Afdrukken

What's new 10.01

Introductie PM-Report en PM-Record versie 10
Hoofdlijnen wijzigingen versie 10
Uitbreiding brugschema PM-Report/Balance Base
Consequenties uitbreiding brugschema
Uitbreiding aantal Langlopende schulden (naar 25)
Uitbreiding aantal Niet in de balans opgenomen verplichtingen (naar 10)
Uitbreiding Statutaire bepalingen (naar 10)
Uitbreiding/aanpassing Grondslagen PM-Record
Uitbreiding met facultatieve* grondslagen
Uitbreiding Toelichtingen op (sub)rubriekniveau
Wijziging locatie Resultaat uit deelnemingen in groepsmaatschappijen in PM-Report
Uitbreiding van module Export fiscaal met 2 nieuwe exportmogelijkheden
Nieuwe mutatiemogelijkheid in menu PM-Report

 

 

Introductie PM-Report en PM-Record versie 10

Met de introductie van versie 10 van PM-Report en PM-Record verrijkt Pro Management haar rapportagesoftware verder met een uitbreiding van het gebruikte brugschema én met uitbreiding van grondslagen en toelichtingen via de systematiek van éénmalig vastleggen/actualiseren en hergebruiken in de tekstuele bron PM-Record CRM.

Het belang van deze uitbreiding behoeft eigenlijk geen nadere onderbouwing of benadrukking. De jaarrekening wordt opgesteld ten behoeve van belanghebbenden, de zogenaamde “stakeholders”, als aandeelhouders, bestuurders, investeerders, beleggers, uitvragende partijen, banken, crediteuren, werknemers en zogenaamde “creditrating-bureaus” en deze dienen op adequate wijze geïnformeerd te worden omtrent de (financiële en fiscale) positie van de gerapporteerde vennootschap/rechtspersoon.

De rapportage en opgenomen toelichting(en) moet de belanghebbende tenslotte kwalitatief informeren en naast het zogenaamde “professional judgement” van de gebruiker/samensteller zal de software (rapportgenerator) hierin een bepalende rol spelen.

Met de introductie van de gememoreerde versie 10 (van PM-Report én PM-Record) appelleert de rapportagesoftware van Pro Management nog meer aan de behoefte aan kwalitatieve informatievoorziening in de jaarrekening.

01 introductie 01 01 introductie 02

Onderstaand treft u een uitleg omtrent de doorgevoerde verbeteringen en wijzigingen.

 

Hoofdlijnen wijzigingen versie 10

 • Uitbreiding brugschema PM-Report/Balance Base
 • Uitbreiding aantal Langlopende schulden (naar 25)
 • Uitbreiding aantal Niet in de balans opgenomen verplichtingen (naar 10)
 • Uitbreiding Statutaire bepalingen (naar 10)
 • Uitbreiding Toelichtingen op (sub)rubriekniveau
 • Uitbreiding Grondslagen
 • Wijziging locatie Resultaat uit deelnemingen in groepsmaatschappijen in PM-Report
 • Uitbreiding van module Export fiscaal met 2 nieuwe exportmogelijkheden
  • Elsevier Nextens
  • Unit4 Fiscaal Gemak
 • Nieuwe mutatiemogelijkheid in menu PM-Report

 

Uitbreiding brugschema PM-Report/Balance Base

De uitbreiding van het brugschema spitst zich toe op onderstaande (sub)rubrieken en subcodes:

- Langlopende schulden * Dit betreft een uitbreiding met 10 extra leningen o/g van subriek 20816 t/m 20825 met onderliggende subcodereeksen 900 – 904 (voor subrubriek 20816) etc.

