Afdrukken

Consolideren en groepsjaarrekening

Introductie
Voorbereiding
Stap 1: Vaste gegevens
Stap 2: Importeren financiële gegevens
Importeren
Consolidatiestaten
Geconsolideerde subcodering
Consolidatiestaten verdichtingniveaus
Stap 3: Rapportonderdelen definiëren
Consolidatie-opties
Importeren consolidatiestaten
Transporteren consolidatiestaten
Importeren eliminatieposten
Importeren omschrijvingen consolidatie
Consolidatie-opties

Vervolgconsolidatie

Introductie

Consolideren betreft het samenvoegen van financiële gegevens van twee of meerdere vennootschappen of bedrijfshuishoudingen. In tegenstelling tot de mogelijkheden binnen de meeste financiële pakketten (waarbinnen de consolidatie op grootboekniveau plaatsvindt), is binnen PM-Report gekozen voor het verrichten van de consolidatie op brugstaatniveau. Immers, dan zijn de gegevens allen gerangschikt conform de wettelijke eisen. Dit is een groot voordeel om de volgende redenen:

 • Het is niet noodzakelijk te eisen dat alle te consolideren maatschappijen een identiek rekeningschema hanteren
 • U kunt eenvoudig in vreemde valuta geregistreerde gegevens naar één valuta omrekenen (belangrijk bij de verwerking van gegevens van buitenlandse deelnemingen)
 • U voorkomt vergissingen, veroorzaakt door verkeerde interpretatie van het gebruik van grootboekrekeningen.

Δ Top

Voorbereiding

De methode van consolidatie is als volgt. Per te consolideren vennootschap, waarvan (wettelijk verplicht) een jaarrekening is opgemaakt, worden met de functie <Hoofdmenu / Aanmaken bestand voor consolidatie> de brugstaatgegevens 1 op 1 als bestand in een aparte directory geplaatst. Bijvoorbeeld de directory ‘Jaarrekening Holding XX’. Deze handeling wordt ook gedaan voor de moedermaatschappij.

Δ Top

Stap 1: Vaste gegevens

Daarna opent u een nieuw PM-Report bestand (dit wordt de geconsolideerde jaarrekening) en start u met het invoeren of importeren van de vaste gegevens. Onder de rechtsvorm plaatst u een vinkje bij <Consolidatie>. Er wordt een keuzeoptie geboden voor de term die u op het voorblad en in de opdracht wenst op te nemen, namelijk ‘Geconsolideerde jaarrekening’, ‘Vennootschappelijke jaarrekening’ of alleen ‘Jaarrekening’.

Als extra gegeven voert u de groepsnaam in. PM-Report weet nu dat het een geconsolideerd rapport betreft.

Δ Top

Stap 2: Importeren financiële gegevens

Importeren

U kiest nu voor <Importeren>. Het importmenu voor consolidatie verschijnt nu op het scherm.

Selecteer in de keuzelijst eerst <Holding> en klik vervolgens op <Importeer>. Er wordt nu gevraagd naar het importbestand van de moedermaatschappij (dit is het bestand dat u heeft geëxporteerd via de knop <Aanmaken bestand voor consolidatie> uit de enkelvoudige jaarrekening). Deze wijst u aan, waarna PM-Report de cijfers van de moedermaatschappij importeert. Aansluitend kiest u in de keuzelijst voor <Werkmij. x>, waarna u vervolgens weer op <Importeer> klikt om zo één voor één de gegevens van de dochtermaatschappijen te importeren. De gegevens worden op de achtergrond ingelezen in een consolidatiestaat per boekjaar (<Consboekjaar>, <Consboekjaar2> en <Consboekjaar3>). Deze staten hebben exact dezelfde indeling als de brugstaat. U kunt steeds kiezen opnieuw de cijfers van 3 perioden in te lezen. De eliminatieposten dient u in te voeren volgens onderstaande handelingen op de betreffende consolidatiestaten.

Voor de moedermaatschappij geldt dat ook enkele rubrieksgetallen worden verzameld, omdat van die maatschappij in de groepsjaarrekening een vennootschappelijke balans en de winst-en-verliesrekening dient te worden opgemaakt.

Δ Top

Consolidatiestaten

De gegevens worden in kolommen (vanaf kolom I) in de consolidatiestaten per jaar ingelezen. In kolom ‘Tussenconsolidatie’ wordt een horizontale telling gemaakt van alle volgende kolommen. In de kolom “Automatische eliminatie” wordt voor de posities kas, bank, giro, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing, pensioenpremies en sociale lasten beoordeeld of er per saldo een vordering of schuld is. Afhankelijk van die waarde wordt de positie aan de actief-, of aan de passiefzijde verantwoord. De deelnemingen worden eveneens geëlimineerd middels een tegenboeking op het vermogen en resultaat tegenover de individuele regels van de rubrieken deelnemingen waar de netto vermogenswaarde is opgenomen.

In de kolom “Eliminatie” kunt u per regel (op de witte vlakken) eliminatieposten invoeren. De eindcijfers staan in de kolom “Geconsolideerd”. Boven deze kolom staan controletellingen. Aan de hand van deze gegevens kunt u bepalen of het resultaat juist is. De controle “Balans” dient steeds 0 te zijn.

