Handleiding PM-Software

Afdrukken

Releasenotes PM-Report versie 10.03

Met de nieuwste versie van PM-Report wordt aangesloten op wijzigingen in wet- en regelgeving en wijzigingen in de richtlijnen, het betreft in dit geval vooral inhoudelijke wijzigingen.

Algemeen:

In de richtlijnen voor de jaarrekening over verslagjaar 2016 is bepaald dat het blad Overige gegevens (Statutaire bepalingen voor bijvoorbeeld bestemming resultaat) niet langer opgenomen hoeft te worden (vervallen).
In het kader van uw eigen keuze om tóch het blad Overige gegevens op te nemen, bijvoorbeeld bij gebruik van de nieuwe versie voor de jaarrekening over een eerder (kalender)jaar, kunt u in de klantkaart van PM-Record (PM-Report gegevens > Rapportonderdelen) het onderdeel Overige gegevens nog steeds activeren (aanvinken).

Met betrekking tot de vrijstelling van opstellen van een Directie-/Bestuursverslag (Titel 9 BW2 Artikel 396 lid 7) én controle van de jaarrekening door een accountant (Titel 9 BW2 Artikel 396 lid 7) geldt dat deze vrijstellingen niet langer gepresenteerd/verklaard zullen worden.
In de nieuwe versie van PM-Report zijn een aantal gegevens die tot nu toe opgenomen werden in het blad Overige gegevens verplaatst naar andere onderdelen van de jaarrekening.
Dit zijn:

 • Gebeurtenissen na balansdatum > verplaatst naar Toelichting op de balans
 • Bestemming resultaat natuurlijke persoon > verplaatst naar specificatie kapitaalrekening(en)

Belangrijk(st)e wijzigingen in PM-Report versie 10.03:

 • Buitengewone baten en lasten in de winst- en -verliesrekening zijn vervallen vanaf verslagjaar 2016
 • Niet in de balans opgenomen verplichtingen verplaatst naar Toelichting op de balans
 • Gebeurtenissen na balansdatum verplaatst naar Toelichting op de balans
 • Bestemming resultaat natuurlijke persoon verplaatst naar Toelichting op de balans
 • Nieuwe controleverklaring
 • Taartgrafiek Financiële positie (in ere hersteld!)
 • Export naar fiscaal pakket verslagjaar 2016 (mits opgenomen in uw licentie)
 • SBR-deponering publicatiestukken verslagjaar 2016 (mits opgenomen in uw licentie)
 • SBR-deponering van niet vastgestelde (voorlopige) jaarrekening
 • Directieverslag is gewijzigd in Bestuursverslag
 • De rechtsvorm van de entiteit wordt nu (ook) vermeld in het blad Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Voor sommige van de belangrijk(st)e wijzigingen in PM-Report versie 10.03 treft u onderstaand een uitgebreide uitleg en toelichting, mits van toepassing zal deze uitleg/toelichting ondersteund worden met screenshots.
Dit betreft:

 • Buitengewone baten en lasten in de winst- en -verliesrekening zijn vervallen vanaf verslagjaar 2016

De termen buitengewone baten en buitengewone lasten zijn vervallen!
Hiervoor in de plaats zijn de Bijzondere posten gekomen.
Bedragen en aard van posten van uitzonderlijke omvang of die in uitzonderlijke mate voorkomen dienen te worden vermeld.
De gebruiker dient hiervoor ook de brugstaat van Balance Base (koppelingen van grootboekrekeningen aan subcodes) te actualiseren.

img1

De grootboekrekeningen die in eerder stadium gekoppeld werden aan de reeks subcodes buitengewone baten en/of buitengewone lasten dienen dus gekoppeld te worden aan andere subcodes!