- Overige bedrijfskosten De rubriek Overige bedrijfskosten is uitgebreid met de subrubrieken 304260 Exploitatie- en machinekosten met de onderliggende subcodereeks 4261 t/m 4289 en 304770 Andere kosten met de onderliggende subcodereeks 4770 t/m 4799

03 uitbreiding 01

Subrubriek 304260 Exploitatie- en machinekosten

03 uitbreiding 02

Subrubriek 304770 Andere kosten

* Naast de uitbreiding van het aantal Langlopende schulden is tevens de nieuwe categorie Leaseverplichtingen toegevoegd aan de Langlopende schulden

03 uitbreiding 03

 

Consequenties uitbreiding brugschema

Waar mogelijk hebben wij rekening gehouden met het blijven functioneren van bestaande opties, daar waar het gaat om het importeren van gegevens uit een oude PM-Report jaarrekening. Voor een aantal opties is het echter niet mogelijk om gegevens uit een PM-Report 8 jaarrekening op te halen omdat deze opties direct verband houden met de exacte grootte van de subcodering en brugstaat. Het gaat hier om de optie 'Importeer subcoderingomschrijvingen uit een oud rapport' en de consolidatieopties 'Importeren consolidatiestaten en eliminatieposten'. U kunt deze opties dus alleen gebruiken als het te importeren bestand zelf ook in PM-Report 10 is aangemaakt. Ook bij het inlezen van consolidatiecijfers dient u er rekening mee te houden dat alle jaarrekeningen en exportbestanden voor consolidatie met PM-Report 10 zijn gemaakt.

 

Uitbreiding aantal Langlopende schulden (naar 25)

Op veler verzoek is het aantal leningen o/g uitgebreid met 10 naar in totaal 25 Leningen o/g Met deze uitbreiding kunt u de informatievoorziening aan de zogenaamde “stakeholders” met betrekking tot de gerapporteerde klant kwantitatief en kwalitatief op hoger niveau brengen.
De gememoreerde toevoeging van de categorie Leaseverplichtingen stelt u in staat om in uw Toelichting op de balans (passiva) nog nader de aard van de schuldposities te specificeren.

04 uitbreiding langlopende schulden 01

Uitbreiding langlopende schulden met subcodereeks 900(-904) t/m 990(-994)

 

Uitbreiding aantal Niet in de balans opgenomen verplichtingen (naar 10)

Naast het feit dat, zoals eerder omschreven, de locatie van de Niet in de balans opgenomen verplichtingen (NIBOV) gewijzigd is en vanaf versie 10 onderdeel vormt van het blad Toelichtingen in de klantkaart van PM-Record is ook het aantal Niet in de balans opgenomen verplichtingen uitgebreid naar 10.

05 uitbreiding niet opgenomen verplichtingen 01
Positionering NIBOV in klantkaart PM-Record

05 uitbreiding niet opgenomen verplichtingen 02
Mogelijkheid tot vastlegging 10 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

 

Uitbreiding Statutaire bepalingen (naar 10)

Naast het feit dat, zoals eerder omschreven, de locatie van de Statutaire bepalingen gewijzigd is en vanaf versie 10 onderdeel vormt van het blad Toelichtingen in de klantkaart van PM-Record is ook het aantal Statutaire bepalingen uitgebreid naar 10

06 uitbreiding statutaire bepaldingen 01
Positionering Statutaire bepalingen in klantkaart PM-Record

06 uitbreiding statutaire bepaldingen 02
Mogelijkheid tot vastlegging 10 Statutaire bepalingen

 

Uitbreiding/aanpassing Grondslagen PM-Record

Er is een aanpassing doorgevoerd in de grondslagen van PM-Record; er wordt nu onderscheid gemaakt tussen “verplichte” en “facultatieve” grondslagen.
Doorvoering in PM-Record/PM-Report van nieuwe grondslagen is gebaseerd op wensen van onze gebruikers én op de Nederlandse Taxonomie.

- Verplichte grondslagen

Met betrekking tot de “verplichte” grondslagen geldt het uitgangspunt dat de mechaniek van “waarde = grondslag in de jaarrekening/rapportage” gehandhaafd is in versie 10 omdat betreffende mechaniek als essentieel en zeer waardevol beschouwd wordt.

Tevens zijn de Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen uitgebreid met standaardgrondslagen voor het opstellen van een kasstroomoverzicht onder noemer Algemeen en kasstroom, het aanvinken van het presenteren van een kasstroomoverzicht in de rapportonderdelen leidt automatisch tot het opnemen van Grondslagen voor opstelling kasstroomoverzicht.

