Handleiding PM-Software

Afdrukken

Deponeren via SBR met PM-Report

Introductie en begrippen
Het proces van deponeren
Stap voor stap de jaarrekening deponeren
Spelregels en voorwaarden aan gebruik

Introductie en begrippen

Met de introductie van deze SBR-module de unieke mogelijkheid geboden om de met PM-Report gegenereerde publicatiestukken automatisch te deponeren bij de betreffende Kamer van Koophandel. Dit gebeurt middels het digitaal aanleveren van een bericht bij DigiPoort, die op haar beurt verdere verspreiding verzorgt bij de Kamers van Koophandel. Indien u daartoe geautoriseerd bent kunt u de publicatiestukken voor uw klanten op deze manier aanleveren.

In deze handleiding worden de volgende definities, begrippen en afkortingen veelvuldig gebruikt:

XML
eXtensible Markup Language
is een standaard voor het definiëren talen voor de representatie van gestructureerde gegevens
SBR
Standard Business Reporting
is een op xml gebaseerde open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via het internet
XBRL
eXtensible Business Reporting Language
is een op xml gebaseerde open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via het internet
Bedrijf het bedrijf waarvoor de jaarrekening dient te worden gedeponeerd
Intermediair het kantoor dat de jaarrekening voor het bedrijf opstelt en deponeert
PM Pro Management (Software N.V.)
PM-Report rapportgenerator van Pro Management, waarmee de intermediair de jaarrekening opstelt
PMTP
Pro Management TransactiePoort
webservice en online database van Pro Management die het proces van deponeren aanstuurt en statussen bijhoudt
KvK - Kamer van Koophandel overheidsinstantie waar de jaarrekening gedeponeerd wordt
DigiPoort
voorheen OTP (OverheidsTransactiePoort)
transactiepoort van de overheid die de ontvangst en aflevering van elektronische berichten ten behoeve van overheidsinstanties regelt
NT
Nederlandse Taxonomie
het schema, gebaseerd op Nederlandse en internationale regelgeving, dat wordt gebruikt voor de uitwisseling van elektronische gegevens

 

De publicatiestukken over een bepaald verslagjaar dienen altijd te zijn gebaseerd op de bijbehorende Nederlandse Taxonomie van dat jaar. Onze SBR-module wordt ieder jaar gekoppeld aan de nieuwste versie van de Nederlandse Taxonomie, zodat u zeker weet dat voor het nieuwe verslagjaar gegevens kunnen worden gedeponeerd. Momenteel wordt in PM-Report de mogelijkheid geboden om de publicatiestukken voor kleine rechtspersonen te deponeren. Dit kan een jaarrekening op commerciele of fiscale grondslag zijn. In de toekomst zullen meerdere mogelijkheden worden geboden.

Een typisch SBR/XBRL-document, zoals dat met behulp van PM-Report wordt gegenereerd:

Δ Top

Het proces van deponeren

In de onderstaande figuur is een schematische weergave opgenomen van de procesinfrastructuur van het deponeren van een jaarrekening met behulp van PM-Report en PMTP. Enige toelichting is op zijn plaats.

 

De stappen:

 1. Het bedrijf (uw klant) stuurt financiële gegevens naar de intermediair (uw kantoor). Deze verwerkt de gegevens met PM-Record BalanceBase, maakt vervolgens een jaarrekening in PM-Report en genereert de publicatiestukken;
 1. Vanuit PM-Report wordt met een druk op de knop een xml-bestand samengesteld dat alle informatie bevat ten behoeve van het sbr/xbrl-document op basis van de Nederlandse Taxonomie. Mits de intermediair is geautoriseerd om voor het bedrijf te publiceren, wordt dit xml-bestand samen met aanvullende gegevens opgestuurd naar de PMTP;
 1. De PMTP verwerkt het document, waarna het xml-bestand ter verwerking wordt aangeboden aan de webservice van Semansys, die van de opgestuurde data een gevalideerd sbr/xbrl-bestand maakt;
 1. Na verwerking van het xml-bestand door Semansys, wordt het sbr/xbrl-document geretourneerd aan de PMTP;
 1. Het sbr/xbrl-document wordt vervolgens doorgestuurd naar DigiPoort (voorheen OTP), die middels een controle in het autorisatieregister nagaat of de intermediair geautoriseerd is om te publiceren voor het betreffende bedrijf;
 1. DigiPoort koppelt direct na ontvangst van het sbr/xbrl-document de status van het publicatieproces terug naar PMTP. De PMTP legt alle statusmeldingen van DigiPoort vast;
 1. Afhankelijk van de aard van de statusmeldingen, voert de PMTP bepaalde acties uit. Indien de autorisatiecontrole goed is verlopen en het sbr/xbrl-document juist gevalideerd is door DigiPoort wordt het goedgekeurde sbr/xbrl-document weer teruggestuurd naar de intermediair. Bij afwijkende statusmeldingen wordt een log-bestand teruggestuurd met de betreffende DigiPoort-foutmelding. Alle meldingen betreffende een publicatie kunnen worden gemonitord met behulp van de PM-TransactiePoort Viewer.

Dit alles lijkt veel tijd in beslag te nemen, maar duurt slecht enkele seconden vanaf het moment dat u vanuit PM-Report op <Verzenden> klikt. Een en ander is enigszins afhankelijk van de responstijd van de verschillende webservices.

Δ Top

Stap voor stap de jaarrekening deponeren

In PM-Report worden de publicatiestukken op basis van een jaarrekening aangemaakt (rekening houdend met de hierboven uiteengezette ‘spelregels’). Alle gegevenselementen die zichtbaar zijn in de publicatiestukken zijn gekoppeld elementen van de NT (zijnde het schema dat gebruikt wordt voor de uitwisseling van data tussen verschillende partijen). Indien de publicatiestukken naar wens zijn kan men via het hoofdmenu van PM-Report via de knop <Deponeren SBR publicatiestukken> de benodigde data verzamelen en wordt het vereiste xml-bestand op de achtergrond klaargezet. Eerst wordt nog de vraag gesteld op welke grondslag u wilt deponeren, op commerciële of op fiscale grondslag. Standaard wordt de waarde van de grondslag overgenomen, zoals deze is vastgelegd onder Stap 1 van het hoofdmenu. U kunt deze waarde eventueel nog aanpassen.

PM-ReportSBRCommFisc

 Vervolgens wordt het lokale programma 'PM-TransactiePoort' opgestart, dat de communicatie tussen de intermediair (uw kantoor) en de PMTP-webservice regelt.

Het programma controleert via de PMTP-webservice in het autorisatieregister of de intermediair bekend is en of de intermediair op basis van het KvK-nummer geautoriseerd is om te deponeren voor het betreffende bedrijf.

Zo niet, dan dient de intermediair zichzelf per bedrijf eenmalig te registreren (als gemachtigde) middels het tabblad <Registratie>, waar de juiste gegevens al ingevuld staan. Nadat u de ‘Disclaimer’ heeft geaccepteerd en een geschikt certificaat heeft aangegeven, kunt u de registratie in het autorisatieregister met de knop <Registreer> uitvoeren, waarna een terugkoppeling plaatsvindt of de registratie is gelukt.

Via de knop <Verzenden deponering> op het tabblad <Deponeren> wordt er, indien er uiteraard een juiste registratie aanwezig is, een xml-bestand aangeboden aan de webservice van Semansys, die het bestand verwerkt tot een gevalideerd sbr/xbrl-document. Het resultaat wordt door de PMTP uitgelezen. Een goedgekeurd sbr/xbrl-document wordt ter verwerking aangeboden aan DigiPoort. Een foutieve verwerking wordt teruggekoppeld aan de intermediair.

De PMTP-webservice houdt ten tijde van een deponering continue de statusmeldingen van DigiPoort in de gaten. Na acceptatie van de jaarstukken door DigiPoort wordt het sbr/xbrl-document door de PMTP-webservice teruggekoppeld aan de intermediair en geplaatst in de lokale XBRL-map van PM-Report, waarna de volgende melding verschijnt:

Dit betekent dat het sbr/xbrl-document is goedgekeurd door DigiPoort en ter verwerking is aangeboden aan de betreffende KvK. Via het lokale programma 'PM-TransactiePoort Viewer' kunnen de statussen en mededelingen, van alle door de intermediair gedeponeerde stukken, worden geraadpleegd. In het linkerscherm staan de bedrijven waarvoor de intermediair heeft gedeponeerd. Rechtsboven staan alle jaarrekeningen die voor het links geselecteerde bedrijf zijn gedeponeerd. Rechtsonder staan alle statussen en mededelingen met betrekking tot de geselecteerde jaarrekening.

Δ Top

Spelregels en voorwaarden aan gebruik

Het geautomatiseerd deponeren van een jaarrekening met behulp van SBR wijkt sterk af van de ‘papieren’-methode. Ook de methode van deponeren via een pdf-document, welke vergelijkbaar is met de ‘papieren’-methode, wijkt af van deponeren via SBR. Een belangrijk verschil is dat bij de papieren- en pdf-methode gedeponeerd wordt wat u daadwerkelijk heeft afgedrukt (fysiek, dan wel naar een pdf-bestand). Bij deponeren via SBR wordt alle data, die u ziet in de publicatiestukken van PM-Report, verwerkt tot een sbr/xbrl-bestand. Dit bestand is niet leesbaar voor de gebruiker (sterker nog, de gebruiker ziet dit bestand pas als het deponeren is geschied). Het is daarom belangrijk dat u zich bij het deponeren van de jaarrekening middels SBR aan de ‘spelregels’ houdt. Dit om te voorkomen dat er onjuiste of onvolledige gegevens worden gedeponeerd.

Uitgangspunt is dat alle data die u ziet in de gegenereerde publicatiestukken van PM-Report verwerkt wordt in het sbr/xbrl-document. PM-Report dient dus precies te weten waar de benodigde data staat. Niet alleen in de publicatiestukken, maar ook in bijvoorbeeld de <Brugstaat>. Hiertoe zijn binnen PM-Report op verschillende plaatsen nieuwe velden benoemd. De data wordt verzameld uit diverse bronnen:

 • Brugstaat
 • Relatiegegevens
 • Rapportgegevens
 • Pub Grondslagen
 • Pub Toelichting

Juist omdat de data uit verschillende bronnen binnen PM-Report komt is het belangrijk de juiste methode hanteert voor het invoeren en/of wijzigen van data. Dit leidt tot de volgende ‘spelregels’ en voorwaarden bij het opstellen van de publicatiestukken binnen PM-Report:

 1. Gebruik ALTIJD de beschikbare formulieren/schermen om gegevens in te vullen of te wijzigen (denk hierbij bijvoorbeeld aan het invoeren van de bedrijfsactiviteit of NIBOVS);
 1. Cijfermatige wijzigingen van balans- en/of winst-en-verliesgegevens dienen ALTIJD via de normale methode te geschieden. Dit is via de <Subcodering / Brugstaat> en niet via bijvoorbeeld het tabblad <Pub Balans K>;
 1. Wijzigingen of uitbreidingen in de waarderingsgrondslagen (<Grondslagen en/of Pub Grondslagen> ALTIJD doorvoeren binnen de zichtbare en voor het betreffende onderwerp reeds aanwezige cellen;
 1. Niet handmatig rijen toevoegen op welk blad dan ook, omdat PM-Report de nieuwe rijen niet zal herkennen en ook niet kan achterhalen welk type gegevens hier ingevuld zijn. Deze gegevens zullen dan ook niet worden opgenomen in het sbr/xbrl-document. Gebruik dus ALTIJD de standaard beschikbare velden (extra tekstblokken kunt u voor bepaalde onderwerpen via het formulier toevoegen aan de publicatiestukken).

Δ Top

 

Afdrukken

Aanmeldingen SBR

hoofdschermOpstarten
Algemeen: SBR aanmeldingen
Menu
Selecteren van klantenoverzicht
Lijst met niet-aangemelde klanten
Lijst met aangemelde klanten
Lijst naar Excel

 

 

Opstarten

Het PMFlame venster ‘Aanmeldingen SBR’ kan alleen vanuit PM-Record worden opgestart (via het menu in het hoofdscherm: ‘SBR/XBRL – Aanmeldingen SBR’). Bij het openen zal het venster de logon-eigenschappen van PM-Record overnemen en op basis hiervan een eigen connectie met de database tot stand brengen. Dit betekent, dat u de module geheel onafhankelijk van PM-Record kunt gebruiken (zelfs als u PM-Record daarna afsluit).

Δ Top

Algemeen: SBR aanmeldingen

SBR (Standard Business Reporting) is een op XML (eXtensible Markup Language) gebaseerde open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van business rapportages en gegevens via het internet. Het gebruik van SBR biedt vele voordelen: kostenbesparing, kwaliteitsverhoging gegevens, eenvoudiger elektronisch uitwisselen van gegevens.

In PM-Report gebruikt u SBR voor het geheel geautomatiseerd online verzenden van deponeringsstukken aan de Kamer van Koophandel. De volgende rapportages kunnen vanaf 2011 via SBR worden ingediend met PM-Software:

 • SBR Deponeringsstukken (Kamer van Koophandel)
 • SBR Kredietrapportages (ING, ABN AMRO en Rabobank)
 • SBR Aangifte omzetbelasting (Belastingdienst)
 • SBR Verkorte winstaangifte vennootschapsbelasting (Belastingdienst)

Vóórdat u kunt overgaan tot SBR-aanleveringen dienen de door u geselecteerde klanten aangemeld te zijn bij een Autorisatie Service Provider (AuSP); deze laatste zorgt voor verificatie en autorisatie tbv het nieuwe kanaal voor communicatie met de overheid: Digipoort (voorheen: Overheids Transactie Poort of OTP). Om aan te kunnen leveren via Digipoort heeft u een machtiging van ondernemingen waarvoor u gegevens aanlevert nodig. Een dergelijke machtiging wordt vastgelegd in het Autorisatieregister.

