Afdrukken

What's new 08.02

Introductie
Uitbreiding en aanpassing adresvelden
Positie van de NIBOV's variabel
Langlopende schulden categoriseren naar lening type
Delen van het jaarverslag in een andere eenheid presenteren
Wijziging en uitbreiding grafieken
Module uitkeringstoets
Prognose in meerjarenoverzicht
Validatie SBR Publicatiestukken verbeterd
Speciale tekens in SBR
Importeren/transporteren cijfers
Datum bij ondertekening laatste blad jaarverslag
Aanpassen inhoudsopgave voor overige gegevens
Algemene Vergadering - extra tekstvakken in opsomming
Personen importeren met voor- en achtervoegsels
Kleine aanpassingen in PM-Report 08.02
Opmerkingen

 

PM-Report0802

Introductie

Met trots presenteren wij uit de PM-Report 8-serie, versie 08.02. Onderstaand worden de wijzigingen in versie 08.02 één voor één behandeld. Was de vorige versie waar u mee werkte er één uit de PM-Report 7-serie, dan raden wij u aan om eerst de handleiding What's new 08.01 te raadplegen.

Wij raden u aan altijd deze nieuwste versies (PM-Report en PM-Record) te gebruiken.

Δ Top

Uitbreiding en aanpassing adresvelden

Het adrestype statutair adres is toegevoegd aan PM-Report. Er zijn nu 3 adressen in PM-Report: het statutair adres (voor het rapport en SBR), het vestigingsadres (voor feitelijke activiteiten SBR) en het postadres (voor brieven bij het rapport). Bij het importeren uit PM-Record wordt gekeken of er een statutair adres bekend is. Zo niet, dan wordt bij het statutair adres het vestigingsadres gevuld. Dit geldt ook voor het postadres. Eerst wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van een postadres. Is dit adres er niet, dan wordt het vestigingsadres gekozen.

Tevens zijn bij alle adressen aparte velden voor huisnummer en huisnummertoevoeging toegevoegd.

Δ Top

Positie van de NIBOV's variabel

De plek van de NIBOV's is voortaan variabel. Er zijn 2 opties: als apart blad of als onderdeel van het blad 'Toelichting op de balans'. Standaard staan de NIBOV's voorlopig nog als apart blad. De keuze kunt u maken op de plek waar de NIBOV's in PM-Report worden vastgelegd. Deze keuze wordt tevens toegevoegd aan de PM-Report gegevens in PM-Record.

Noot: indien u de NIBOV's als onderdeel van het blad 'Toelichting op de balans' kiest, zal PM-Report de NIBOV's wel of niet op een nieuwe pagina laten beginnen, afhankelijk van de keuze om de passiefzijde op een nieuwe pagina te laten beginnen.

Δ Top

Langlopende schulden categoriseren naar lening type

Bij het importeren van langlopende schulden uit PM-Record wordt nu ook het lening type meegenomen, waardoor een indeling naar type op de balans en toelichting op de balans mogelijk wordt. Ook in PM-Report zelf kan het leningtype per langlopende schuld worden aangepast op het formulier achter de toelichting op de balans in Stap 3.

Standaard staan alle 15 langlopende schulden op 'Overige langlopende schulden'. De passiefzijde van de balans toont nu dus altijd een indeling naar type (net als bij de voorzieningen). De toelichting op de balans recapituleert de lening typen en vermeld bij de nadere toelichting per schuld in een zin welk type lening het betreft en aan welke kredietverstrekker (bijv. SNSNL12.34.345.789 betreft een schuld aan kredietinstelling SNS Bank N.V. of Schuld 5 betreft een overige langlopende schuld aan M.J. Stijger).

Tevens is nu onder de kortlopende schulden een specificatie opgenomen van het kortlopende deel van de schulden op lange termijn, ingedeeld naar lening type. De indeling naar typen is tevens doorgevoerd op de passiefzijde van de enkelvoudige/vennootschappelijke balans (via ConsBoekjaar) en op de balansen van de publicatiestukken (gewoon en enkelvoudig/vennootschappelijk bij middelgroot regime).