Vervolgens dient toegelicht te worden waar de Bijzondere posten opgenomen zijn met uitleg van aard en oorsprong via de daarvoor aangemaakte toelichtingsvelden.
In de klantkaart van PM-Record treft u deze achter het tabblad Toelichtingen en grondslagen > Winst- en –verliesrekening > Bijzondere posten

img2

Heeft niet onze voorkeur/Is niet ons advies maar:
in PM-Report versie 10.03 kunt u deze toelichting opnemen via Hoofdmenu > Cijfermatige toelichting W en V:

img3

 • Niet in de balans opgenomen verplichtingen verplaatst naar Toelichting op de balans

De nieuwe richtlijnen voorzien in presentatie van de Niet in de balans opgenomen verplichtingen in de Toelichting op de balans en derhalve hebben wij die locatie als standaard ingesteld in onze software.
Aangezien de nieuwe richtlijn in principe betrekking heeft op verslagjaar 2016 hebben wij de keuzemogelijkheid om betreffend onderdeel als apart blad te presenteren intact gehouden zodat voor wat betreft verslaggeving over eerdere jaren nog gekozen kan worden voor een eigen voorkeur.

img4

Voorbeeld:

img5

 • Gebeurtenissen na balansdatum verplaatst naar Toelichting op de balans

De nieuwe richtlijnen voorzien in presentatie van de Gebeurtenissen na balansdatum in de Toelichting op de balans.

Voorbeeld:

img6

Derhalve is ook de positie van betreffende post gewijzigd in de klantkaart van PM-Record, u vindt betreffend veld in de nieuwe versie van PM-Record achter het tabblad Toelichtingen en grondslagen > Algemene grondslagen en toelichtingen > Algemene en overige toelichtingen

img7

Daarbij krijgt u tevens de keuze tot presentatie van de post in de Jaarrekening en/of Publicatiestukken en/of Kredietrapportage.
Gebeurtenissen na balansdatum hoeven voor wat betreft verslagjaar 2016 niet meer opgenomen te worden in de publicatiestukken.

Content die in eerder stadium opgenomen was in het veld Gebeurtenissen na balansdatum zal na de update ook in de nieuwe locatie opgenomen zijn.

 • Bestemming resultaat natuurlijke persoon verplaatst naar Specificatie kapitaalrekening(en)
  img8
 • Taartgrafiek Financiële positie (in ere hersteld!)

Onze oorspronkelijke taartgrafiek met betrekking tot de financiële positie is in ere hersteld inde nieuwe versie van PM-Report, dit op verzoek van onze gebruikers.
De (gesplitste) presentatie van Activa en Passiva is daarmee grafisch onderbouwd, uiteraard is de gebruikte techniek en opmaak gemoderniseerd ten opzichte van de eerdere variant van deze grafiek:

img9

 • Nieuwe controleverklaring

De controleverklaring is geactualiseerd en sluit nu aan op de nieuwe richtlijnen!
Fragment:

img10

 • Export naar fiscaal pakket verslagjaar 2016 (mits opgenomen in uw licentie)

Met de update naar deze versies van onze software zult u ook weer bestanden (XML) met betrekking tot fiscaal jaar 2016 kunnen aanmaken voor gebruik in uw fiscaal pakket via het Hoofdmenu in PM-Report > Export opties > Export naar fiscaal pakket:

img11

 • SBR-deponering publicatiestukken verslagjaar 2016 (mits opgenomen in uw licentie)

Met de update naar deze versies van onze software zult u ook weer de deponering van het laatst verstreken verslagjaar (2016) kunnen verrichten via het Hoofdmenu in PM-Report > Export opties > Deponeren SBR publicatiestukken

img12

Wij adviseren ten zeerste de nieuwste PM-Report 10.03 versie te gebruiken voor uw jaarrekeningen 2016. Zowel de jaarrekening, als de publicatiestukken zijn inhoudelijk gewijzigd.
Omdat de jaarrekening en publicatiestukken inhoudelijk zijn gewijzigd adviseren wij om de publicatiestukken 2015 zoveel mogelijk in de eerdere versie van PM-Report (10.02) te maken. Zo voorkomt u verschillen in hetgeen u ziet en wat u daadwerkelijk rapporteert.

SBR publicatiestukken 2016

De deponering van publicatiestukken over verslagjaar 2016 MOETEN met de nieuwe versie van PM-Report (10.03) gedaan worden!
Betreffende versie is namelijk gekoppeld aan de Nederlandse Taxonomie voor verslagjaar 2016 (NT 2017)en dat geldt niet voor de eerdere versie(s) van PM-Report.\

PM-Record (versie 10.03.01)