In de toekomst is het zeker de bedoeling, dat ook het aanmeldingsproces geheel geautomatiseerd en geformaliseerd via een webservice kan plaatsvinden, maar tot die tijd zult u nog eenmalig (en min of meer ‘handmatig’) voor elk van uw cliënten een aanmelding dienen te verrichten. Ten behoeve van de deponering bij de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld dienen de Kvknummers van uw klanten bekend te zijn in het register. Tevens dient u, als intermediair, gemachtigd te worden om de deponeringen ten behoeve van de betreffende klant te mogen verrichten. De PMFlame module ‘Aanmeldingen SBR’ is u behulpzaam bij de controle op aanmeldingsgegevens van de diverse (categorieën) klanten in uw database en creëert zonodig automatisch een aanmeldingsformulier (in MS Excel) voor u; dit kunt u dan vervolgens naar de betreffende AuSP verzenden (per email of per post),  zonodig voorzien van de benodigde (machtigings-)documenten.

De huidige module is een eerste stap naar een volledig geautomatiseerd proces. Let u dus op de publicatie van volgende versies!

Mededeling vooraf: zoals u ongetwijfeld weet is DigiNotar ter ziele en kan dus niet meer als AuSP fungeren. Voorlopig vindt u deze naam nog wel terug in de module (bestaande database-gegevens dienen intact te blijven!), zij het met de toevoeging 'vervallen'. Het heeft natuurlijk geen zin meer om aanmeldingen naar DigiNotar te verzenden. In komende versies zullen de gegevens worden aangepast aan de nieuwe functionaliteiten (zie de opmerkingen in de bovenstaande paragraaf).

Noot: wilt u meer informatie over het aanleveren van gegevens met SBR, raadpleeg dan de PM-Website, de help-informatie van PM-Report, of neem contact op met de PM Helpdesk.

Δ Top

Menu

De optie ‘Menu’ vindt u in de werkbalk bovenin het venster. Het menu in de PMFlame module ‘Aanmeldingen SBR’ bevat 1 item: 'KvK-nrs entiteiten':

PM-Record-gebruikers werken in toenemende mate met meerdere entiteiten. Bij de aanmelding t.b.v. de deponering bij de kamer van Koophandel is de vermelding van het KvK-nummer van de - aan de betreffende klant gekoppelde – entiteit (= de feitelijke intermediair) verplicht. Zorgt u er dus voor, dat u de KvKnummers van al uw entiteiten bij voorbaat invoert, anders dient u dit bij elk gegenereerd aanmeldingsformulier handmatig zelf te doen!
Middels het menu-item ‘KvK-nummers entiteiten’ opent u een popup-venstertje, waarin u alle door u vastgelegde entiteiten vermeld ziet staan:

De kolom ‘KvKnr’ is rechtstreeks bewerkbaar (u herkent dit aan het potloodje). Typ het juiste KvKnummer en klik vervolgens op een willekeurige plaats in de lijst (dus buiten het invulvakje). Uw wijzigingen worden nu opgeslagen en bij het creëren van een nieuw aanmeldingsformulier (zie verder) zal het betreffende KvKnummer automatisch bij de intermediairgegevens worden vermeld.

Δ Top

Selecteren van klantenoverzicht

In de cockpit links kunt een klantenselectie opgeven op basis van gekoppelde AuSP, entiteit en rechtsvorm. Aangezien elk aanmeldingsformulier gericht is aan 1 specifieke AuSP en ingediend dient te worden door 1 specifieke intermediair/entiteit zijn deze opties verplicht. U bent vrij om al dan niet te selecteren op rechtsvorm. Daarna geeft u het type aanmelding aan (in versie 08.05 zijn alleen de aanmeldingen KvK toegankelijk). Bepaal tenslotte wat u wilt zien: een lijst met klanten die reeds zijn aangemeld of alle klanten die u nog moet aanmelden.

Druk op de knop ‘Zoeken en tonen’ om uw lijst te genereren.

Δ Top

Lijst met niet-aangemelde klanten

Indien u de lijst vult met nog niet aangemelde klanten zal de applicatie deze automatisch aanvinken voor het aanmeldformulier, mits er een geldig KvKnummer is ingevoerd! Is dit niet gebeurd, dan kunt u dit ter plekke doen: het veld ‘KvKNr’ is rechtstreeks bewerkbaar. Wilt u de klantgegevens inzien, óf u wilt tevens wijzigingen aanbrengen in gekoppelde AuSP of rechtsvorm, gebruik dan het contextmenu (u klikt met uw rechtermuisknop op de betreffende regel en kiest de optie ‘Klantgegevens inzien/bijwerken’). Een popup-venstertje verstrekt u extra informatie over de klant en diens KvK- en inspectiegegevens:

Bepaal verder zelf welke klanten u wilt aanvinken t.b.v. het aanmeldingsformulier. Als u tevreden bent klikt u op de knop ‘Maak aanmeldlijst’; de applicatie genereert het formulier in MS Excel en vult meteen per klant de aanmelddatum in de database.

Genereer aan de hand van de aanmeldlijst uw ‘pakket’ met bijlagen: machtigingen, kopieën van identiteitsbewijzen, etc (dit is afhankelijk van de eisen van elke individuele AuSP), waarna u deze per post of mail verstuurt.

Let op: in deze eerste versie is de aanmaakdatum van het aanmeldformulier dus tevens de aanmelddatum van de klant, onafhankelijk of u het formulier wel of niet aan de AuSP verstuurt!

Als de procedure is afgerond, zullen de aangevinkte klanten uit de lijst zijn verdwenen; zij zijn nu immers geregistreerd als aangemeld.

Δ Top

Lijst met aangemelde klanten

U kunt de reeds aangemelde klanten zoeken door de betreffende optie links in de cockpit aan te vinken en opnieuw te zoeken.

Noot: u kunt de aanmelding tbv een klant zo vaak genereren als u wilt; de applicatie onthoudt daarbij de laatste datum van aanmelding.

Δ Top

Lijst naar Excel

Voor eigen overzichten kunt u elke lijst rechtstreeks naar MS Excel exporteren.

Δ Top

Afdrukken

SBR Kredietrapportage

Algemeen
Opstarten
Versie en Logon
Kredietrapportages en taxonomiën
Menu
De cockpit: rapportages beheren
Rapportage toevoegen
Rapportage invullen
Rapportage controleren
Rapportage verzenden
Rapportage aanpassen
PM-Record en PM-Balance Base gegevens
Resultaatbestemming 
Enkelvoudig of Geconsolideerd (vanaf 2011)
Vorige periode
Rechtsvorm wijzigen

Bijlage A - Belangrijke gebruikerswijzigingen in SBR Kredietrapportage 2011
Bijlage B - Belangrijke gebruikerswijzigingen in SBR Kredietrapportage 2010
Bijlage C - Gekoppelde velden Balance Base / SBR Kredietrapportage

 

Algemeen

Deze handleiding beschrijft de werkwijze van de PMFlame module ‘SBR Kredietrapportage’. Met deze module kunnen enkelvoudige kredietrapportages van kleine rechtspersonen en natuurlijke personen (zijnde een onderneming) worden opgesteld en verzonden. Vanaf 2011 kunnen voor de kleine rechtspersonen tevens geconsolideerde kredietrapportages worden opgesteld en verzonden. Alle kredietrapportages zijn op fiscale waarderingsgrondslag.

Voor een uitgebreide inhoudelijke uitleg voor het opstellen van een kredietrapportage verwijzen wij u graag naar de ‘Gebruikershandleiding Kredietrapportages’, opgesteld en vastgesteld door Financiële Rapportages Coöperatief B.A..

Δ Top

Opstarten

De PMFlame module ‘SBR Kredietrapportage’ kan alleen vanuit PM-Record worden opgestart (via het menu in het hoofdscherm: ‘SBR/XBRL – SBR Kredietrapportage’). Bij het openen zal het venster de logon-eigenschappen van PM-Record overnemen en op basis hiervan een eigen connectie met de database tot stand brengen. Dit betekent, dat u de module geheel onafhankelijk van PM-Record kunt gebruiken (zelfs als u PM-Record daarna afsluit). PMFlame zal na opstarten controleren of u over een geldige licentie beschikt.

Δ Top

Versie en Logon

Linksboven in de glazen werkbalk ziet u een knopje met daarin het PM-logo. Indien u daarop klikt, opent zich het systeemvenstertje. U kunt hier lezen van welke versie u thans gebruik maakt en onder welke logon u bent aangemeld. U vindt tevens de namen van de gekoppelde SQL server en de database. Deze gegevens kunnen belangrijk zijn, indien u eventueel contact opneemt met de afdeling CustomerCare.

Δ Top

Kredietrapportages en taxonomiën

De PM-Flame module SBR Kredietrapportage is volledig in lijn met de Bankentaxonomie, die op haar beurt weer een extensie is van de Nederlandse taxonomie. Een kredietrapportage over een bepaald boekjaar dient altijd te zijn gebaseerd op een bijbehorende taxonomie.

Vooralsnog zijn er ieder jaar wijzigingen in deze taxonomiën. Zodoende is de SBR Kredietrapportage 2011 gebaseerd op de Bankentaxonomie ‘BT2012’ en de Nederlandse taxonomie ‘NT6.0’. SBR Kredietrapportage 2010 en 2009 zijn gebaseerd op de 'BT2011' en 'NT5.0', respectievelijk de ‘BT2010.1’ en ‘NT2010.1’. Door deze wijzigingen kunnen op sommige punten de schermen van de verschillende jaren afwijken en de handelswijzen voor het opstellen van een kredietrapportage verschillen. Zie ‘Bijlage A’ en 'Bijlage B' voor lijsten met belangrijke gebruikerswijzigingen in SBR Kredietrapportage 2011 (A) en SBR Kredietrapportage 2010 (B).

Δ Top

Menu

De optie ‘Menu’ vindt u altijd terug in de glazen werkbalk bovenin het venster.

Middels het menu-item ‘Opslaan’ kunt u tijdens het maken van een rapportage de gegevens opslaan in de database. Sla af en toe op deze manier op om het mogelijke verlies van gegevens te voorkomen.

Noot: bij iedere gebruikersactie waarbij een actieve/niet verzonden rapportage wordt gesloten, zal de vraag worden gesteld om op te slaan. Het gebruik van de menuoptie kan dan achterwege gelaten worden.

Noot: indien een rapportage de status ‘Verzonden’ heeft of volledig gecontroleerd is, kunnen wijzigingen niet meer worden opgeslagen en zal deze optie niet toegankelijk zijn.

Via het menu-item ‘Wijzigen periodegegevens Balance Base’ kunt u het jaar en de periode wijzigen op basis waarvan de financiële gegevens worden geïmporteerd in de kredietrapportage. Bij een wijziging wordt gevraagd of u de cijfers opnieuw wilt inlezen.

Via het handige menu-item ‘Rekenmachine’ kunt u snel de standaard rekenmachine openen.

Via het menu-item ‘Ga naar PM-SBR Kredietrapportage 20xx’ kunt u switchen tussen de kredietrapportages van verschillende jaren. Vooralsnog zijn dat de boekjaren 2011, 2010 en 2009.

Via het menu-item ‘Ga naar PM-Balance Base’ wordt de PMFlame module PM-Balance Base geopend, als het kan direct in de betreffende klant en periode. In deze module kunt u de financiële gegevens beheren. Zie de helpfunctie daar voor verdere informatie over de werking.

Via het menu-item ‘Ga naar PM-TransactiePoortViewer’ wordt de PMFlame module PM-TransactiePoortViewer geopend. In deze module kunnen statussen en terugmeldingen van SBR/XBRL aanleveringen bij DigiPoort en BIV worden gevolgd. Zie de helpfunctie daar voor verdere informatie over de werking.

Δ Top

De cockpit: rapportages beheren

Het scherm toont links de cockpit, waarin u uw rapportages kunt beheren. Rapportages kunnen hier worden toegevoegd, verwijderd, gecontroleerd en verzonden. Tevens kunt u per rapportage specifieke handelingen uitvoeren. Door met de rechtermuisknop op de lijst de klikken verschijnt een contextmenu met de diverse mogelijkheden.

Belangrijk om te weten is dat een rapportage binnen de applicatie twee statussen kan hebben. De status ‘Niet verzonden’ en de status ‘Verzonden’. Als de status ‘Niet verzonden’ is kan de rapportage worden bewerkt en opgeslagen en zonder problemen worden verwijderd. Ook zijn dan de knoppen ‘Controleren’ en ‘Verzenden’ beschikbaar.

 = rapportage is nog niet verzonden

 = rapportage is verzonden (bekijk de verdere meldingen via de PMFlame module TransactiePoortViewer)

Tip: via de lampjes onderaan de lijst, kan er worden gefilterd op status.

Δ Top

Rapportage toevoegen

Om een rapportage toe te voegen klikt u met de rechtermuisknop op de lijst en kiest u in het contextmenu voor de optie ‘Nieuwe rapportage toevoegen’.

Er verschijnt een popup-venstertje waar u uit de keuzelijst een klant kunt selecteren waarvoor u de rapportage wilt maken. Er verschijnen alleen klanten in de lijst waarvoor dit jaar nog geen rapportage aanwezig is. Ook kunt u hier aangeven welke data uit Balance Base gebruikt moet worden voor de import van financiële gegevens. Alleen de relevante jaren en de daarvoor aanwezige perioden worden getoond in de keuzelijstjes. Klik op de knop ‘Keuze bevestigen’ om de rapportage toe te voegen.