07 uitbreiding grondslagen 01

 

Uitbreiding met facultatieve* grondslagen

Waarderingsgrondslagen

 • Stelselwijzigingen
 • Schattigswijzigingen
 • Foutenherstel
 • Omrekening vreemde valuta, Grondslag
 • Leases
 • Op aandelen gebaseerde betalingen
 • Pensioenregelingen
 • Financiële instrumenten

Resultaatbepalingsgrondslagen

 • Algemeen
 • Omzetverantwoording
 • Nog niet verrekende fiscaal compensabele verliezen

Vaste activa

 • Vaste activa
 • Vaste activa, waardeverminderingen

Vlottende activa

 • Vlottende activa

* Met de introductie van de vermelde facultatieve grondslagen is er sprake van bewuste keuze van de gebruiker/het kantoor, middels aanvinken van betreffende grondslag in het blad Grondslagen in PM-Record, om een (waarderings)grondslag op te nemen in de rapportage voor wat betreft betreffend element.
Deze bewuste keuze van de gebruiker/het kantoor wordt ingegeven door de aard van vermelde aandachtspunten met name omdat er géén sprake is van waarde in de balans en/of winst- en verliesrekening maar veelal sprake is van situationeel gebruik van betreffende grondslag.

Gebruik van facultatieve grondslagen

De facultatieve grondslagen zijn gerelateerd aan klantspecifieke gebeurtenissen (vaak ook in een bepaald jaar) en zullen dan ook als zodanig vastgelegd en gebruikt dienen te worden, feitelijk kan er dus geen sprake zijn van standaard grondslagen.
Wél kunt u natuurlijk betreffende grondslagen opnemen als standaard grondslag en vervolgens nuanceren/aanpassen bij het gebruik in PM-Report, Pro Management Software heeft daarom ook voorbeelden opgenomen van betreffende facultatieve grondslagen in het blad Grondslagen in PM-Record.

Stelselwijziging

Een voorbeeld van het inzetten van een facultatieve grondslag betreft de melding van een stelselwijziging wanneer de jaarrekening/rapportage voor het eerst gebaseerd zal zijn op fiscale grondslagen waarbij melding (in de grondslag Stelselwijziging) gemaakt wordt van dit feit en bijvoorbeeld een verwijzing opgenomen kan worden naar de toelichting/grondslag waar een andere wijze (want fiscaal) van waardering doorgevoerd is.

 

Uitbreiding Toelichtingen op (sub)rubriekniveau

De uitbreiding van het opnemen van Toelichtingen is écht betekenisvol, met name voor wat betreft de koppeling van de toelichtingen aan de brugstaat van Balance Base en de presentatie in het blad Toelichtingen van de koppelingen in Balance Base met het grootboek van de klant.

Onderstaand treft u onze aanbeveling van volgorde van gebruik van bronnen voor PM-Report (en ook de SBR-Kredietrapportage):

Procesmatig gebruik van bronnen PM-Report (SBR-Kredietrapportage):

icon balancebase= Processtap 1!

Efficiënt (her)gebruik van data realiseert u door eerst de cijferbron (Balance Base) te actualiseren en daarna de tekstbron (PM-Record CRM/klantkaart)!

Waarom eerst de cijferbron Balance Base?
In de database (bibliotheek) wordt een verband gelegd tussen de tekstuele informatie en toelichtingen en de cijfers (dus indirect met uw grootboekposities!).
De koppelingen die in Balance Base tot stand gebracht zijn tussen de grootboekrekeningen (uw administratie) en de subcodes (PM-Report) worden namelijk ook in PM-Record getoond....feitelijk wordt daarmee in de tekstbron aangereikt welke posities in gebruik zijn in de cijferbron Balance Base en daarmee waarvoor het nodig/nuttig is om een toelichting op te nemen!!!

icon crm = Processtap 2!

Na verwerking van de periodieke cijfers in Balance Base (processtap 1!) checkt en/of actualiseert u de vastgelegde gegevens in de klantkaart in PM=-Record CRM.
Deze gegevens treft u in het "blauwe gordijn" in de klantkaart waar u de samenstelling van het rapport bepaalt (PM-Report gegevens > Rapportonderdelen) en de toelichtingen en teksten opneemt van de elementen waarvoor u dat wenst te doen.

