Afdrukken

What's new 08.01

Introductie
Uitbreiding brugstaat
Consequenties uitbreiding brugstaat
Tekstuele toelichtingen bij alle rubrieken
Automatische aanpassing rijhoogte bij tekstvakken
PM-Report landinstelling onafhankelijk
Nieuwe rechtsvorm 'Coöperatie'
Nieuwe teksten resultaatverdeling
Term 'Te delgen verliezen' vervallen
Importeren periode 4 en 5 meerjarenoverzicht
Vermelding deelnemingen in consolidatie
Nieuwe xml-bestanden voor Export Fiscaal en SBR
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Onzekerheid omtrent de continuïteit
Export Fiscaal Eenmanszaak / VOF naar Kluwer IB
SBI-code ten behoeve van SBR
Ondertekening alleen op laatste blad jaarrekening
Kleine aanpassingen in PM-Report 8.01
Inzake het opstarten van PM-Report 8
Opmerkingen

 

PM-Report0801

Introductie

Met trots presenteren wij de eerste versie van de nieuwe PM-Report 8-serie, te weten versie 08.01. Onderstaand worden de wijzigingen in versie 08.01 één voor één behandeld.

Wij raden u altijd aan deze nieuwste versies (PM-Report en PM-Record) te gebruiken.

Δ Top

Uitbreiding brugstaat

Met de komst van serie 8 is de brugstaat uitgebreid met diverse nieuwe subcodes en subcodegroepen. Daarnaast zijn er vele omschrijvingen aangepast en verbeterd. De eerste keer dat u een jaarrekening maakt met versie 8.01 zullen de wijzigingen tevens worden doorgevoerd op de PM-Record database en zullen de nieuwe subcodes ook in Balance Base beschikbaar zijn.

De brugstaat is op de volgende punten uitgebreid:

 • Verstrekte leningen u/g - uitbreiding van de 'Financiele vaste activa' met 5 series van 3 subcodes (1283 t/m 1297)
 • Overige effecten - hernoeming van bestaande serie naar 'Overige effecten, beursgenoteerd' en uitbreiding met 1 serie 'Overige effecten, niet beursgenoteerd' (1275 t/m 1278)
 • Deelnemingen in groepsmaatschappijen - uitbreiding met 40 deelnemingen in de balans en 40 deelnemingsresultaten in de winst-en-verliesrekening
 • Andere deelnemingen - uitbreiding met 5 andere deelnemingen in de balans en 5 deelnemingsresultaten in de winst-en-verliesrekening
 • Voorraden - uitbreiding met 5 subcodes in elke subrubriek (grond- en hulpstoffen, halffabrikaat, onderhanden werk, gereed product, handelsgoederen, emballage en vooruitbetalingen)
 • Onderhanden projecten - uitbreiding van de balans met rubriek 'Onderhanden projecten' tussen de rubrieken 'Voorraden' en 'Vorderingenen en overlopende activa' aan de actiefzijde en als onderdeel van de rubriek 'Kortlopende schulden en overlopende passiva' aan de passiefzijde (subcode 3101 t/m 3110). Afhankelijk van de waarde van de complete rubriek, wordt deze op de actief- of passiefzijde van de balans gepresenteerd.
 • Vastgoedbeleggingen - uitbreiding van de 'Materiële vaste activa' met het onderdeel 'Vastgoedbeleggingen' (60 t/m 69 en 160), uitbreiding van de 'Herwaarderingsreserve' met de post 'Herwaardering vastgoedbeleggingen' (549) en uitbreiding met 2 posten op de winst-en-verliesrekening, te weten 'Afschrijvingskosten vastgoedbeleggingen' (4980) en 'Bijzondere waardeverandering vastgoedbeleggingen' (4981)
 • Vorderingen en overlopende activa - uitbreiding van subrubriek 'Vorderingen op handelsdebiteuren' met de post 'Intercompany handelsvorderingen' (1330)
 • Voorzieningen - uitbreiding van alle voorzieningen met de post 'Vrijval gedurende het boekjaar' (25 nieuwe subcodes)
 • Algemene omzet en Kostprijs van de omzet algemeen - uitbreiding van beide subrubrieken met 90 subcodes (8100 t/m 8199 en 8600 t/m 8699)
 • Overige bedrijfsopbrengsten - uitbreiding en hernoeming bestaande subrubriek 'Andere bedrijfsopbrengsten' met 5 subcodes (8841 t/m 8845) en een uitbreiding met 2 nieuwe subrubrieken, 'Opbrengsten onderhanden projecten' (8850 t/m 8859) en 'Opbrengsten vastgoedbeleggingen' (8860 t/m 8869)
 • Overige personeelskosten - uitbreiding met 3 subcodes voor 'Kantinekosten' (4147 t/m 4149)
 • Verkoopkosten - uitbreiding met 2 subcodes voor 'Websitekosten' (4667) en 'Sponsoring' (4668)
 • Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - uitbreiding met 3 subcodes 'Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten' (9187 t/m 9189)
 • Rentelasten en soortgelijke kosten - uitbreiding met 3 subcodes 'Overige rentelasten en soortgelijke kosten' (9287 t/m 9289)
 • Opbrengsten vorderingen en effecten - uitbreiding van de 'Financiële baten en lasten' met de subrubriek 'Opbrengsten vorderingen en effecten' met daaronder subcodes voor alle opbrengsten op vorderingen, behorende tot de financiële vaste activa (9300 t/m 9307) en van alle effecten, behorende tot de financiële vaste activa (9310 en 9311) en vlottende activa (9320 t/m 9344)
 • Waardeveranderingen vorderingen en effecten - uitbreiding van de 'Financiële baten en lasten' met de subrubriek 'Waardeveranderingen vorderingen en effecten' met daaronder subcodes voor alle waardeveranderingen op vorderingen, behorende tot de financiële vaste activa (9350 t/m 9357) en van alle effecten, behorende tot de financiële vaste activa (9360 en 9361) en vlottende activa (9370 t/m 9394)
 • Koersresultaat - uitbreiding van de 'Financiële baten en lasten' met de subrubriek 'Koersresultaat' met 15 subcodes (9480 t/m 9494)
 • Overige financiële baten - uitbreiding van de 'Financiële baten en lasten' met de subrubriek 'Overige financiële baten' met 25 subcodes (9400 t/m 9425)
 • Overige financiële lasten - uitbreiding van de 'Financiële baten en lasten' met de subrubriek 'Overige financiële lasten' met 25 subcodes (9440 t/m 9465)