Δ Top

Rapportage invullen

De PMFlame module ‘SBR Kredietrapportage’ toont op een overzichtelijke wijze de rapportage, verdeeld over 8 herkenbare tabbladen. Dit zijn:

 • Algemene gegevens
 • Balans
 • Winst-en-verliesrekening
 • Grondslagen
 • Toelichting balans
 • Toelichting w-en-v
 • Overige toelichtingen
 • Overige gegevens

Tip: op sommige tabbladen is het praktischer als u het hoofdvenster maximaliseert.

Noot: omwille van de gebruiksvriendelijkheid is de volgorde van sommige tabbladen aangepast. Hierdoor staat bijvoorbeeld het tabblad ‘Toelichting balans’ netjes boven het tabblad ‘Balans’.

In de module is een aantal standaard veldtypen en opties te onderscheiden. Deze zullen hieronder kort worden behandeld, zodat u inzicht krijgt in de opzet van de module en snel kunt starten met een rapportage.

Tekstvelden: er zijn twee typen tekstvelden, te weten bewerkbare en niet-bewerkbare tekstvelden. Vaak betreft een niet-bewerkbaar tekstveld een berekening van andere tekstvelden (bewerkbare en niet-bewerkbare) of de overname van een waarde op een ander tabblad.

 

Noot: ook in lijsten kunnen bewerkbare en niet-bewerkbare tekstvelden voorkomen.

Gegevens die worden ingevuld in bewerkbare tekstvelden moeten voldoen aan een bijbehorend formaat. De eisen van de formaten zijn bepaald door SBR. Bij het verlaten van een veld wordt altijd gecontroleerd of de waarde voldoet aan het juiste formaat. Zo niet, dan wordt hiervan melding gemaakt en wordt getracht terug te keren naar het betreffende tekstveld. In een dergelijke melding is opgenomen: de technische veldcode, de door u ingegeven waarde, het vereiste formaat en de omschrijving van het formaat. Zo weet u precies wat u in moet vullen.

Noot: om technische redenen is het terugkeren naar een tekstveld na foutieve invoer niet altijd mogelijk. Om fouten in de rapportage te voorkomen vindt er daarom voor het verzenden altijd een volledige controle plaats op alle ingevoerde gegevens. Hierover kunt u meer lezen in het hoofdstuk ‘Rapportage controleren’.

Keuzevinkjes: naast tekstvelden worden er soms keuzevinkjes gebruikt om vragen te kunnen beantwoorden. Een vinkje betekent: ‘Ja’, het vinkje weglaten betekent: ‘Nee’. Soms dienen vragen nader te worden toegelicht. Er verschijnt dan bijvoorbeeld een toelichtingveld bij het vinkje. Dit geldt bijvoorbeeld voor het tabblad ‘Grondslagen’.

Noot: soms verschijnt er niets, terwijl u het vinkje wel plaatst. Geen paniek, er hoeft dan niets te worden toegelicht!

Daarnaast zijn er soms keuzevinkjes opgenomen in lijsten, zodat per regel vragen kunnen worden gesteld. Als u met de muis over een vinkje in een lijst beweegt ziet u in de tooltip de vraag verschijnen.

Navigatieknoppen: op sommige tabbladen zijn knoppen aanwezig om binnen of tussen tabbladen snel en eenvoudig te kunnen navigeren. De tooltip van een knop geeft aan wat de bestemming is. Er zijn drie typen navigatieknoppen.

Via deze knoppen, met een potloodje, springt u altijd direct naar de betreffende grondslag op het tabblad ‘Grondslagen’. Zo kunt u snel, zonder te hoeven zoeken, de betreffende grondslag herleiden.

Via deze knoppen, met een driehoekje en uitroepteken, springt u altijd direct naar de betreffende toelichting op de tabbladen ‘Toelichting balans’ of ‘Toelichting W en V’. Zo kunt u snel, zonder te hoeven zoeken, de betreffende toelichting herleiden.

Door hierna weer te klikken op het tabblad ‘Balans’, respectievelijk ‘Winst-en-verliesrekening’, komt u altijd weer terug waar u was gebleven.

Het derde type navigatieknop treft u alleen aan op het tabblad ‘Balans’. Het betreft puur een handigheidje om snel te kunnen navigeren naar de passief- dan wel actiefzijde van de balans.

Specificaties: diverse onderdelen van de rapportage kunnen/moeten worden gespecificeerd. Dergelijke specificaties herkent u aan knoppen met een groen vergrootglas en zijn opgenomen bij het betreffende onderdeel.

 

Als u op een knop klikt wordt een zgn. popup-venster geopend. Hieronder ziet u twee voorbeelden van een dergelijk popup-venster. Klik buiten het venster om terug te keren naar het achterliggende tabblad.

Noot: alle wijzigingen in het venster worden automatisch opgenomen in de rapportage. Apart opslaan hoeft dus niet.

Tip: de meeste onderdelen die u op de tabbladen ‘Toelichting balans’ en ‘Toelichting W en V’ dient te specificeren, kunt u ook benaderen via de tabbladen ‘Balans’, respectievelijk ‘Winst-en-verliesrekening’. U herkent deze mogelijkheid aan tekstvelden met een specificatieknopje ervoor.

Noot: alle onderdelen die cijfermatig moeten worden toegelicht, kunnen alleen via het specificatieknopje worden gevuld. U zult dan ook zien dat het betreffende veld in de balans of winst-en-verliesrekening een niet-bewerkbaar tekstveld is, waarin automatisch de berekende waarde uit de specificatie wordt opgenomen.

Lijsten: op meerdere plekken in de rapportage komen lijsten voor. Deze lijsten bevatten gegevens waar meerdere regels voor kunnen worden vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vastlegging van de bestuurders. Een voorbeeld van een dergelijke lijst ziet u hierboven al in het eerste popup-venster. Lijsten komen soms ook rechtstreeks op tabbladen voor. Door met de rechtermuisknop op een lijst te klikken verschijnt een contextmenu, waarmee u een regel kunt toevoegen of een geselecteerde regel kunt verwijderen.

Expanders: op de tabbladen ‘Grondslagen’, ‘Toelichting balans’ en ‘Toelichting w-en-v’ wordt gebruik gemaakt van handige expanders. Hiermee kunt u de verschillende onderdelen in- en uitklappen om het overzicht op het betreffende blad te behouden. Als u vanuit de balans of winst-en-verliesrekening naar een toelichting of grondslag navigeert, dan zal altijd alleen de relevante expander openstaan, de overige expanders worden automatisch gesloten.

Landvelden: binnen een rapportage kunnen op twee plekken landen/landcodes worden ingegeven, op het tabblad ‘Algemene gegevens’ bij de adressen en op het tabblad ‘Overige gegevens’ bij de specificatie van nevenvestigingen.

Noot: vanaf 2011 is de specificatie van nevenvestigingen komen te vervallen. 

De landenvelden zijn niet-bewerkbare (adressen) of bewerkbare (nevenvestiging) tekstvelden. Deze kunnen worden ingevuld via een apart venster dat te bereiken is via het knopje (met wereldbol) links of rechts van het tekstveld. In het venster kunt u het gewenste land uit de lijst selecteren. Via dubbelklikken, de knop ‘OK’ of de Entertoets kunt u uw keuze bevestigen. Met de knop ‘Verwijderen’ maakt u een eerder gevuld tekstveld leeg.

Noot: de BT2011 vereist Engelstalige landennamen. U zult dan ook zien dat er bijvoorbeeld ‘Netherlands’ wordt ingevuld als u in de lijst kiest voor ‘Nederland’. In BT2012 is dit niet meer het geval en zal gewoon de Nederlandse landennaam worden getoond.

Datumvelden: op plekken waar een datum moet worden ingevoerd kunt u dubbelklikken op het betreffende tekstveld. In een apart venster kunt u de gewenste datum via een kalender selecteren. Na bevestiging wordt de datum in het juiste formaat in het tekstveld geplaatst.

Δ Top

Rapportage controleren

Als de rapportage is ingevuld kunt u middels de knop ‘Controleren’ in de cockpit een controle op de rapportage uitvoeren. Voordat een controle wordt gedaan wordt gekeken of er in geval van een vorige periode, gegevens bekend zijn. Zo niet, dan gaat de controle niet verder.

Deze vervolgcontrole wordt uitgevoerd per tabblad en bestaat uit twee delen. Er wordt gecontroleerd of alle ingevoerde gegevens voldoen aan het bijbehorende formaat (zowel gegevens in de popup-vensters als op de bladen zelf). Daarnaast worden er eventueel consistentiecontroles uitgevoerd op bepaalde gegevens. Denk hierbij aan controles op verplichte velden en controles of bepaalde velden, bijvoorbeeld op het tabblad ‘Balans’, gelijk zijn aan de bijbehorende specificaties.

Worden er na controle van een tabblad fouten geconstateerd, dan stopt de controle meteen en verschijnt er een melding met de gevonden fouten op het tabblad. Het betreffende tabblad wordt geselecteerd zodat u direct de fouten kunt herstellen.

Tip: voor het gemak wordt op de achtergrond in ‘Kladblok’ een tijdelijk bestand geopend met fouten, zodat u deze één voor één kunt herstellen.

Als er geen fouten worden geconstateerd wordt het betreffende tabblad vergrendeld, waarna het tabblad bij een volgende controle niet meer hoeft te worden gecontroleerd. Indien alle tabbladen foutloos zijn krijgt de rapportage de status ‘Gecontroleerd’. Er wordt dan geen controle meer uitgevoerd als de rapportage wordt verzonden. Ook niet als de rapportage wordt opgeslagen en later weer wordt geopend.

Wenst u toch nog wijzigingen aan te brengen op een tabblad, dan kan het betreffende tabblad worden ontgrendeld door met de rechtermuisknop op het naamtabje te klikken en te kiezen voor de optie ‘Geef het geselecteerde tabblad weer vrij’.

Noot: bij niet verzonden rapportages wordt de status ‘Gecontroleerd’ opgeheven als er een tabblad wordt vrijgegeven. Dit betekent concreet dat indien de rapportage wordt opgeslagen en gesloten en later weer wordt geopend, alle tabbladen weer gecontroleerd zullen worden. De tijd die dit in beslag neemt is echter zeer gering.

Δ Top

Rapportage verzenden

Middels de knop ‘Verzenden’ in de cockpit kan een rapportage worden verzonden. Het verzendproces bestaat uit een aantal stappen:

Controleren: voordat een rapportage wordt verzonden, wordt deze altijd gecontroleerd. Dit betreft dezelfde controle die wordt uitgevoerd met de knop ‘Controleren’. Indien de status ‘Gecontroleerd’ is, dan wordt er uiteraard geen controle meer uitgevoerd.

Opslaan: nadat de controle geen fouten heeft opgeleverd, wordt de rapportage altijd opgeslagen in de database van PM-Record.

Aanmaken databestanden: alle gegevens worden verzameld en er worden databestanden aangemaakt op basis van de xbrl specificaties van de Nederlandse taxonomie.

Verzenden via PMTP: de PMFlame module ‘PM-TransactiePoort’ wordt opgestart, waarmee de rapportage kan worden verzonden naar de betreffende bank via de ‘BIV’ (Bancaire Infrastructurele Voorzieningen) (eventueel na fiattering door uw klant). Zie de handleiding daar voor verdere informatie over de werking.

Afhandelen: nadat de rapportage is aangeboden aan PMTP, keert u terug in de rapportagemodule. Indien er zich geen fout heeft voorgedaan, krijgt de rapportage de status ‘Verzonden’ en kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht. Bij een fout vanuit PMTP wordt het programma ‘Kladblok’ geopend met de foutmelding. De status van de rapportage blijft in dit geval ‘Niet verzonden’.

Raadplegen voortgang: via het menu-item ‘PM-TransactiePoortViewer’ kan de PMFlame module PM-TransactiePoortViewer worden geopend en kunt u statussen en terugmeldingen van aanleveringen bij BIV volgen. Zie de helpfunctie daar voor verdere informatie over de werking.

Δ Top

Rapportage aanpassen

Zolang een rapportage de status ‘Niet verzonden’ () heeft kunnen alle gegevens zonder meer worden aangepast. Bij het switchen naar een andere rapportage of het sluiten van de module zal dan altijd de vraag worden gesteld of u de rapportage wilt opslaan. Klik op ‘Annuleren’ als u uw actie (sluiten van de module of switchen tussen rapportages) ongedaan wilt maken. U keert dan netjes terug naar de openstaande rapportage.

Tip: sla af en toe de rapportage tussentijds op via het menu-item ‘Opslaan’ in de glazen werkbalk bovenin het venster. Zo voorkomt u dat er mogelijk gegevens verloren gaan in uitzonderlijke situaties.

Ook kan de rapportage in deze status altijd worden verwijderd door met de rechtermuisknop op de rapportage in de lijst te klikken en in het contextmenu te kiezen voor de optie ‘Geselecteerde rapportage verwijderen’.

Als de rapportage de status ‘Verzonden’ () heeft kunt u wel alle gegevens bekijken en wijzigen. Echter, de rapportage kan niet meer worden opgeslagen. U zult ook zien dat u gerust kunt switchen naar een andere rapportage of de module kunt sluiten zonder dat er gevraagd wordt om op te slaan.

Noot: het kan voorkomen dat een rapportage de status ‘Verzonden’ krijgt, als er weliswaar een correct xbrl-bericht is verzonden naar BIV, maar dat de rapportage niet is geaccepteerd (om welke reden dan ook). De voortgang van de rapportage kan worden geraadpleegd via de module ‘PM-TransactiePoortViewer’. Mocht blijken dat de rapportage aangepast dient te worden dan kan de status worden omgezet van ‘Verzonden’ naar ‘Niet verzonden’ door met de rechtermuisknop op de rapportage in de lijst te klikken en in het contextmenu te kiezen voor de optie ‘Geselecteerde rapportage markeren als niet verzonden’. Hierna kunt u de rapportage weer aanpassen, opslaan en eventueel opnieuw verzenden.