In het blad Toelichtingen in de klantkaart van PM-Record treft u navolgende 7 tabbladen:

 • Gekozen toelichtingen
 • Activa / - Passiva
 • Winst- en verliesrekening / - Algemene toelichtingen
 • NIBOV / - Statutaire bepalingen

08 uitbreiding toelichtingen 01

Topdown selectie van toelichtingen via Rapportonderdelen in PM-Report gegevens

Het gebruik van de tekstuele toelichtingen wordt geactiveerd door het aanvinken van de betreffende rapportonderdelen in het tabblad PM-Report gegevens in het “blauwe gordijn” in de klantkaart! Wanneer u bijvoorbeeld de NIBOV’s wenst te presenteren in de jaarrekening zult u het betreffende onderdeel moeten activeren in de rapportonderdelen (inclusief de nadere keuzes):

08 uitbreiding toelichtingen 02

Onafhankelijke keuze van presentatie van Toelichtingen in PM-Report

Voor wat betreft de presentatie van de gewenste Toelichting is er géén noodzaak eerst het bovenliggende niveau te activeren!
U kunt er dus voor kiezen een algemene toelichting op rubrieksniveau achterwege te laten en vervolgens toch kiezen voor een toelichting op subrubriek- en/of subcodeniveau.

Voorbeeld: - Géén keuze tot toelichting op rubriek Materiële vaste activa:

08 uitbreiding toelichtingen 03

- Wél keuze tot toelichting op subrubriek Vervoermiddelen:

08 uitbreiding toelichtingen 04

Keuzemogelijkheid tot presentatie van Toelichting in onderdeel PM-Report

Vanaf versie 10 kunt u voor een groot deel van de Toelichtingen een specifieke keuze maken in welk onderdeel van PM-Report de Toelichting gepresenteerd dient te worden, deze keuze maakt u in de “dropdown-kolom” Opnemen in? In de respectievelijke bladen.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 3 niveaus met navolgende keuzemogelijkheden:

Op Rubrieksniveau

 • Jaarrekening en Publicatiestukken
 • Alleen jaarrekening
 • Alleen publicatiestukken
 • Geen

Op Subrubriekniveau

 • Alleen jaarrekening
 • Geen

In het kader van de Nederlandse Taxonomie en de richtlijnen voor het opstellen/deponeren van publicatiestukken voor de Bedrijfsklasse klein is het tevens mogelijk om voor verschillende subrubrieken de keuze te maken tot opname van de toelichting in de betreffende publicatiestukken, het voert echter te ver om deze hier allemaal te benoemen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Deelnemingen in groepsmaatschappijen
 • Andere deelnemingen
 • Overlopende activa
 • Overlopende passiva
 • Lonen en salarissen
 • Sociale lasten

Op Subcodeniveau

 • Alleen jaarrekening
 • Geen

De mogelijkheid tot toelichting op subcode-niveau heeft (vooralsnog) betrekking op de (sub)rubrieken in het kader van rekening-courantverhoudingen met Groepsmaatschappijen en Directie/Participanten.

Ook voor deze toelichtingen geldt dat u kunt kiezen om géén toelichting op te nemen voor de subrubriek (Groepsmaatschappijen en Directie/Participanten) maar wél een toelichting op te nemen voor een individuele subcode:

Géén toelichting op subrubriekniveau Groepsmaatschappijen of Directie en participanten.

08 uitbreiding toelichtingen 05

Wel toelichting op subcodeniveau R/C Groepsmaatschappij 1

08 uitbreiding toelichtingen 06

Overzicht gekozen toelichtingen

In het kader van het rapportageproces worden de opgenomen toelichtingen gepresenteerd in het tabblad Gekozen toelichtingen zodat in één oogopslag inzichtelijk gemaakt wordt welke toelichtingen in PM-Report opgenomen zullen worden.

De toelichtingstekst kan in betreffend tabblad nog aangepast worden en ook kan hier alsnog gekozen worden voor een andere locatie van de betreffende toelichting (denk aan Alleen jaarrekening of Alleen publicatiestukken etc….)