Δ Top

Delen van het jaarverslag in een andere eenheid presenteren

Indien onder Stap 1: Vaste gegevens, de rapport eenheid op 1 staat is er een mogelijkheid om de financiële positie en de bespreking van de resultaten in eenheden van 1.000, 100.000 of 1.000.000 te presenteren.

Eventuele afrondingsverschillen dienen handmatig bovenin de bladen te worden weggeboekt. Wel staat er een indicatie van het afrondingsverschil bij. Dit afrondingsverschil betreft het verschil in resultaat of afwijkingen in balansposities t.o.v. de werkelijke bedragen. Via het handmatig afronden kan dit gelijk worden getrokken. In de balansposities wordt het verschil toegevoegd aan de kortlopende schulden en in de winst-en-verliesrekening aan de algemene kosten.

Δ Top

Wijziging en uitbreiding grafieken

De bestaande grafieken in PM-Report zijn aangepast en PM-Report is uitgebreid met een zestal nieuwe meerjaren grafieken van de winst-en-verliesrekening. Tevens is er een nieuw vinkje 'Grafieken' bijgekomen onder Stap 3: Rapportonderdelen. Hier kunt u de grafieken en grafiekopties voor het rapport bepalen.

De grafiek van de financiële positie is gewijzigd in een kolommengrafiek die de verhoudingen weergeeft tussen de verschillende onderdelen van zowel de activa als de passiva. Tevens geeft de grafiek inzicht met welke delen van het totale vermogen (passiva), de onderdelen van de activa worden gefinancierd. De grafiek met betrekking tot de bespreking van de resultaten is vereenvoudigd en opgesplitst in twee grafieken. De linker grafiek geeft de verdeling van de brutomarge naar kosten en resultaat weer, en de rechter grafiek geeft de verdeling van de som der bedrijfskosten naar de verschillende onderdelen weer.

Een nieuwe optie is om meerjaren grafieken op te nemen in de rapportage. Afhankelijk van het gekozen aantal jaren op het meerjarenoverzicht worden een zestal grafieken getoond met maximaal 5 jaren naast elkaar. Dit betreft een aantal belangrijke posten uit de winst-en-verliesrekening, te weten: netto-omzet, kostprijs van de omzet, brutomarge, som der bedrijfskosten, financiële baten en lasten en uiteraard het resultaat. Om het verloop van de meerjaren grafieken logisch te presenteren lopen de jaren op van links naar rechts. Komt een bepaalde post niet voor in de winst-en-verliesrekeing, dan wordt de betreffende grafiek verborgen. U heeft de mogelijkheid om voor de meerjaren grafieken te kiezen uit kolom- of lijngrafieken.

Δ Top

Module uitkeringstoets

In deze versie is een volledig nieuwe module opgenomen die leidt tot een (tussentijdse) rapportage ten behoeve van een voorgenomen dividenduitkering. Deze rapportage vormt een onderdeel van de zogenaamde uitkeringstoets die plaatsvindt voorafgaand aan de dividenduitkering. Het rapportage gedeelte in PM-Report omvat vooralsnog de volgende te kiezen onderdelen: financiële positie, vermogenstoets, meerjarenovericht (inclusief prognose), kasstroomoverzicht (inclusief prognose) en extra toe te voegen bladen. De werking van de module komt overeen met de module 'Publicatiestukken'.

Tip: omdat deze rapportage veelal een tussentijdse rapportage betreft met daarin opgenomen de eerstvolgende kwartaalcijfers is het praktisch om voor deze rapportage eerst een kopie te maken van de betreffende jaarrekening en daarna gebruik te maken van de nieuwe optie Transporteren periodes in het hoofdmenu. Zodoende zijn de meeste gegevens al voorhanden en hoeft u alleen nog maar de cijfers van het eerste kwartaal te importeren uit Balance Base en eventueel de prognose cijfers in te voeren. Hierna kunt u de uitkeringstoets genereren en zich inhoudelijk richten op de rapportage.