Δ Top

PM-Record en PM-Balance Base gegevens

Deze rapportagemodule kan gebruik maken van gegevens uit PM-Record en PM-Balance Base.

PM-Record
Als een rapportage voor de eerste keer wordt geopend zal de module zoveel mogelijk relevante gegevens ophalen uit de database van PM-Record. Dit is het geval voor gegevens op de tabbladen ‘Algemene gegevens’, ‘Grondslagen’, ‘Toelichting balans’, ‘Toelichting w-en-v’, ‘Overige toelichtingen’ en ‘Overige gegevens’. Zorg ervoor dat u deze zoveel mogelijk vastlegt in PM-Record. Het gaat hier om de volgende gegevens:

Algemene gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Rechtsvorm
 • Oprichtingsdatum
 • Bedrijfsactiviteit (alleen 2009)
 • Groepsnaam
 • Keuze winstverdeling (voor/na)
 • Intermediair bedrijfsnaam (= de entiteit die aan de klant is gekoppeld op de relatiekaart in PM-Record)
 • Intermediair vestigingsplaats
 • Telefoonnummer fiscaal intermediair (= het telefoonnummer uit het licentiebestand zoals deze bij PM bekend is)
 • Samensteller (= de samensteller die is vastgelegd bij de PM-Report gegevens in PM-Record of anders de ingelogde gebruiker)
 • Datum vaststelling en goedkeuring jaarrekening (alleen als de jaarrekening is vastgesteld en alleen bij een besloten of naamloze vennootschap) (alleen 2010)
 • Vaststelling en datum vaststelling (alleen als de jaarrekening is vastgesteld) (vanaf 2011)

Noot: in PM-Record ligt een straatnaam met huisnummer en toevoeging vooralsnog vast in één tekstveld. In deze module wordt een adres echter in gescheiden velden vastgelegd omdat de Belastingdienst dit eist. De import zal het complete adres in het veld van de straatnaam zetten. U dient het huisnummer en de eventuele toevoeging zelf handmatig te verplaatsen.

Noot: bepaalde velden worden automatisch gevuld bij het aanmaken van een nieuwe rapportage. Denk hierbij aan de begin- en einddatum van de rapportage. Deze gegevens komen derhalve niet uit PM-Record.

Grondslagen (fiscaal of anders commercieel):
Standaard worden de fiscale grondslagen uit PM-Record gehanteerd. Indien er geen fiscale grondslagen aanwezig zijn worden, indien aanwezig, de commerciële grondslagen uit PM-Record gebruikt.

Vanaf 2011 worden de grondslagen ingelezen op basis van de financiële gegevens in de balans en winst-en-verliesrekening. Zodoende vindt de import van grondslagen plaats na de import van financiële gegevens uit Balance Base. Zo wordt bereikt dat alleen de relevante grondslagen worden geïmporteerd. Nieuw is dan ook dat de grondslagen op ieder moment kunnen worden geactualiseerd op basis van de op dat moment aanwezige financiële gegevens in de balans en winst-en-verliesrekening. Dit kunt u doen via het verversknopje rechtsboven op het tabblad grondslagen. Indien u de grondslagen ververst kunt u ervoor kiezen om naast het actualiseren tevens de aanwezige grondslagen leeg te maken als deze niet (meer) relevant zijn. 

Noot: tot 2010 kunnen niet alle velden uit de standaard PM grondslagen worden gekoppeld aan de relevante grondslagen voor een kredietrapportage. Hierdoor kan het voorkomen dat sommige velden leeg blijven. Hier dient u zelf rekening mee te houden bij het opstellen van een rapportage. Vanaf 2011 is de import echter sterkt verbeterd en geldt het dit alleen nog maar voor de voorzieningen en de overige reserves.

Toelichting balans:

 • Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
 • Specificatie gestort en opgevraagd kapitaal (aandelenkapitaal dat is vastgelegd bij de PM-Report gegevens in PM-Record) (alleen 2009)
 • Deelnemingen in groepsmaatschappijen (= te consolideren deelnemingen die zijn vastgelegd bij de PM-Report gegevens in PM-Record)
 • Andere deelnemingen (= niet te consolideren deelnemingen die zijn vastgelegd bij de PM-Report gegevens in PM-Record)
 • Tekstuele toelichtingen (vanaf 2011 en vanaf PM-Record 08.07.08)

Vanaf 2011 worden tekstuele toelichtingen ingelezen op de tabbladen 'Toelichting balans' en 'Toelichting w-en-v'. Dit gebeurt op basis van de aanwezige financiële gegevens in de balans en winst-en-verliesrekening. Zodoende vindt de import van tekstuele toelichtingen plaats na de import van financiële gegevens uit Balance Base. Zo wordt bereikt dat alleen de relevante toelichtingen worden geïmporteerd. Nieuw is dan ook dat de tekstuele toelichtingen op ieder moment kunnen worden geactualiseerd op basis van de op dat moment aanwezige financiële gegevens in de balans en winst-en-verliesrekening. Dit kunt u doen via het verversknopje rechtsboven op de tabbladen 'Toelichting balans' en 'Toelichting w-en-v'. Indien de status van het andere tabblad, in dit geval het tabblad 'Toelichting w-en-v', niet 'Gecontroleerd' is, wordt de vraag gesteld of u ook deze tekstuele toelichtingen wilt verversen. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om naast het actualiseren tevens de aanwezige toelichtingen leeg te maken als deze niet (meer) relevant zijn.

Noot: het importeren van tekstuele toelichtingen is alleen mogelijk als u minimaal PM-Record 08.07.08 heeft.

Van de deelnemingen wordt opgehaald:

 • Naam
 • Vestigingsplaats
 • Deelnemingspercentages (alleen 2009 en 2011)
 • KvK-nummer (alleen indien de deelneming zelf ook als relatie in PM-Record vastligt)
 • Eigen vermogen (alleen indien er financiële gegevens bekend zijn en als de deelneming gekoppeld is aan een PM-Report deelneming)
 • Resultaat van deelnemingen (alleen indien er financiële gegevens bekend zijn en als de deelneming gekoppeld is aan een PM-Report deelneming)

Noot: vanaf 2010 dienen alle deelnemingen binnen één lijst te worden verantwoord, zijnde ‘Belangen in deelnemingen’. Om het verschil aan te geven tussen ‘Deelnemingen in groepsmaatschappijen’ en ‘Andere deelnemingen’ wordt er bij alle ‘Andere deelnemingen’ in het veld ‘Reden voor niet-consolideren’ de volgende tekst opgenomen: ‘Deze deelneming betreft een andere deelneming en wordt derhalve niet opgenomen in de consolidatie’. Deze tekst kunt u eventueel zelf aanpassen.

Noot: vanaf 2010 zijn de beschikbare velden voor de ‘Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen’ rigoureus uitgebreid naar verschillende categorieën. Wenst u deze categorieën te gebruiken dan zult u zelf de geïmporteerde gegevens moeten verdelen over de juiste velden, daar er in PM-Record vooralsnog geen onderverdeling is naar categorie.

Noot: vanaf 2010 is het aandelenkapitaal in de balans een optelling van de specificatie van het aandelenkapitaal van gewone, preferente en prioriteitsaandelen. De balanswaarde wordt geïmporteerd uit Balance Base en toegekend aan de categorie ‘Gewone aandelen’. U dient de waarden eventueel zelf te verdelen over de drie categorieën. Als gevolg van deze wijziging wordt de specificatie daardoor niet meer uit de PM-Report gegevens overgenomen. Wel zult u als hulpmiddel in het popup-venster een tooltip zien met de waarden uit de PM-Report gegevens. Deze tooltip heeft betrekking op de actieve periode (huidige of vorige).

Toelichting w-en-v:

 • Bedrijfsactiviteit
 • Tekstuele toelichtingen (vanaf 2011 en vanaf PM-Record 08.07.08)

 

Noot: vaak is de activiteit niet de enige activiteit en zijn er in PM-Record meerdere activiteiten in dit veld vastgelegd. U dient dan zelf de activiteiten uit te splitsen met bijhorende omzet- en kostprijs omzetgegevens.

 

 

Vanaf 2011 worden tekstuele toelichtingen ingelezen op de tabbladen 'Toelichting balans' en 'Toelichting w-en-v'. Dit gebeurt op basis van de aanwezige financiële gegevens in de balans en winst-en-verliesrekening. Zodoende vindt de import van tekstuele toelichtingen plaats na de import van financiële gegevens uit Balance Base. Zo wordt bereikt dat alleen de relevante toelichtingen worden geïmporteerd. Nieuw is dan ook dat de tekstuele toelichtingen op ieder moment kunnen worden geactualiseerd op basis van de op dat moment aanwezige financiële gegevens in de balans en winst-en-verliesrekening. Dit kunt u doen via het verversknopje rechtsboven op de tabbladen 'Toelichting balans' en 'Toelichting w-en-v'. Indien de status van het andere tabblad, in dit geval het tabblad 'Toelichting balans', niet 'Gecontroleerd' is, wordt de vraag gesteld of u ook deze tekstuele toelichtingen wilt verversen. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om naast het actualiseren tevens de aanwezige toelichtingen leeg te maken als deze niet (meer) relevant zijn.

Noot: het importeren van tekstuele toelichtingen is alleen mogelijk als u minimaal PM-Record 08.07.08 heeft.

Overige toelichtingen:

 • Gebeurtenissen na balansdatum (alleen 2009)
 • Aantal medewerkers
 • Directeuren en aantal (alleen in geval het een besloten of naamloze vennootschap betreft)
 • Vennoten en aantal (alleen in geval het geen besloten of naamloze vennootschap betreft)
 • Datum aandeelhoudersvergadering (alleen als de jaarrekening is vastgesteld en alleen bij een besloten of naamloze vennootschap) (alleen 2009)

Overige gegevens:

 • Statutaire bepalingen
 • Gebeurtenissen na balansdatum (vanaf 2010)
 • Bestemming van het resultaat (alleen in geval het geen besloten of naamloze vennootschap betreft)

PM-Balance Base
Naast de vaste gegevens uit PM-Record kunnen de financiële gegevens uit Balance Base worden ingelezen. De gegevens worden ingelezen op de tabbladen ‘Balans’, ‘Winst-en-verliesrekening’, ‘Toelichting balans’ en ‘Toelichting w-en-v’.

Door te dubbelklikken op cijfermatige velden kunt u de achterliggende Balance Base gegevens inzien. Indien er gegevens beschikbaar zijn zal er een venster verschijnen met daarin een actuele (!) lijst met gegevens. U ziet dan precies uit welke grootboekrekeningen en subcodes het geïmporteerde bedrag is opgebouwd. In de tooltip van de lijst ziet u een korte opsomming van alle criteria die zijn gehanteerd.

Noot: indien de waarde op het formulier afwijkt van het berekende saldo ziet u onder de lijst een extra veld met deze afwijkende waarde. Dit kan voorkomen als u bijvoorbeeld de waarde op het formulier handmatig heeft veranderd of als er na de import in Balance Base gegevens zijn gewijzigd.

Controleer altijd goed of de gevulde bedragen overeenkomen met de werkelijkheid. Het kan namelijk voorkomen dat uw koppeling van subcodes aan grootboekrekeningen afwijkt van de door PM gehanteerde standaard. Zie ‘Bijlage B’ voor een volledige lijst van velden en bijbehorende subcodes en subcodegroepen.

Noot: er is een aantal uitzonderingen, waar we u expliciet op willen wijzen. Bij de handelsvorderingen en handelscrediteuren vereist de bank een specificatie naar dagen (30, 60, 90 en meer dan 90 dagen). Omdat er in Balance Base vooralsnog geen onderverdeling naar categorieën is, worden de betreffende waarden standaard geplaatst bij de categorie voor ‘meer dan 90 dagen’. Hetzelfde geldt voor de specificatie van het aandelenkapitaal. De balanswaarde wordt standaard geplaatst bij de categorie voor ‘Gewone aandelen’. U dient de waarden derhalve zelf uit te splitsen!

Δ Top

Resultaatbestemming

Op het tabblad ‘Algemeen’ maakt u de keuze voor het type balans, te weten ‘Voor’ of ‘Na’ resultaatbestemming.

Bij iedere mutatie op het tabblad ‘Winst-en-verliesrekening’ zal het berekende resultaat opgenomen worden als post ‘Onverdeelde winst’ op het tabblad ‘Balans’. Dit veld kunt u niet bewerken.

Indien u gekozen heeft voor een balans ‘Na’ resultaatbestemming, dan heeft u de mogelijkheid om het bedrag weg te boeken naar de post ‘Overige reserves’ (2010) of 'Reserve onverdeelde winst' (vanaf 2011) of, in geval het geen ‘Besloten vennootschap’ of ‘Naamloze vennootschap’ betreft, naar de post ‘Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen’. Er verschijnt dan een knopje voor het veld ‘Onverdeelde winst’, waarmee u de boeking kunt uitvoeren.

Het meest praktische is, om dit pas te doen als u volledig klaar bent met het opstellen van de kredietrapportage. Zo voorkomt u dat u meerdere keren het resultaat moet wegboeken en de bedragen op de andere posten handmatig moet aanpassen (omdat daar reeds het resultaat in was opgenomen). Dit kan het programma niet automatisch doen, omdat er in de tussentijd mogelijk bedragen zijn gewijzigd op de betreffende post.

Tip: de controle van de kredietrapportage dwingt bij een balans ‘Na’ resultaatbestemming af dat de post ‘Onverdeelde winst’ niet gevuld mag zijn (dus ook geen ‘0’). U kunt dus gerust wachten met het leegboeken van de post ‘Onverdeelde winst’ tot vlak voordat u de rapportage gaat verzenden. 