Indien u in betreffend tabblad ervoor kiest om betreffende toelichting niet op te nemen verdwijnt de toelichting uit het overzicht, alsnog opnemen van de verwijderde toelichting kan alléén vanuit de bron van de toelichting (1 van de andere 6 tabbladen in de Toelichtingen > denk aan Activa, Passiva of Winst- en verliesrekening)

08 uitbreiding toelichtingen 06

 

Presentatie van gebruikte subcodes Balance Base (indirect met grootboekrekening klant)

In de tabbladen Activa, Passiva en Winst- en verliesrekening van de Toelichtingen wordt de koppeling van het grootboek met de subcode(groep) getoond, dit geldt tevens voor het onderliggende niveau indien deze aangereikt worden middels het symbool icon symbol (Klik voor nadere toelichtinngen).

Deze koppeling wordt getoond in het kader van efficiency voor wat betreft uw keuze tot het opnemen van een toelichting voor betreffend element en om u behulpzaam te zijn bij het opstellen van de tekstuele toelichting.

Betreffend koppeling wordt gepresenteerd met het symbool icon balancebase small

Wanneer u uw cursor plaatst op betreffend Balance Base-symbool worden de gekoppelde grootboekrekeningen getoond:

08 uitbreiding toelichtingen 08

Voorbeeld van presentatie koppeling Balance Base in de Toelichting(en)

08 uitbreiding toelichtingen 09

In het bovenstaande voorbeeld worden respectievelijk navolgende keuzes gemaakt/getoond:

1/ Kolom Toelichting > tekstuele toelichting wordt getoond en kan in betreffend veld aangepast (of verwijderd) worden
2/ Kolom Opnemen in? > locatie van toelichting wordt getoond en andere keuze kan gemaakt worden
3/ Kolom Subcode > de subcode(reeks) waaraan het element gekoppeld is wordt getoond
4/ Kolom Onderdeel > de locatie (blad PM-Report) wordt getoond waar de betreffende toelichting opgenomen zal worden

 

Wijziging locatie Resultaat uit deelnemingen in groepsmaatschappijen in PM-Report

Op veler verzoek is de presentatie van het Resultaat uit deelnemingen in groepsmaatschappijen verplaatst.

Voorheen (tot en met PM-Report versie 8) werd het resultaat deelnemingen opgenomen in het Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, vanaf PM-Report versie 10 wordt betreffend resultaat gepresenteerd het Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening:

09 wijziging locatie resultaat uit deelnemingen 01

 

Uitbreiding van module Export fiscaal met 2 nieuwe exportmogelijkheden

Unit4 Unit4

De introductie van de nieuwe (online) aangiftesoftware van Elsevier Nextens en Unit4 Fiscaal Gemak heeft geleid tot 2 nieuwe fiscale exportmogelijkheden vanuit PM-Report.
Daarmee is deze exportmogelijkheid gecompleteerd en is er een exportmogelijkheid naar alle fiscale aangiftesoftware.
Wanneer u wenst te beschikken over (1 van) deze nieuwe mogelijkheid verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling sales van Pro Management Software.

 

Nieuwe mutatiemogelijkheid in menu PM-Report

Last but not least is de mutatiemogelijkheid (functieknop Mutaties) in het menu van PM-Report uitgebreid met de functie Actualiseren PM-Record gegevens (stap 1 en 3) en is aan deze functie navolgende functievraag toegevoegd:

10 nieuwe mutatiemogelijkheid

Dit betreft een welkome uitbreiding in het kader van het geschetste proces met het respectievelijk gebruik van de bronnen voor PM-Report en het actualiseren van uw teksten en toelichtingen in PM-Report.

Unit4

Gebruik van de versies 10 van PM-Record en PM-Report bevelen wij ten zeerste aan omdat de wijzigingen en uitbreidingen betekenisvol bijdragen aan de informatievoorziening in de jaarrekening aan stakeholders en daarmee de waarde van uw inspanningen onderschrijven voor wat betreft het opstellen van de rapportage voor uw klant.

Disclaimer
Er is veel aandacht besteed aan deze uitleg en de daarin opgenomen beschrijvingen, aanwijzigingen, (eventuele) tips en screenshots.
Pro Management Software N.V. kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, in welke vorm dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit het toepassen van betreffende uitleg en aanwijzingen.

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small