te stellen vanuit de jaarrekening!

Noot: om gebruik te kunnen maken van het inlezen uit PM-Report zult u, of één van uw collega’s, de PMFlame module ‘vWIA 2009’ in ieder geval één keer eerder moeten hebben opgestart. De eerste keer wordt de database van PM-Record namelijk voorbereid op het gebruik van de module. PM-Report kan pas dan gegevens beschikbaar stellen.

De gegevens worden ingelezen in de kolom ‘Commercieel’ op het tabblad ‘Balans / W en V’. Eventuele verschillen tussen commerciële en fiscale waarden kunnen worden ingevuld in de kolom ‘Mutaties’. De kolom ‘Fiscaal’ is altijd een optelling van de kolommen ‘Commercieel’ en ‘Mutaties’. Voor de verkorte winstaangifte geldt dat alleen de fiscale gegevens worden verzonden naar de Belastingdienst. Ook zal de periode waarop de aangifte betrekking heeft vanuit de PM-Report gegevens worden gevuld (dit betreft een veld op het tabblad ‘Voorblad’).

Gegevens dienen beschikbaar te worden gesteld vanuit de PM-Report jaarrekening. Hiertoe dient u vanuit het hoofdmenu van de betreffende jaarrekening te kiezen voor de optie ‘Exporteer naar fiscaal pakket’. Hierna dient u in de keuzelijst te kiezen voor de optie ‘PM-XBRL VWIA’. Nadat u op ‘OK’ heeft geklikt verschijnt de melding dat de gegevens beschikbaar zijn in de PMFlame aangiftemodule. Bij het exporteren kijkt PM-Report of er al een aangifte aanwezig is voor de betreffende klant.

Er zijn twee situaties mogelijk.

Er is al een aangifte van de klant aanwezig: de PM-Report gegevens worden beschikbaar gesteld in de aanwezige aangifte. U zult vervolgens de gegevens moeten inlezen. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de aangifte in de lijst te klikken en in het contextmenu te kiezen voor de optie ‘Inlezen PM-Report gegevens Balans / W en V’.

Er is nog geen aangifte van de klant aanwezig: PM-Report voegt een nieuwe aangifte toe, die u in de cockpit zult aantreffen (of als de module al open staat, de lijst eerst even verversen via de lampjes onderaan de lijst). De eerste keer dat de aangifte wordt geopend zullen de PM-Report gegevens automatisch worden ingelezen.

Noot: ook al is de aangifte toegevoegd vanuit PM-Report, en dus al beschikbaar in de cockpit, de eerste keer dat de aangifte wordt geopend zullen ook alle PM-Record gegevens automatisch ingelezen worden.

 


Rechts bovenin het scherm ziet u de optie ‘Vorige periode opnemen in deze aangifte’. Hiermee geeft u aan dat u tevens gegevens van de vorige periode opneemt in de aangifte. Standaard staat deze optie aan als er een nieuwe aangifte wordt aangemaakt. Op de tabbladen ‘Winstberekening’, ‘Balans / W en V’ en ‘Octrooibox’ heeft u dan de mogelijkheid om naar de vorige periode te gaan en de gegevens in te vullen. De gegevens worden ingeladen op hetzelfde tabblad. Andere tabbladen, waar geen gegevens van de vorige periode hoeven worden ingevuld, worden ontoegankelijk.

 

Tip: door met de muis over een tekstveld te bewegen ziet u de waarde van het betreffende veld in de andere periode.

De eerste keer dat de vorige periode in een aangifte wordt aangeklikt wordt er gekeken of er PM-Report gegevens van de vorige periode beschikbaar zijn. Zo ja, dan worden deze gegevens automatisch ingevuld op het tabblad ‘Balans / W en V’. Worden de PM-Report gegevens pas later via PM-Report beschikbaar gesteld, dan kunnen deze gegevens alsnog worden ingelezen in de aangifte. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de aangifte in de lijst te klikken en in het contextmenu te kiezen voor de optie ‘Inlezen PM-Report gegevens Balans / W en V vorige periode’.

 

Noot: let op dat u wel de vorige periode heeft aangeklikt, anders worden de gegevens van de huidige periode ingelezen. De optie in het contextmenu is dan ‘Inlezen PM-Report gegevens Balans / W en V’.

 


Indien u aangifte doet voor een fiscale eenheid kunt u dit op het tabblad ‘Voorblad’ aangeven door een vinkje te plaatsen bij de vraag ‘Doet u aangifte voor een fiscale eenheid?’. U zult zien dat het tabblad ‘Fiscale eenheid’ beschikbaar wordt. Op het tabblad ‘Ja / Nee en specificaties’ wordt het onderdeel met vragen over de fiscale eenheid beschikbaar. Ook worden op het tabblad ‘CB / Niet aftrekb. bedr.’ twee relevante tekstvelden beschikbaar.

 

 

 

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small