Δ Top

Enkelvoudig of Geconsolideerd (vanaf 2011)

Op het tabblad ‘Algemeen’ kunt u in geval van rechtspersonen het type jaarrekening kiezen, te weten ‘Vennootschappelijk (enkelvoudig)’,  ‘Geconsolideerd’ of 'Partieel geconsolideerd'. Standaard wordt de kredietrappoartage op 'Vennootschappelijk (enkelvoudig)' gezet.

Indien gekozen wordt voor 'Geconsolideerd' of 'Partieel geconsolideerd' wordt een aantal extra velden geactiveerd en opgenomen in de kredietrapportage. Dit zijn op het tabblad:

Algemeen:

 • Overzicht geconsolideerde belangen
  • Specificatie van belangen die volledig in de geconsolideerde jaarrekening zijn betrokken
  • Specificatie van belangen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn betrokken voor een deel evenredig aan het gehouden bedrag
 • Overzicht niet-geconsolideerde belangen
  • Specificatie van dochtermaatschappijen zonder rechtspersoonlijkheid (die niet eerder zijn vermeld)
  • Specificatie van belangen opgenomen tegen nettovermogenswaarde
  • Specificatie van belangen waarin voor meer dan 20 procent wordt deelgenomen (die niet reeds eerder zijn vermeld)

Balans:

 • Groepsvermogen

Toelichting balans:

 • Toelichting op het groepsvermogen 

Voor een inhoudelijke uitleg voor het opstellen van een geconsolideerde kredietrapportage verwijzen wij u graag naar de ‘Gebruikershandleiding Kredietrapportages’, opgesteld en vastgesteld door Financiële Rapportages Coöperatief B.A..

Δ Top 

Vorige periode

Rechts bovenin het scherm ziet u de optie ‘Vorige periode opnemen?’. Hiermee geeft u aan dat u tevens gegevens van de vorige periode opneemt in de rapportage. Standaard staat deze optie aan als er een nieuwe rapportage wordt aangemaakt. Op de tabbladen ‘Balans’ en ‘Winst-en-verliesrekening’ heeft u dan de mogelijkheid om naar de vorige periode te gaan en de gegevens in te vullen. De gegevens worden ingeladen op hetzelfde tabblad. Andere tabbladen, waar geen gegevens van de vorige periode hoeven worden ingevuld, worden ontoegankelijk.

 

Tip: door met de muis over een tekstveld te bewegen ziet u de waarde van het betreffende veld in de andere periode.

De eerste keer dat de vorige periode in een rapportage wordt aangeklikt wordt er gekeken of er Balance Base gegevens van de vorige periode beschikbaar zijn. Zo ja, dan worden deze gegevens automatisch ingevuld. Worden de Balance Base gegevens pas later gevuld, dan kunnen deze gegevens alsnog worden ingelezen in de rapportage. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de rapportage in de lijst te klikken en in het contextmenu te kiezen voor de optie ‘Inlezen financiële gegevens vorige periode’.

 

Noot: let op dat u wel de vorige periode heeft aangeklikt, anders worden de gegevens van de huidige periode ingelezen. De optie in het contextmenu is dan ‘Inlezen financiële gegevens’.

Om tot een valide kredietrapportage te komen dienen ook de gegevens van de vorige periode te voldoen aan de validatie eisen van de banken. Zo dienen ook in de vorige periode alle specificaties te worden ingevuld.

Daarnaast is er een aantal andere verplichte velden. Deze kunnen echter niet apart worden ingegeven in de vorige periode en worden derhalve overgenomen uit de huidige periode. Het gaat hierbij om de volgende velden:

Algemeen:

 • rechtsvorm
 • statutaire naam
 • handelsnaam
 • oprichtingsdatum (vanaf 2011)
 • postcode van het statutaire adres
 • balans resultaatbestemming (voor of na)
 • type jaarrekening (vennootschappelijk of geconsolideerd)
 • begin- en einddatum van de rapportage (jaar -1)
 • datum van opmaak van de rapportage
 • zakelijk bankrekeningnummer
 • SBI-code
 • naam bank (vanaf 2011)
 • naam intermediair (vanaf 2011)
 • vestigingsplaats intermediair (vanaf 2011)

Toelichting w-en-v:

 • bedrijfsactiviteiten

Overige toelichtingen:

 • gegevens van de bestuurders of vennoten
 • aantal bestuurders of vennoten (vanaf 2011)

Δ Top

Rechtsvorm wijzigen

Op het tabblad ‘Algemeen’ is het mogelijk om de rechtsvorm te wijzigen. Echter, afhankelijk van de gekozen rechtsvorm worden bepaalde velden toegankelijk gemaakt, of juist ontoegankelijk en geleegd. Dit betekent dat er mogelijk bedragen leeggemaakt worden en de resultaattelling kan wijzigen. Om te voorkomen dat er bedragen ‘zoekraken’ wordt met klem aangeraden om de rechtsvorm tussentijds niet te wijzigen.

Noot: indien u gegevens van de vorige periode in de rapportage opneemt, dient u er bij het wijzigen van de rechtsvorm rekening mee te houden dat u de vorige periode opnieuw moet aanklikken om alle waarden en tellingen goed te zetten. Doet u dit niet dan kunt u de rapportage niet controleren en zal worden gevraagd om dit alsnog te doen.

Tip: het beste is om in PM-Record al de juiste rechtsvorm vast te leggen, zodat alle velden direct bij het aanmaken van een nieuwe rapportage goed staan.

Tip: voor een volledig overzicht van de relevante velden bij verschillende rechtsvormen en een uitgebreide inhoudelijke uitleg van een kredietrapportage via SBR/XBRL verwijzen wij u graag naar de ‘Gebruikershandleidingen Kredietrapportage’, opgesteld en vastgesteld door Financiële Rapportages Coöperatief B.A.

Δ Top

Bijlage A – Belangrijke gebruikerswijzigingen in SBR Kredietrapportage 2011

Hieronder treft u een opsomming aan van belangrijke gebruikerswijzigingen die doorgevoerd zijn in de SBR Kredietrapportage 2011 ten opzichte van 2010. Daarnaast worden per tabblad de kleinere wijzigingen weergegeven.

 • Voor kleine rechtspersonen kunnen nu ook geconsolideerde kredietrapportages worden opgesteld en verzonden. Op het tabblad ‘Algemeen’ kunt u hiertoe in geval van een rechtspersoon bij het veld 'Type jaarrekening' kiezen voor ‘Geconsolideerd’ of 'Partieel geconsolideerd'. Zie hoofdstuk 'Enkelvoudig of Geconsolideerd (vanaf 2011)'.

 • Indien er bij het aanmaken van een kredietrapportage 2011 een kredietrapportage 2010 van dezelfde klant aanwezig is, dan worden de volgende gegevens overgenomen uit 2010: specificaties van lang- en kortlopende vorderingen, lang- en kortlopende schulden, registergoederen (onroerend goed, vliegtuigen en schepen), zekerheden, huur- en pachtcontracten en operationele leasecontracten. In zowel de huidige als vorige periode worden de gegevens van 2010 overgenomen, tenzij de gegevens niet relevant zijn voor de vorige periode. Het gaat hier echter puur om een kopieeractie, waarbij u zelf rekening dient te houden met eventueel gewijzigde regels, boekwaarden etc.

 • De import van grondslagen uit PM-Record is sterk uitgebreid en de grondslagen worden voortaan ingelezen op basis van de financiële gegevens in de balans en winst-en-verliesrekening. Zo wordt bereikt dat alleen de relevante grondslagen worden geïmporteerd.

 • Voortaan worden bij het aanmaken van een nieuwe kredietrapportage ook de tekstuele toelichtingen ingelezen op de tabbladen 'Toelichting balans' en 'Toelichting w-en-v'. Dit gebeurt op basis van de aanwezige financiële gegevens in de balans en winst-en-verliesrekening. Zo wordt bereikt dat alleen de relevante tekstuele toelichtingen worden geïmporteerd. Om gebruik te kunnen maken van deze optie dient u minimaal de beschikking te hebben over PM-Record 08.07.08 en dienen er uiteraard ook daadwerkelijk tekstuele toelichtingen op de verschillende rubrieken te zijn vastgelegd in PM-Record.

 • Nieuw is ook dat de grondslagen (tabblad 'Grondslagen') en tekstuele toelichtingen op de tabbladen 'Toelichting balans' en 'Toelichting w-en-v' op ieder moment kunnen worden geactualiseerd op basis van de op dat moment aanwezige financiële gegevens in de balans en winst-en-verliesrekening. Dit kunt u doen via de verversknopjes rechtsboven op de betreffende tabbladen. Indien u ververst kunt u ervoor kiezen om naast het actualiseren tevens de aanwezige grondslagen of teketuele toelichtingen leeg te maken als deze niet (meer) relevant zijn. Het verversen van gegevens zijn drie individuele acties. Op de tabbladen 'Toelichting balans' en 'Toelichting winst-en-verliesrekening' heeft u echter de mogelijkheid om gelijktijdig het andere tabblad te actualiseren (tenzij het andere tabblad de status 'Gecontroleerd' heeft).

 • Tabblad 'Algemeen':

  • Het onderdeel 'Jaarverslag' is vervallen en de toekomstparagrafen zijn vervangen door één veld.

  • Nieuwe keuzes voor een 'Tussentijdse rapportage' en 'Rapportageperiode afwijkend van een jaar' en twee tekstuele toelichtingen daarop.

  • Het veld 'Datum goedkeuring' is vervallen en de keuze 'Jaarrekening vastgesteld' is toegevoegd.

  • Het veld 'Type jaarrekening' is uitgebreid met 'Geconsolideerd' en 'Partieel geconsolideerd'.

  • Specificaties van 'Geconsolideerde belangen' en 'Niet-geconsolideerde belangen' indien er sprake is van een geconsolideerd rapport.

 • Tabbladen 'Balans' en 'Toelichting balans':

  • De onderdelen met betrekking tot de vorderingen op en schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen dienen voortaan uitgesplitst te worden opgegeven. Bijvoorbeeld 'Kortlopende vorderingen op participanten' en 'Kortlopende vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen'. Zo komt het dat u voor deze vier 'niet-bewerkbare' tekstvelden voortaan twee specificatie-knopjes ziet staan. De eerste voor de uitsplitsing en de tweede voor de specificatie. Omdat deze uitsplitsing voor vier balansposten geldt (lang- of kortlopend en vorderingen of schulden), wordt steeds hetzelfde popup-venster gebruikt. Alleen de relevante velden kunt u bewerken. De andere velden zijn niet toegankelijk.

  • De lang- en kortlopende vorderingen en schulden zijn uitgebreid met de categorie vorderingen op, respectievelijk schulden aan, overige verbonden partijen. Net zoals bij de andere categoriën dienen deze vorderingen en schulden gespecificeerd te worden.

  • In verschillende rubrieken is de indeling enigszins gewijzigd. Zo is de post 'Productierechten' toegevoegd aan de immateriële activa'. Bij de materiele vaste activa is de post 'Vastgoedbeleggingen' toegevoegd en dienen de posten 'Materiële vaste bedrijfactiva in uitvoering' en 'Vooruitbetalingen materiële vaste activa' via een popup-venster te worden ingegeven, om als één post op de balans te worden getoond. Bij de voorraden 'Overige voorraden' komen te vervallen en is 'Vooruitbetalingen op voorraden' toegevoegd. Het 'Eigen vermogen' is uitgebreid met 'Winstreserve' en 'Reserve onverdeelde winst' en 'Aandeel van derden'. Bij de voorzieningen zijn 'Lijfrente en persioenvoorziening' en 'Stamrechtverplichting' komen te vervallen en vervangen door 'Voorziening voor pensioenen' en 'Voorziening voor belastingen'. De uitsplitsing van de 'Overige voorzieningen' vindt voortaan plaats via een popup-venster.

  • Het aantal posten dat tekstueel kan worden toegelicht is verminderd. Over het algemeen geldt nu dat er per rubriek een tekstuele toelichting kan worden gegeven, op een paar uitzonderingen na. Met name in de rubriek 'Eigen vermogen' is het aantal toelichtingen sterk afgenomen.

  • De specificatie 'Niet is de balans opgenomen activa' is komen te vervallen. Wel blijft het mogelijk om twee tesktuele toelichtingen te geven op dit onderdeel.

 • Tabbladen 'Winst-en-verliesrekening' en 'Toelichting w-en-v':

  • Het aantal posten dan tekstueel kan worden toegelicht is sterk verminderd. De meeste toelichtingen van individuele posten zijn komen te vervallen. Over het algemeen geldt nu dat, net als bij de balans, per rubriek een tekstuele toelichting kan worden gegeven.

  • De post 'Aandeel in resultaat vennoten' is toegevoegd (alleen bij natuurlijke personen). Hiertoe is de post 'Salarissen en vergoedingen vennoten' in geval van natuurlijke personen komen te vervallen. De import uit Balance Base zal derhalve bedragen die voorheen op de post 'Salarissen en vergoedingen vennoten' werden gezet, voortaan op de post 'Aandeel in resultaat vennoten' zetten!

  • De post 'Resultaat aandeel van derden' is toegevoegd (alleen bij rechtspersonen).

 • Tabblad 'Grondslagen':

  • De specificatie 'Stelselwijzigingen' is komen te vervallen, maar bij stelselwijzigingen kan voortaan wel een nadere toelichting worden gegeven van het verloop van het commercieel vermogen naar het fiscaal vermogen.