Noot: voor deze module heeft u een aparte licentie nodig. Ben u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over deze module, neemt u dan gerust contact op met onze afdeling Sales op telefoonnummer 010 451 76 76 of stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Δ Top

Prognose in meerjarenoverzicht

In het meerjarenovericht is een optie opgenomen om in plaats van de vijfde periode, de geprognotiseerde cijfers op te nemen. U kunt deze gegevens invoeren via het bekende formulier en/of de cijfers laten berekenen middels een procentuele opslag van de cijfers van periode 1. Indien u een prognose wenst op te nemen kunt u derhalve kiezen voor een meerjarenoverzicht met een prognosekolom én 2, 3 of 4 perioden. Wenst u geen prognose dan kunt u, net zoals voorheen,  kiezen voor een meerjarenoverzicht met 3, 4 of 5 perioden.

Δ Top

Validatie SBR Publicatiestukken verbeterd 

De validaties achter de knop 'Deponeren SBR publicatiestukken' in het hoofdmenu zijn uitgebreid met: 

 • balans moet in evenwicht zijn
 • datum vaststelling moet goed zijn (niet in de toekomst en na de verslagperiode)
 • samensteller of accountant moet bekend zijn
 • postcodepatroon moet correct zijn
 • statutaire naam en vestigingsplaats moeten bekend zijn 

Tevens is de validatie anders opgebouwd. Alle validatiefouten worden nu onder elkaar getoond in 1 melding.

Δ Top

Speciale tekens in SBR 

Teksten met speciale tekens (é, è, ï. à, etc.), die via SBR naar de Kamer van Koophandel worden verzonden, worden voortaan goed gepubliceerd. De jaarrekening dient echter wel te zijn opgesteld met deze of een nieuwere versie van PM-Report.

Δ Top

Importeren/transporteren cijfers 

Bij het importeren van financiële gegevens (Stap 2: Financiële gegevens) had u al de mogelijkheid om cijfers uit een bestaande versie 7 of versie 8 jaarrekening te importeren. Hierbij werden altijd de cijfers van periode 1 en 2 uit de bestaande jaarrekening getransporteerd naar periode 2 en 3 van de nieuwe jaarrekening. Er is nu een optie bijgekomen, waarbij dit transporteren niet gebeurt en de cijfers één op één worden overgenomen. Indien u de cijfers niet wilt transporteren kiest u de optie 'Jaarrekening PM-Report® (periodes blijven hetzelfde)'. Indien u de cijfers wel wilt transporteren kiest u de optie 'Jaarrekening PM-Report® (vorig jaar - transporteren periodes)'. 

In dezelfde lijn is er in het hoofdmenu een optie bijgekomen ('Transporteren periodes') om de reeds aanwezige cijfers van periode 1 en 2 door te zetten naar periode 2 en 3 van dezelfde jaarrekening. Indien u daarna Periode 1 wenst te importeren, dient u bij het importeren van cijfers uitdrukkelijk aan te geven dat u 1 periode wilt importeren en dat er reeds perioden in het rapport aanwezig zijn. 

Noot: deze laatste optie kan handig zijn als u op basis van een bestaande jaarrekening een tussentijds rapport of een uitkeringstoets met de cijfers van het volgende kwartaal wilt uitbrengen. U gebuikt dan de bestaande jaarrekening en transporteert de gegevens alvorens u de kwartaalcijfers als periode 1 inleest. 

Let op: alle opties betreffen alleen de cijfers van de subcodering/brugstaat en niet de vaste gegevens of andere periodegegevens.