Klantkaart PM-Record

De nieuwe versie van PM-Report met aansluiting op de wijzigingen in wet- en regelgeving en in de richtlijnen impliceren ook wijzigingen in PM-Record, met name in de klantkaarten en onderdelen daarvan omdat verschillende rapportonderdelen verplaatst zijn hebben wij gemeend voor deze onderdelen ook een logische (andere) locatie in de klantkaarten op te nemen.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • Bestemming resultaat natuurlijke persoon verplaatst naar tabblad Toelichtingen en grondslagen
 • Gebeurtenissen na balansdatum verplaatst naar tabblad Toelichtingen en grondslagen
 • Dividenduitkering verslagjaar verplaatst naar tabblad Toelichtingen en grondslagen

Tevens zijn er nieuwe velden aangemaakt in het tabblad Toelichtingen en grondslagen, dit zijn:

 • Balans > Passiva > Eigen vermogen:
  • Informatie over de continuïteit met effect op het eigen vermogen
  • Belangrijke mutaties na balansdatum met effect op het eigen vermogen
 • Algemene en overige toelichtingen> Financiële instrumenten:
  • Informatie over Financiële vaste activa met de boekwaarde die hoger is dan de actuele waarde

Vermelde onderdelen treft u in de klantkaart van PM-Record respectievelijk op navolgende locaties:

 • Bestemming resultaat natuurlijke persoon
  Toelichtingen en grondslagen > Balans > Passiva > Bestemming van het resultaat (eenmanszaak/vof)
  img13

Deze toelichting zal in PM-Report gepresenteerd worden in de specificatie Kapitaalrekeningen!

 • Gebeurtenissen na balansdatum
  Toelichtingen en grondslagen > Algemene grondslagen en toelichtingen > Algemene en overige toelichtingen
  img14

Deze post zal in PM-Report gepresenteerd worden in de Toelichting op de balans!

 • Dividenduitkering verslagjaar
  PM-Report gegevens > Rapportonderdelen > Balans > Dividend (BV-NV)

img15

 • Informatie over de continuïteit met effect op het eigen vermogen
  Toelichtingen en grondslagen > Balans > Passiva > Eigen vermogen

img16

Daarbij krijgt u tevens de keuze tot presentatie van de Toelichting in de Jaarrekening en/of Publicatiestukken

 • Belangrijke mutaties na balansdatum met effect op het eigen vermogen
  Toelichtingen en grondslagen > Balans > Passiva > Eigen vermogen

img17

Daarbij krijgt u tevens de keuze tot presentatie van de Toelichting in de Jaarrekening en/of Publicatiestukken

 • Informatie over Financiële vaste activa met de boekwaarde die hoger is dan de actuele waarde
  Toelichtingen en grondslagen > Algemene grondslagen en toelichtingen > Financiële instrumenten

img18

Daarbij krijgt u tevens de keuze tot presentatie van de Toelichting in de Jaarrekening en/of Publicatiestukken

Balance Base (versie 10.03.02)

Het aanbod aan connectoren in Balance Base is uitgebreid met de PM-Connector King Datadigger.
Betreft een standaard FDF in Balance Base met een directe connectie (ODBC!) naar de saldibalans in King, uiteraard na koppeling van de juiste administratie in King vanuit Balance Base.
Met de PM-Connector King Datadigger is niet langer sprake van bestandsverwerking via ex- en import en worden King-gebruikers voorzien van nadere efficiency!

De PM-Connector King Datadigger treft u in Balance Base onder Wijzig instellingen (FDF)

img19

Via de instellingen (tandwieltjes/radertjes!) in het vervolgscherm kunt u vervolgens de connectie tot de juiste administratie in King bewerkstelligen:

img20

Onder het vraagteken in dit scherm treft u een ondersteunende uitleg met betrekking tot het aanmaken van de vereiste ODBC-koppeling.

Fragment helpfile:

img21

SBR

Met de nieuwe versie sluit onze software aan op de actuele taxonomie (NT 2017) waarmee u (automatisch) weer aansluit op de wet- en regelgeving met betrekking tot de deponering van publicatiestukken.
Vermeldenswaardige wijziging in de NT 2017 vormt het feit dat u niet langer de deelnemingen via Financiële vaste activa hoeft op te nemen in de publicatiestukken!

Nieuwe mogelijkheid in deze versie vormt de deponering van een Voorlopige Jaarrekening (zonder vaststelling!).
Hierbij zal in PM-Report een waarschuwing getoond worden die u kunt negeren, in de SBR publicatiestukken zal genoteerd worden dat de jaarrekening NIET vastgesteld is!

Waarschuwing:

img22

Deponering:

img23

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small