  • Net als bij de tekstuele toelichtingen is een aantal grondslagen van individuele posten komen te vervallen. Dit geldt met name voor de extra grondslagen en bij immateriële en materiële vaste activa. Ook bij de grondslagen voor de bepaling van het resultaat is het een en ander meer afgestemd op de rubrieken van de winst-en-verliesrekening. Over het algemeen geldt nu dat per rubriek een grondslag kan worden vastgelegd.

 • Tabblad 'Overige toelichtingen':

  • De specificaties van bestuurders en commissarissen zijn samengevoegd tot één specificatie, te weten: 'Bestuurders en commissarissen'. Bij het specificeren dient u voortaan aan te geven of het een bestuurder of een commissaris betreft en welk type (huidig of voormalig).

  • Het onderdeel 'Leningen, garanties en voorschotten bestuurders en commissarissen' is uitgebreid met een specificatie. Hier dient u per (voormalige) bestuurder of (voormalige) commissaris eventuele leningen, garanties en voorschotten vast te leggen.

  • Het onderdeel 'Gemiddeld aantal werknemers gedurende de periode' is uitgebreid met een tekstuele toelichting.

 • Tabblad 'Overige gegevens':

  • De accountantsverklaring is komen te vervallen (wel blijft het mogelijk een tekstuele toelichting op te nemen over dit onderwerp).

  • De nadere specificaties met betrekking tot de volgende onderdelen zijn komen te vervallen: 'Gebeurtenissen na balansdatum', 'Bijzonder statutair recht inzake zeggenschap', 'Winstbewijzen en soortgelijke rechten' en 'Nevenvestigingen'.

Δ Top

Bijlage B – Belangrijke gebruikerswijzigingen in SBR Kredietrapportage 2010

Hieronder treft u een opsomming aan van belangrijke gebruikerswijzigingen die doorgevoerd zijn in de SBR Kredietrapportage 2010 ten opzichte van 2009.

 • De adresgegevens op het tabblad ‘Algemeen’ zijn uitgebreid met het statutaire adres. Let op: de adresgegevens dient u afzonderlijk in te vullen. Een wijziging bij het vestigingsadres wordt niet automatisch doorgevoerd bij het statutaire adres!

 • Op het tabblad ‘Algemeen’ is er de mogelijkheid bijgekomen om een jaarverslag op te nemen.

 • Alle enkelvoudige velden op de balans of winst-en-verliesrekening die een specificatie vereisen, zijn niet-bewerkbare velden geworden, die automatisch worden berekend op basis van de specificatie. Wijzingen dient u te doen via de specificatieknopjes voor het veld of via de betreffende toelichting. Zo kunnen er geen verschillen meer ontstaan tussen de waarde op de balans of winst-en-verliesrekening en de specificatie.

 • De bovenstaande wijziging heeft een aantal consequenties voor de import uit Balance Base: sommige velden dient u zelf uit te splitsen! Voorbeelden: voor de handelsvorderingen en handelscrediteuren vereist de bank een specificatie naar dagen (30, 60, 90 en meer dan 90 dagen). Deze waarden zijn onderdeel van de telling voor de balans. Omdat er in Balance Base vooralsnog geen onderverdeling naar categorieën is, worden de betreffende waarden standaard geplaatst bij de categorie voor ‘meer dan 90 dagen’. Hetzelfde geldt voor het aandelenkapitaal (optelling van gewone, preferente en prioriteitsaandelen). De Balance Base waarde wordt standaard geplaatst bij de categorie voor ‘Gewone aandelen’.

 • Als gevolg van bovenstaande wijziging wordt de specificatie van het aandelenkapitaal niet meer uit de PM-Report gegevens overgenomen. Wel zult u als hulpmiddel in het specificatievenster een tooltip zien met de waarden uit de PM-Report gegevens.

 • Deelnemingen dienen binnen één lijst te worden verantwoord, zijnde ‘Belangen in deelnemingen’. Om na een import uit PM-Record het verschil aan te geven tussen ‘Deelnemingen in groepsmaatschappijen’ en ‘Andere deelnemingen’ wordt er bij alle ‘Andere deelnemingen’ in het veld ‘Reden voor niet-consolideren’ de volgende tekst opgenomen: ‘Deze deelneming betreft een andere deelneming en wordt derhalve niet opgenomen in de consolidatie’. Deze tekst kunt u eventueel zelf aanpassen.

 • De velden voor de ‘Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen’ zijn rigoureus uitgebreid naar verschillende categorieën.

 • Gebeurtenissen na balansdatum zijn uitgebreid en verplaatst naar het tabblad ‘Overige gegevens’.

 • De datum van vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening door de AvA is gesplitst en verplaatst naar het tabblad ‘Algemeen’.

 • Op het tabblad ‘Overige gegevens’ is er de mogelijkheid bijgekomen om een verklaring op te nemen (samenstellings-, controle - of beoordelingsverklaring). Vooralsnog worden de teksten van deze verklaringen niet automatisch gegenereerd.

 • Indien er na een controle nog fouten in de rapportage zitten wordt op de achtergrond in ‘Kladblok’ een tijdelijk bestand geopend met deze fouten, zodat u deze één voor één kunt herstellen.

 • Om tot een valide kredietrapportage te komen dienen ook de gegevens van de vorige periode te voldoen aan alle validatie eisen van de banken. Sommige verplichte velden kunnen niet apart worden ingegeven in de vorige periode en worden derhalve overgenomen uit de huidige periode. De betreffende velden zijn opgesomd in het hoofdstuk ‘Vorige periode’.

 • Via het menu-item ‘Ga naar PM-SBR Kredietrapportage 20xx’ kunt u switchen tussen de kredietrapportages van verschillende jaren. Vooralsnog zijn dat de boekjaren 2011, 2010 en 2009.

Δ Top

Bijlage C – Gekoppelde velden Balance Base / SBR Kredietrapportage

Hieronder treft u een 2 tabellen met met velden die gekoppeld zijn aan subcodes. Zo wordt duidelijk waar de gegevens uit Balance Base worden geïmporteerd.

Tabel 1: Subcodes en subcodegroepen* van balansvelden

Omschrijving Subcodes Subcodes negeren Type Extra informatie
         
Goodwill 20020 Debet
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 20030 Debet
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 20040 Debet
Vooruitbetaald op immateriële vaste activa 20050 Debet
Overige immateriële vaste activa 20010 Debet
Bedrijfsgebouwen 20130 Debet
Vastgoedbeleggingen (2011+) 20160** Debet
Machines en installaties 20140 Debet
Inventaris 20110 Debet
Automobielen en overige transportmiddelen 20120 Debet
Overige materiële vaste activa (2010-) 20150 Debet
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa (2011+) 20150 Debet
Langlopende vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 20240 Debet
Langlopende vorderingen op groepsmaatschappijen 20220 Debet
Deelnemingen 20210;20230 Debet
Overige effecten, beursgenoteerd 1270;1271;1272;1273 Debet
Overige effecten, niet-beursgenoteerd 1275;1276;
1277;1278**
Debet
Overige financiële vaste activa 20260 Debet
Onderhanden werk (2010-) 20320 Debet
Onderhanden werk (2011+) 20310;20320 Debet
Grond- en hulpstoffen 20300 Debet
Gereed product en handelsgoederen (2010-) 20330;20340 Debet
Gereed product en handelsgoederen (2011+) 20330;20340;20350 Debet
Overige voorraad (2010-) 20310;20350;20360 Debet
Vooruitbetalingen op voorraden (2011+) 20360 Debet
Onderhanden projecten in opdracht van derden 300370** Debet afwijkende telling, bevat
subcodegroep die als geheel
debet is
Handelsvorderingen tot 30 dagen (2010-) 20400 1330**;1390 Debet
Handelsvorderingen meer dan 90 dagen (2011+) 20400 1330**;1390 Debet
Intercompany handelsvorderingen 1330** Debet
Voorzieningen op handelsvorderingen 1390 Debet
Kortlopende vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 20420 Debet afwijkende telling, alleen subcodes met debet bedragen
Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen 20410 Debet afwijkende telling, alleen subcodes met debet bedragen
Overlopende activa 20440;20450 Debet
Overige vorderingen 20270;20430;20460 Debet
Te ontvangen belastingen 20910;20920;20930;
20940;20950;20960
Debet afwijkende telling, bevat subcodegroep die als geheel debet is
Effecten 300500 Debet
Banktegoeden 20510 1000 Debet afwijkende telling, alleen subcodes met debet bedragen
Overige liquide middelen 1000 Debet
Gewone aandelen 300600 Credit alleen relevant voor rechtspersonen
Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 300700 Credit alleen relevant voor natuurlijke personen
Agio 300640 Credit alleen relevant voor rechtspersonen
Herwaarderingsreserve 300650 Credit
Statutaire reserves 300630 Credit
Wettelijke reserves 300620 Credit alleen relevant voor rechtspersonen
Overige reserves (2010-) 300670;300610;
300660
Credit
Overige reserves (2011+) 300670 Credit
Reserve onverdeelde winst (2011+) 300610 Credit
Aandeel van derden (2011+) 300660 Credit
Lijfrente en pensioenvoorziening (2010-) 20720;20740 Credit
Voorziening voor pensioenen (2011+) 20740 Credit
Voorziening voor belastingen (2011+) 20750 Credit
Overige operationele voorzieningen 20730;20760 Credit
Overige niet-operationele voorzieningen (2010-) 20750;20770;20771;
20772;20773;20774;
20775;20776;20777;
20778;20779;20780;
20781;20782;20783;
20784;20785;20786;
20787;20788;20789
Credit
Overige niet-operationele voorzieningen (2011+) 20720;20770;20771;
20772;20773;20774;
20775;20776;20777;
20778;20779;20780;
20781;20782;20783;
20784;20785;20786;
20787;20788;20789
Credit
Onderhanden projecten in opdracht van derden 300370** Credit afwijkende telling, bevat
subcodegroep die als geheel
credit is
Langlopende schulden aan kredietinstellingen 300750 704;714;724;734;744;
754;764;774;784;794;
804;814;824;834;844
Credit
Handelscrediteuren tot 30 dagen (2010) 20900 Credit
Handelscrediteuren meer dan 90 dagen (vanaf 2011) 20900 Credit
Kortlopende schulden aan participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 20420 Credit afwijkende telling, alleen subcodes met credit bedragen
Kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen 20410 Credit afwijkende telling, alleen subcodes met credit bedragen
Kortlopende schulden aan kredietinstellingen 20510 1000 Credit afwijkende telling, alleen subcodes met credit bedragen
Kortlopend deel van langlopende schulden aan kredietinstellingen 704;714;724;734;744;
754;764;774;784;794;
804;814;824;834;844
Credit
Kortlopende schulden belastingen en premies sociale verzekeringen 20910;20920;20930;
20940;20950;20960
Credit afwijkende telling, bevat subcodegroep die als geheel credit is
Vooruitontvangen betalingen, onderhanden werk 20970 2200;2210;2215;
2220;2240;2250
Credit
Overlopende passiva 2200;2210;2215;
2220;2240;2250
Credit

Δ Top

Tabel 2: Subcodes en subcodegroepen* van winst-en-verliesrekeningvelden

Omschrijving Subcodes Subcodes negeren Type Extra informatie
Netto-omzet 301000 21800 Credit
Wijziging in voorraad gereed product en onderhanden werk 301050 Credit
Opbrensten onderhanden projecten 21850** Credit
Verhuuropbrengsten 21860** Credit
Andere bedrijfsopbrengsten 21800 Credit
Kosten van grond- en hulpstoffen 302500 Debet
Salarissen en vergoedingen bestuurders 4001 Debet alleen relevant voor rechtspersonen
Salarissen en vergoedingen vennoten (2010-) 4001 Debet alleen relevant voor natuurlijke personen
Aandeel in resultaat vennoten (2011+) 4001 Credit alleen relevant voor
natuurlijke personen
Lonen en salarissen werknemers 24010 4001 Debet
Sociale lasten 24015 Debet
Pensioenlasten 24016 Debet
Afschrijving op immateriële vaste activa 24900 Debet
Afschrijvingen op onroerende zaken 4930 Debet
Afschrijvingen op machines en inventaris 4910;4960 Debet
Afschrijvingen op vervoermiddelen 4920 Debet
Overige afschrijvingen materiële vaste activa 4970;4980** Debet
Waardeverminderingen van immateriële vaste activa 24910 Debet
Waardeverminderingen van materiële vaste activa 24930 Debet
Auto- en transportkosten 304500 Debet
Operationele leasekosten 4708 Debet
Administratiekosten 304300 Debet
Huurlasten 24210 Debet
Overige huisvestingskosten 304200 24210 Debet
Verkoopkosten 304600 Debet
Managementfee 304550 Debet
Overige personeelskosten 304100 Debet
Andere kosten 304400;304700;
304800
4708 Debet
Opbrengst van effecten en van vorderingen die tot de vaste activa behoren 305300**;
9120;9130;9140
Credit
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten, van groepsmaatschappijen 9160 Credit alleen relevant voor rechtspersonen
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 25100;25800**;
305700**
9120;9130;9140;9160 Credit
Kosten schulden aan groepsmaatschappijen 9260 Debet
Rentelasten en soortgelijke kosten, van participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen 9210;9250 Debet
Andere rentelasten en soortgelijke kosten 25200;25900** 9260;9250;9210 Debet
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 305500** Credit
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 306000 Debet alleen relevant voor rechtspersonen
Aandeel in resultaat van groepsmaatschappijen 27100 Credit alleen relevant voor rechtspersonen
Aandeel in resultaat van andere deelnemingen 27200 Credit
Aandeel in resultaat van overige verbonden maatschappijen 308000 Credit
Buitengewone baten 29400 Credit
Buitengewone lasten 29600 &   Debet &  
Belastingen buitengewoon resultaat 309900 &   Debet alleen relevant voor rechtspersonen

 

* Subcodes en subcodegroepen kunt u gemakkelijk raadplegen via de PM-Flame module Balance Base Beheer

** Deze subcodes zijn beschikbaar vanaf PM-Report versie 8.01, derhalve kan het voorkomen dat u deze subcodes in Balance Base niet ziet.