Δ Top

Datum bij ondertekening laatste blad jaarverslag

De ondertekening laatste blad jaarverslag is aangepast, zodat er ook een plaats en datum wordt vermeld. De term 'Hoogachtend' is komen te vervallen. Deze term staat in het jaarverslag voortaan alleen nog op het blad ' Opdracht en Bedrijfsgegevens'.

Δ Top

Aanpassen inhoudsopgave voor overige gegevens

In geval van een tussentijds rapport werden in sommige gevallen andere onderdelen in de inhoudsopgave opgenomen, dan welke er op het blad 'Overige gegevens' gepresenteerd werden. Een korte uitleg: sommige onderdelen van de overige gegevens worden niet getoond omdat deze niet relevant zijn bij een tussentijds rapport. In dat geval hoeven deze onderdelen niet in de inhoudsopgave te verschijnen. Dit geldt voor de alinea's m.b.t. de bestemming van het resultaat (BV/NV), het deskundigenonderzoek en het verslag van de directie.

Noot: de alinea 'verslag van de directie' van de overige gegevens werd eerder nog niet opgenomen in de inhoudsopgave, maar dit gebeurt vanaf nu dus wel (uiteraard alleen als er geen directieverslag is opgenomen en er geen sprake is van een tussentijds rapport).

Δ Top

Algemene Vergadering - extra tekstvakken in opsomming

Bij het onderdeel 'Algemene Vergadering' is de mogelijkheid opgenomen om in de opsomming van de notulen 2 extra tekstvakken op te nemen. Deze keuzes en teksten worden tevens toegevoegd aan de PM-Report gegevens in PM-Record.

Δ Top

Personen importeren met voor- en achtervoegsels

Vanaf deze PM-Report versie worden bij het importeren van personen uit PM-Record tevens de voor- en achtervoegsels van de personen overgenomen.

Δ Top

Kleine aanpassingen in PM-Report 8.02

In PM-Report 08.02 zijn grote en kleine wijzigingen doorgevoerd, waarvan de belangrijkste hierboven worden vermeld. Niet alle technische en kleine wijzigingen zijn in de handleiding opgenomen. Een aantal wijzigingen wordt hieronder echter nog wel opgesomd:

 • Ten behoeve van het verzenden van de SBR Publicatiestukken is het veld statutaire naam in PM-Report opgenomen onder Stap 1: Vaste gegevens.
 • De optie om iedere vennoot op een aparte pagina te tonen bij de specificatie kapitaalrekeningen werkte niet altijd in eerdere versies. Dit probleem is verholpen.
 • Overal waar de bestemming van het resultaat wordt gemeld is een aanpassing doorgevoerd om te voorkomen dat er een verkeerde tekst naar voren komt in het geval dat er geen dividend wordt uitgekeerd, maar er wel een dividendbedrag is opgegeven.
 • Het inlezen van een AuditFile om grootboekmutaties te kunnen presenteren is geschikt gemaakt voor nieuwere AuditFile versies, te weten versies 3.0 en 3.1. De optie kunt u vinden in de PM-Report-balk onder 'Extra opties / Lees AuditFile in'. U heeft hier diverse mogelijkheden om de grootboekmutaties te kunnen presenteren op basis van een aan te wijzen AuditFile.

Δ Top

Opmerkingen

 • Foutmeldingen: hoewel wij onze applicaties grondig doortesten, blijft de kans bestaan, dat er zaken over het hoofd worden gezien. Aangezien u dagelijks en waarschijnlijk met meerdere gebruikers met onze programma’s werkt, krijgt u veel expertise in het gebruik. Komt u fouten tegen in het programma, of u merkt dat sommige onderdelen niet of niet juist functioneren, neemt u dan contact op met de PM-Helpdesk.
 • Wishlist: heeft u aanvullende wensen voor PM-Report, dan horen wij die graag van u. In samenspraak met onze klanten proberen wij aan zoveel mogelijk wensen en eisen te voldoen. U kunt daarvoor terecht op onze website.

Δ Top