Δ Top

Geconsolideerde subcodering

Standaard worden er door PM-Report na het inlezen van de cijfers direct de geconsolideerde subcodering en brugstaat aangemaakt. Na invoer in, en controle van de consolidatiestaten, kunt u met de PM-Report-optie <Mutaties / Herberekenen cijfers> vanuit de consolidatiestaten, een vernieuwde geconsolideerde subcodering aanmaken. Nu worden de consolidatiekolommen van maximaal drie perioden uitgelezen naar het blad subcodering en vindt de afronding en valutering plaats. Deze actie dient u altijd uit te voeren na wijzigingen in de consolidatiestaten. Direct na deze handeling is de brugstaat opgemaakt en kunt u naar stap 3 <Hoofdmenu / Rapportonderdelen definiëren> of direct via <Rapport / Rapportonderdelen definiëren>.

Δ Top

Consolidatiestaten verdichtingniveaus

Net als op de bladen <Brugstaat> en <Subcodering> is het mogelijk de cijfers op verschillende niveaus te verdichten. Hiermee kunt u gemakkelijker uw weg vinden binnen de gebruikte rekeningen. De volgende niveaus zijn beschikbaar:

 • Jaarrekening
 • Paragrafen
 • Subparagrafen
 • Grootboek
 • Gebruikte rekeningen

 

Δ Top

Stap 3: Rapportonderdelen definiëren

U kiest nu de onderdelen die u wenst op te nemen in de groepsjaarrekening. Het formulier <Rapportonderdelen definiëren>, onder stap 3 in het hoofdmenu van PM-Report, is uitgebreid met opties voor de vennootschappelijke jaarrekening.

Enkele inrichtingseisen zullen wij toelichten:

 • Voor het vennootschappelijke deel kunt u kiezen uit een uitgebreide en verkorte winst-en-verliesrekening
 • In de vennootschappelijke balans wordt het eigen vermogen gespecificeerd opgenomen en in de toelichting wordt per post een verloopstaat aangemaakt. In de groepsbalans wordt uitsluitend het totale groepsvermogen weergegeven (eventueel gecorrigeerd voor ‘Aandeel derden’)
 • In de waarderingsgrondslagen wordt een consolidatiegrondslag vermeld
 • In de vennootschappelijke toelichting wordt gevraagd om een specificatie van de deelnemingen
 • Wanneer is gekozen voor een verkorte winst-en-verliesrekening, is het mogelijk ook een winst- en verliesrekening uit te draaien als bijlage bij de aangifte, indien de moedermaatschappij niet behoort tot een fiscale eenheid
 • Op het vennootschappelijk gedeelte wordt de naam van de moedermaatschappij vermeld. In de overige bladen wordt de groepsnaam opgenomen

Indien u op <OK> klikt, wordt de groepsjaarrekening opgemaakt.

Δ Top

Consolidatie-opties

Indien het rapport een geconsolideerd rapport betreft, zullen in het hoofdmenu van PM-Report enkele consolidatie-opties beschikbaar zijn. Deze worden hieronder besproken.

Δ Top

Importeren consolidatiestaten

Het is mogelijk om consolidatiestaten uit een oud PM-Report 7.0 rapport te importeren. De staten van periode 1 en 2 worden geïmporteerd in de consolidatiestaten van periode 2 en 3 van het nieuwe rapport. Als er vervolgens financiële cijfers worden ingelezen middels Stap 2 van het hoofdmenu, dan signaleert PM-Report dat er reeds periodes zijn geïmporteerd, en zal vervolgens de vraag stellen of er slechts één periode behoeft te worden geïmporteerd. Indien men bevestigend antwoordt zal slechts de consolidatiestaat van periode 1 gevuld worden.

Δ Top

Transporteren consolidatiestaten

Een soortgelijke optie is de mogelijkheid om binnen het huidige rapport consolidatiestaten te transporteren. De staten van periode 1 en 2 worden getransporteerd naar de consolidatiestaten van periode 2 en 3. Ook dit zal bij het inlezen van financiële gegevens door PM-Report  gesignaleerd worden.

Δ Top

Importeren eliminatieposten

Een derde optie betreft de mogelijkheid om handmatig ingevoerde eliminatieposten uit een oud PM-Report 7.0 rapport te importeren. De eliminatieposten uit periode 1 en 2 worden geïmporteerd in de consolidatiestaten van periode 2 en 3 van het nieuwe rapport.

Let op: u hoeft niet voor deze laatste optie te kiezen, indien u reeds volledige consolidatiestaten uit een oud Report 7.0 rapport heeft geïmporteerd. U hoeft deze optie dus alleen te gebruiken indien u op de normale manier financiële gegevens heeft ingelezen voor twee of drie perioden.

Δ Top

Importeren omschrijvingen consolidatie

De laatste optie heeft betrekking op de omschrijvingen in het rapport. In oude versies van PM-Report was het bewerkelijk om de eigen grootboekomschrijvingen in het rapport te krijgen omdat standaard de PM-Report omschrijvingen werden gehanteerd. Het is nu mogelijk door het aanwijzen van het consolidatie exportbestand, de betreffende omschrijvingen te importeren.

Tip: leg binnen dit exportbestand (of direct al in de jaarrekening van de holding (voordat u een exportbestand aanmaakt)) de omschrijvingen van de omzet- en kostprijsrekeningen van de groep vast. Deze worden dan ook opgenomen in het consolidatierapport.

Δ Top

Vervolgconsolidatie

Op eenvoudige wijze kunt u een groep van ondernemingen waarvoor een geconsolideerd rapport is opgemaakt, betrekken in een vervolgconsolidatie. U kiest dan voor <Aanmaken bestand voor consolidatie> en gebruikt het uitgelezen bestand in een vervolgconsolidatie als het bestand van een werkmaatschappij.

Δ Top

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small