Δ Top

Afdrukken

vWIA 2009 - Verkorte winstaangifte vennootschapsbelasting

Opstarten
Versie en Logon
Menu
De cockpit: aangiftes beheren
Aangifte toevoegen
Aangifte invullen
Aangifte controleren
Aangifte verzenden
Aangifte aanpassen
PM-Report en PM-Record gegevens
Vorige periode
Fiscale eenheid

Opstarten

De PMFlame module ‘vWIA 2009’ kan alleen vanuit PM-Record worden opgestart (via het menu  in het hoofdscherm: ‘XBRL – vWIA – 2009’). Bij het openen zal het venster de logon-eigenschappen van PM-Record overnemen en op basis hiervan een eigen connectie met de database tot stand brengen. Dit betekent, dat u de module geheel onafhankelijk van PM-Record kunt gebruiken (zelfs als u PM-Record daarna afsluit). PMFlame zal na opstarten controleren of u over een geldige licentie beschikt.

Δ Top

Versie en Logon

Linksboven in de glazen werkbalk ziet u een knopje met daarin het PM-logo. Indien u daarop klikt, opent zich het systeemvenstertje. U kunt hier lezen van welke versie u thans gebruik maakt en onder welke logon u bent aangemeld. U vindt tevens de namen van de gekoppelde SQL server en de database. Deze gegevens kunnen belangrijk zijn, indien u eventueel contact opneemt met de afdeling CustomerCare.

Δ Top

Menu

De optie ‘Menu’ vindt u altijd terug in de glazen werkbalk bovenin het venster. Het menu in versie 08.05 bevat drie items.

Middels het menu-item ‘Opslaan’ kunt u tijdens het maken van een aangifte de gegevens opslaan in de database. Sla af en toe op deze manier op om het mogelijke verlies van gegevens te voorkomen.

Noot: bij iedere gebruikersactie waarbij een actieve/niet verzonden aangifte wordt gesloten, zal de vraag worden gesteld om op te slaan. Het gebruik van de menuoptie kan dan achterwege gelaten worden.

Noot: indien een aangifte de status ‘Verzonden’ heeft of volledig gecontroleerd is, kunnen wijzigingen niet meer worden opgeslagen en zal deze optie niet toegankelijk zijn.

PM-Record-gebruikers werken in toenemende mate met meerdere entiteiten. Bij iedere aangifte zal het beconnummer van de fiscaal adviseur moeten worden ingevuld onder het kopje ‘Gegevens consulent / fiscaal adviseur’. Zorgt u er dus voor, dat u de beconnummers van al uw entiteiten bij voorbaat invoert, anders dient u dit bij elke aangifte handmatig zelf te doen! Middels het menu-item ‘Beconnummers entiteiten’ opent u een popup-venstertje, waarin u alle door u vastgelegde entiteiten vermeld ziet staan:

De kolom ‘Beconnummer’ is rechtstreeks bewerkbaar (u herkent dit aan het potloodje). Typ het juiste nummer en verlaat het veld. Er wordt gecontroleerd of het beconnummer voldoet aan de elfproef. Hierna kunt u middels de knop ‘Opslaan’ uw wijzigingen doorvoeren en bij het aanmaken van een nieuwe aangifte zal het beconnummer van de betreffende entiteit automatisch worden ingevuld.

Tip: leg de beconnummers vast alvorens u start met het maken van aangiftes.

Via het menu-item ‘PM-TransactiePoortManager’ wordt de PMFlame module PM-TransactiePoortManager geopend. In deze module kunnen statussen en terugmeldingen van XBRL aanleveringen bij DigiPoort worden gevolgd. Zie de helpfunctie daar voor verdere informatie over de werking.

Δ Top

De cockpit: aangiftes beheren

Het scherm toont links de cockpit, waarin u uw aangiftes kunt beheren. Aangiftes kunnen hier worden toegevoegd, verwijderd, gecontroleerd en verzonden. Tevens kunt u per aangifte specifieke handelingen uitvoeren. Door met de rechtermuisknop op de lijst de klikken verschijnt een contextmenu met de diverse mogelijkheden.

Belangrijk om te weten is dat een aangifte binnen de applicatie twee statussen kan hebben. De status ‘Niet verzonden’ en de status ‘Verzonden’. Als de status ‘Niet verzonden’ is kan de aangifte worden bewerkt en opgeslagen en zonder problemen worden verwijderd. Ook zijn dan de knoppen ‘Controleren’ en ‘Verzenden’ beschikbaar.

 = aangifte is nog niet verzonden

 = aangifte is verzonden (bekijk de verdere meldingen via de PMFlame module TransactiePoortManager)

Tip: via de lampjes onderaan de lijst, kan er worden gefilterd op status.

Δ Top

Aangifte toevoegen

Er zijn twee manieren om een aangifte toe te voegen, te weten vanuit de module zelf, of vanuit PM-Report.

Toevoegen vanuit de module zelf
Om een aangifte vanuit de module zelf toe te voegen klikt u met de rechtermuisknop op de lijst en kiest u in het contextmenu voor de optie ‘Nieuwe aangifte toevoegen’.

Er verschijnt een popup-venstertje waar u uit de keuzelijst een klant kunt selecteren waarvoor u de aangifte wilt maken. Er verschijnen alleen klanten in de lijst waarvoor dit jaar nog geen aangifte aanwezig is. Klik op de knop ‘Keuze bevestigen’ om de aangifte toe te voegen.

Toevoegen vanuit PM-Report
Om een aangifte vanuit PM-Report toe te voegen (en de PM-Report gegevens beschikbaar te stellen) dient u vanuit het hoofdmenu van de betreffende jaarrekening te kiezen voor de optie ‘Exporteer naar fiscaal pakket’. Hierna dient u in de keuzelijst te kiezen voor de optie ‘PM-XBRL VWIA’. Nadat u op ‘OK’ heeft geklikt verschijnt de melding dat de gegevens beschikbaar zijn in de PMFlame aangiftemodule. Bij het exporteren kijkt PM-Report of er al een aangifte aanwezig is voor de betreffende klant. Zo ja, dan worden de PM-Report gegevens beschikbaar gesteld in de reeds aanwezige aangifte. Zo niet, dan wordt er een nieuwe aangifte toegevoegd.

Tip: als u de PMFlame module ‘vWIA 2009’ open heeft staan terwijl u vanuit PM-Report exporteert en de aangifte was nog niet aanwezig, dan kunt u via de lampjes in de cockpit de lijst met aangiftes verversen en de lijst zal dan ook de nieuwe vanuit PM-Report toegevoegde aangifte tonen.

Noot: om gebruik te kunnen maken van de optie in PM-Report zult u, of één van uw collega’s, de PMFlame module ‘vWIA 2009’ in ieder geval één keer eerder moeten hebben opgestart. De eerste keer wordt de database van PM-Record namelijk voorbereid op het gebruik van de module. PM-Report kan dan pas gegevens beschikbaar stellen.

Δ Top

Aangifte invullen

De PMFlame aangiftemodule toont op een overzichtelijke wijze de aangifte, verdeeld over 10 herkenbare tabbladen. Dit zijn:

 • Voorblad
 • Winstberekening
 • Ja / Nee en specificaties
 • Carry-back / Niet aftrekbare bedragen
 • Balans / Winst-en-verliesrekening
 • Deelnemingen
 • Aandeelhouders
 • Buitenlandse resultaten
 • Fiscale eenheid
 • Octrooibox

Tip: op sommige tabbladen is het praktischer als u het hoofdvenster maximaliseert. Dit geldt vooral voor het tabblad ‘Fiscale eenheid’. Door de vele en brede lijsten op dit tabblad is het met een groter venster makkelijker scrollen en zijn de lijsten een stuk overzichtelijker.

In de module is een aantal standaard veldtypen en opties te onderscheiden. Deze zullen hieronder kort worden behandeld, zodat u inzicht krijgt in de opzet van de module en snel kunt starten met een aangifte.

Tekstvelden: er zijn twee typen tekstvelden, te weten bewerkbare en niet-bewerkbare tekstvelden. Vaak betreft een niet-bewerkbaar tekstveld een berekening van andere tekstvelden (bewerkbare en niet-bewerkbare) of de overname van een waarde op een ander tabblad.

 

Noot: ook in lijsten kunnen bewerkbare en niet-bewerkbare tekstvelden voorkomen.

Gegevens die worden ingevuld in bewerkbare tekstvelden moeten voldoen aan een bijbehorend formaat. De eisen van de formaten zijn bepaald door de Belastingdienst. Bij het verlaten van een veld wordt altijd gecontroleerd of de waarde voldoet aan het juiste formaat. Zo niet, dan wordt hiervan melding gemaakt en wordt getracht terug te keren naar het betreffende tekstveld. In een dergelijke melding is opgenomen: de technische veldcode, de door u ingegeven waarde, het vereiste formaat en de omschrijving van het formaat. Zo weet u precies wat u in moet vullen.

Noot: om technische redenen is het terugkeren naar een tekstveld na foutieve invoer niet altijd mogelijk. Om fouten in de aangifte te voorkomen vindt er daarom voor het verzenden altijd een volledige controle plaats op alle ingevoerde gegevens. Hierover kunt u meer lezen in het hoofdstuk ‘Aangifte controleren’.

Tip: indien er initieel een ‘0’ in een tekstveld van de aangifte staat, betekent dit in ieder geval dat er een numerieke waarde verwacht wordt. Is het veld initieel leeg dan wordt er geen numerieke waarde verwacht.

Keuzevinkjes: naast tekstvelden worden er door de hele module heen keuzevinkjes gebruikt om vragen te beantwoorden. Een vinkje betekent: ‘Ja’, het vinkje weglaten betekent: ‘Nee’. Soms dienen vragen nader te worden toegelicht. Vaak verschijnt er dan bij het vinkje een specificatieknop, waarmee u gegevens nader kunt toelichten of specificeren. Dit geldt vooral voor het tabblad ‘Ja / Nee en specificaties’.

In enkele gevallen dient bij ‘Ja’ een vervolgvraag beantwoord te worden of dient een vraag altijd te worden toegelicht, ook al is het antwoord ‘Nee’. Dit staat dan duidelijk aangegeven achter de vraag. Dit geldt voor het tabblad ‘Fiscale eenheid’.

Noot: soms verschijnt er geen specificatieknopje, terwijl u het vinkje wel plaatst. Geen paniek, er hoeft dan niets te worden toegelicht!

Daarnaast zijn er soms keuzevinkjes opgenomen in lijsten, zodat per regel vragen kunnen worden gesteld. Als u met de muis over een vinkje in een lijst beweegt ziet u in de tooltip de vraag verschijnen. Alle vinkjes die in de lijsten zijn opgenomen, zijn ook altijd onder de lijst geplaatst en daar bewerkbaar. Er is altijd een wisselwerking tussen de geselecteerde regel in een lijst en de vinkjes die onder de lijst staan. Een voorbeeld ziet u hieronder:

Navigatieknoppen: op sommige tabbladen zijn knoppen aanwezig om binnen of tussen tabbladen snel en eenvoudig te kunnen navigeren. De tooltip van een knop geeft aan wat de bestemming is. Als er een knop is om ergens naartoe te navigeren is er ook altijd een knop om terug te keren.

Toelichtingen en specificaties: diverse onderdelen van de aangifte kunnen/moeten worden toegelicht. Dergelijke specificaties of toelichtingen herkent u aan de volgende knoppen en zijn opgenomen bij het betreffende onderdeel.

 

Als u op een knop klikt wordt een zgn. popup-venster geopend. Hieronder ziet u twee voorbeelden van een dergelijk popup-venster. Klik buiten het venster om terug te keren naar het achterliggende tabblad.

 

Noot: standaard worden alle wijzigingen in het venster automatisch opgenomen in de aangifte. Apart opslaan hoeft dus niet. Om technische redenen is echter op enkele popup-vensters wel een ‘Opslaan’-knop opgenomen.

Lijsten: op meerdere plekken in de aangifte komen lijsten voor. Deze lijsten bevatten gegevens waar meerdere regels voor kunnen worden vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vastlegging van de aandeelhouders. Een voorbeeld van een dergelijke lijst ziet u hierboven al in het eerste popup-venster. Lijsten komen daarnaast ook rechtstreeks op tabbladen voor. Door met de rechtermuisknop op een lijst te klikken verschijnt een contextmenu, waarmee u een regel kunt toevoegen of een geselecteerde regel kunt verwijderen.Landcodevelden: binnen een aangifte kunnen op twee plekken landcodes worden ingegeven, op het tabblad ‘Aandeelhouders’ en op het tabblad ‘Buitenlandse resultaten’ achter de specificatieknoppen.

De velden zijn niet-bewerkbare tekstvelden, die kunnen worden ingevuld via een apart venster dat te bereiken is via het knopje (met wereldbol) links van het tekstveld. In het venster kunt u het gewenste land uit de lijst selecteren en middels de knop ‘OK’ of de Entertoets bevestigen. Met de knop ‘Verwijderen’ maakt u een eerder gevuld tekstveld leeg.

Datumvelden: op plekken waar een datum moet worden ingevoerd kunt u dubbelklikken op het betreffende tekstveld. In een apart venster kunt u de gewenste datum via een kalender selecteren. Na bevestiging wordt de datum in het juiste formaat in het tekstveld geplaatst.

Δ Top

Aangifte controleren

Als de aangifte is ingevuld kunt u middels de knop ‘Controleren’ in de cockpit een controle op de aangifte uitvoeren. Voordat een controle wordt gedaan wordt gekeken of er wel een fiscaal nummer is ingevuld, of de verklaring op het tabblad ‘Voorblad’ is aangevinkt en of er in geval van een vorige periode, gegevens bekend zijn. Zo niet, dan gaat de controle niet verder.

Deze vervolgcontrole wordt uitgevoerd per tabblad en bestaat uit twee delen. Er wordt gecontroleerd of alle ingevoerde gegevens voldoen aan het bijbehorende formaat (zowel gegevens in de popup-vensters als op de bladen zelf). Daarnaast worden er eventueel consistentiecontroles uitgevoerd op bepaalde gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de controle of de fiscale winstberekening op het tabblad ‘Balans / W en V’ gelijk is aan de fiscale winstberekening op het tabblad ‘Winstberekening’.

Worden er na controle van een tabblad fouten geconstateerd, dan stopt de controle meteen en verschijnt er een melding met de gevonden fouten op het tabblad. Het betreffende tabblad wordt geselecteerd zodat u direct de fouten kunt herstellen.

Als er geen fouten worden geconstateerd wordt het betreffende tabblad vergrendeld, waarna het tabblad bij een volgende controle niet meer hoeft te worden gecontroleerd. Indien alle tabbladen foutloos zijn krijgt de aangifte de status ‘Gecontroleerd’. Er wordt dan geen controle meer uitgevoerd als de aangifte wordt verzonden. Ook niet als de aangifte wordt opgeslagen en later weer wordt geopend.

Wenst u toch nog wijzigingen aan te brengen op een tabblad, dan kan het betreffende tabblad worden ontgrendeld door met de rechtermuisknop op het naamtabje te klikken en te kiezen voor de optie ‘Geef het geselecteerde tabblad weer vrij’.

Noot: bij niet verzonden aangiftes wordt de status ‘Gecontroleerd’ opgeheven als er een tabblad wordt vrijgegeven. Dit betekent concreet dat indien de aangifte wordt opgeslagen en gesloten en later weer wordt geopend, alle tabbladen weer gecontroleerd zullen worden. De tijd die dit in beslag neemt is echter zeer gering.

Δ Top

Aangifte verzenden

Middels de knop ‘Verzenden’ in de cockpit kan een aangifte worden verzonden. Het verzendproces bestaat uit een aantal stappen:

Controleren: voordat een aangifte wordt verzonden, wordt deze altijd gecontroleerd. Dit betreft dezelfde controle die wordt uitgevoerd met de knop ‘Controleren’. Indien de status ‘Gecontroleerd’ is, dan wordt er uiteraard geen controle meer uitgevoerd.

Opslaan: nadat de controle geen fouten heeft opgeleverd, wordt de aangifte altijd opgeslagen in de database van PM-Record.

Aanmaken databestanden: alle gegevens worden verzameld en er worden databestanden aangemaakt op basis van de xbrl specificaties van de Nederlandse taxonomie.

Verzenden via PMTP: de PMFlame module ‘PM-TransactiePoort’ wordt opgestart, waarmee de aangifte kan worden verzonden naar de Belastingdienst via DigiPoort (eventueel na fiattering door uw klant). Zie de handleiding daar voor verdere informatie over de werking.

Afhandelen: nadat de aangifte is aangeboden aan PMTP, keert u terug in de aangiftemodule. Indien er zich geen fout heeft voorgedaan, krijgt de aangifte de status ‘Verzonden’ en kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht. Bij een fout vanuit PMTP wordt het programma ‘Kladblok’ geopend met de foutmelding. De status van de aangifte blijft in dit geval ‘Niet verzonden’.

Raadplegen voortgang: via het menu-item ‘PM-TransactiePoortManager’ kan de PMFlame module PM-TransactiePoortManager worden geopend en kunt u statussen en terugmeldingen van aanleveringen bij DigiPoort volgen. Zie de helpfunctie daar voor verdere informatie over de werking.

Δ Top

Aangifte aanpassen

Zolang een aangifte de status ‘Niet verzonden’ () heeft kunnen alle gegevens zonder meer worden aangepast. Bij het switchen naar een andere aangifte of het sluiten van de module zal dan altijd de vraag worden gesteld of u de aangifte wilt opslaan. Klik op ‘Annuleren’ als u uw actie (sluiten van de module of switchen tussen aangiftes) ongedaan wilt maken. U keert dan netjes terug naar de openstaande aangifte.

Tip: sla af en toe de aangifte tussentijds op via het menu-item ‘Opslaan’ in de glazen werkbalk bovenin het venster. Zo voorkomt u dat er mogelijk gegevens verloren gaan in uitzonderlijke situaties.

Ook kan de aangifte in deze status altijd worden verwijderd door met de rechtermuisknop op de aangifte in de lijst te klikken en in het contextmenu te kiezen voor de optie ‘Geselecteerde aangifte verwijderen’.

Als de aangifte de status ‘Verzonden’ () heeft kunt u wel alle gegevens bekijken en wijzigen. Echter, de aangifte kan niet meer worden opgeslagen. U zult ook zien dat u gerust kunt switchen naar een andere aangifte of de module kunt sluiten zonder dat er gevraagd wordt om op te slaan.

Noot: het kan voorkomen dat een aangifte de status ‘Verzonden’ krijgt, als er weliswaar een correct xbrl-bericht is verzonden naar DigiPoort, maar dat de aangifte niet is geaccepteerd (om welke reden dan ook). De voortgang van de aangifte kan worden geraadpleegd via de module ‘PM-TransactiePoortManager’. Mocht blijken dat de aangifte aangepast dient te worden dan kan de status worden omgezet van ‘Verzonden’ naar ‘Niet verzonden’ door met de rechtermuisknop op de aangifte in de lijst te klikken en in het contextmenu te kiezen voor de optie ‘Geselecteerde aangifte markeren als niet verzonden’. Hierna kunt u de aangifte weer aanpassen, opslaan en eventueel opnieuw verzenden.

Δ Top

PM-Report en PM-Record gegevens

Deze aangiftemodule kan gebruik maken van gegevens uit PM-Report en PM-Record.

PM-Record

Als een aangifte voor de eerste keer wordt geopend zal de module zoveel mogelijk relevante gegevens ophalen uit de database van PM-Record. Dit is het geval voor gegevens op de tabbladen ‘Voorblad’, ‘Deelnemingen’ en ‘Aandeelhouders’. Zorg ervoor dat u deze zoveel mogelijk vastlegt in PM-Record. Het gaat hier om de volgende gegevens:

Voorblad:

 • NAW-gegevens
 • Fiscaal nummer (= het IB/VPB nummer op de relatiekaart in PM-Record)
 • Bedrijfsnaam fiscaal adviseur (= de entiteit die aan de klant is gekoppeld op de relatiekaart in PM-Record)
 • Beconnummer fiscaal adviseur
 • Naam contactpersoon (= de fiscaal adviseur die is vastgelegd op de relatiekaart in PM-Record of anders de ingelogde gebruiker)
 • Telefoonnummer fiscaal adviseur (= het telefoonnummer uit het licentiebestand zoals deze bij PM bekend is)
 • Naam van diegene die verklaring aflegt (= de fiscaal adviseur die is vastgelegd op de relatiekaart in PM-Record of anders de ingelogde gebruiker)
 • Functie van diegene die verklaring aflegt
 • Vier niet bewerkbare tekstvelden met betrekking tot de berichtgegevens

Tip: leg uw beconnummers vast via het menu-item ‘Beconnummers entiteiten’. Zo voorkomt u dat u bij iedere nieuwe aangifte uw beconnummer in moet voeren. Zie ook het hoofdstuk ‘Menu’ van deze handleiding.

Deelnemingen:

 • Namen van deelnemingen van 5% en hoger (= te consolideren en niet te consolideren deelnemingen die zijn vastgelegd op de relatiekaart of achter de knop ‘PM-Report gegevens’ in PM-Record)
 • Fiscale nummers van deze deelnemingen (alleen indien de deelneming zelf ook als relatie in PM-Record vastligt)

Aandeelhouders:

 • Namen van aandeelhouders (= de aandeelhouders die zijn vastgelegd op de relatiekaart of achter de knop ‘PM-Report gegevens’ in PM-Record)
 • Sofinummers van natuurlijke personen (alleen indien de persoon zelf als contactpersoon in PM-Record vastligt)
 • Adresgegevens van natuurlijke personen (alleen indien de persoon als contactpersoon in PM-Record vastligt en alleen indien het sofinummer daar niet bekend is)
 • Vestigingsplaatsen van aandeelhouders die een vennootschap zijn

Noot: in PM-Record ligt een straatnaam met huisnummer en toevoeging vooralsnog vast in één tekstveld. In deze module wordt een adres echter in gescheiden velden vastgelegd omdat de Belastingdienst dit eist. De import zal het complete adres in het veld van de straatnaam zetten. U dient het huisnummer en de eventuele toevoeging zelf handmatig te verplaatsen.

PM-Report

Daarnaast kunnen er gegevens uit PM-Report worden ingelezen. Deze dient u altijd beschikbaar te stellen vanuit de jaarrekening!

Noot: om gebruik te kunnen maken van het inlezen uit PM-Report zult u, of één van uw collega’s, de PMFlame module ‘vWIA 2009’ in ieder geval één keer eerder moeten hebben opgestart. De eerste keer wordt de database van PM-Record namelijk voorbereid op het gebruik van de module. PM-Report kan pas dan gegevens beschikbaar stellen.

De gegevens worden ingelezen in de kolom ‘Commercieel’ op het tabblad ‘Balans / W en V’. Eventuele verschillen tussen commerciële en fiscale waarden kunnen worden ingevuld in de kolom ‘Mutaties’. De kolom ‘Fiscaal’ is altijd een optelling van de kolommen ‘Commercieel’ en ‘Mutaties’. Voor de verkorte winstaangifte geldt dat alleen de fiscale gegevens worden verzonden naar de Belastingdienst. Ook zal de periode waarop de aangifte betrekking heeft vanuit de PM-Report gegevens worden gevuld (dit betreft een veld op het tabblad ‘Voorblad’).

Gegevens dienen beschikbaar te worden gesteld vanuit de PM-Report jaarrekening. Hiertoe dient u vanuit het hoofdmenu van de betreffende jaarrekening te kiezen voor de optie ‘Exporteer naar fiscaal pakket’. Hierna dient u in de keuzelijst te kiezen voor de optie ‘PM-XBRL VWIA’. Nadat u op ‘OK’ heeft geklikt verschijnt de melding dat de gegevens beschikbaar zijn in de PMFlame aangiftemodule. Bij het exporteren kijkt PM-Report of er al een aangifte aanwezig is voor de betreffende klant.

Er zijn twee situaties mogelijk.

Er is al een aangifte van de klant aanwezig: de PM-Report gegevens worden beschikbaar gesteld in de aanwezige aangifte. U zult vervolgens de gegevens moeten inlezen. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de aangifte in de lijst te klikken en in het contextmenu te kiezen voor de optie ‘Inlezen PM-Report gegevens Balans / W en V’.

Er is nog geen aangifte van de klant aanwezig: PM-Report voegt een nieuwe aangifte toe, die u in de cockpit zult aantreffen (of als de module al open staat, de lijst eerst even verversen via de lampjes onderaan de lijst). De eerste keer dat de aangifte wordt geopend zullen de PM-Report gegevens automatisch worden ingelezen.

Noot: ook al is de aangifte toegevoegd vanuit PM-Report, en dus al beschikbaar in de cockpit, de eerste keer dat de aangifte wordt geopend zullen ook alle PM-Record gegevens automatisch ingelezen worden.

Δ Top

Vorige periode

Rechts bovenin het scherm ziet u de optie ‘Vorige periode opnemen in deze aangifte’. Hiermee geeft u aan dat u tevens gegevens van de vorige periode opneemt in de aangifte. Standaard staat deze optie aan als er een nieuwe aangifte wordt aangemaakt. Op de tabbladen ‘Winstberekening’, ‘Balans / W en V’ en ‘Octrooibox’ heeft u dan de mogelijkheid om naar de vorige periode te gaan en de gegevens in te vullen. De gegevens worden ingeladen op hetzelfde tabblad. Andere tabbladen, waar geen gegevens van de vorige periode hoeven worden ingevuld, worden ontoegankelijk.

 

Tip: door met de muis over een tekstveld te bewegen ziet u de waarde van het betreffende veld in de andere periode.

De eerste keer dat de vorige periode in een aangifte wordt aangeklikt wordt er gekeken of er PM-Report gegevens van de vorige periode beschikbaar zijn. Zo ja, dan worden deze gegevens automatisch ingevuld op het tabblad ‘Balans / W en V’. Worden de PM-Report gegevens pas later via PM-Report beschikbaar gesteld, dan kunnen deze gegevens alsnog worden ingelezen in de aangifte. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de aangifte in de lijst te klikken en in het contextmenu te kiezen voor de optie ‘Inlezen PM-Report gegevens Balans / W en V vorige periode’.

 

Noot: let op dat u wel de vorige periode heeft aangeklikt, anders worden de gegevens van de huidige periode ingelezen. De optie in het contextmenu is dan ‘Inlezen PM-Report gegevens Balans / W en V’.

Δ Top

Fiscale eenheid

Indien u aangifte doet voor een fiscale eenheid kunt u dit op het tabblad ‘Voorblad’ aangeven door een vinkje te plaatsen bij de vraag ‘Doet u aangifte voor een fiscale eenheid?’. U zult zien dat het tabblad ‘Fiscale eenheid’ beschikbaar wordt. Op het tabblad ‘Ja / Nee en specificaties’ wordt het onderdeel met vragen over de fiscale eenheid beschikbaar. Ook worden op het tabblad ‘CB / Niet aftrekb. bedr.’ twee relevante tekstvelden beschikbaar.

Δ Top

 

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small