Naast deze uitbreidingen heeft er binnen Balance Base een aantal verplaatsingen plaatsgevonden, zodat er meer overeenstemming is met PM-Report. Zo zijn de 'Overige vorderingen op korte termijn' verplaatst naar de rubriek 'Vorderingen en overlopende activa' en hebben de 'Overige bedrijfsopbrengsten' een eigen rubriek gekregen, waaronder de subrubriek 'Andere bedrijfsopbrengsten' is geplaatst (voorheen hing deze onder de rubriek 'Netto-omzet'). Ook is de subcode 'Vutpremie' (4040) verplaatst naar de subrubriek 'Sociale lasten'. De rubriek 'Eigen optie bedrijfkosten' is in zijn geheel komen te vervallen. De onderliggende subcodes zijn allen verplaatst naar de rubriek 'Algemene kosten'.

Zoals u wellicht zult begrijpen heeft de uitbreiding van de brugstaat een aantal belangrijke consequenties. Daarover kunt u meer lezen in het volgende hoofdstuk.

Noot: eerdere versies van PM-Report herkennen de subcodes van versie 8 niet! Als u eenmaal de nieuwe subcodes gebruikt raden wij u af nog jaarrekeningen te maken met oudere versies van PM-Report.

Δ Top

Consequenties uitbreiding brugstaat

Waar mogelijk hebben wij rekening gehouden met het blijven functioneren van bestaande opties, daar waar het gaat om het importeren van gegevens uit een oude PM-Report jaarrekening. Voor een aantal opties is het echter niet mogelijk om gegevens uit een PM-Report 7 jaarrekening op te halen omdat deze opties direct verband houden met de exacte grootte van de subcodering en brugstaat. Het gaat hier om de optie 'Importeer subcoderingomschrijvingen uit een oud rapport' en de consolidatieopties 'Importeren consolidatiestaten en eliminatieposten'. U kunt deze opties dus alleen gebruiken als het te importeren bestand zelf ook in PM-Report 8 is aangemaakt. Ook bij het inlezen van consolidatiecijfers dient u er rekening mee te houden dat alle jaarrekeningen en exportbestanden voor consolidatie met PM-Report 8 zijn gemaakt. 

Δ Top

Tekstuele toelichtingen bij alle rubrieken

Een belangrijke uitbreiding betreft de mogelijkheid om in de jaarrekening en in de publicatiestukken tekstuele toelichtingen op te nemen bij diverse rubrieken. In PM-Report is deze mogelijkheid in Stap 3 opgenomen op de formulieren 'Tekstuele toelichtingen activa', 'Tekstuele toelichtingen passiva' en 'Tekstuele toelichtingen winst-en-verliesrekening'. Deze formulieren tonen alleen de relevante rubrieken voor de specifieke jaarrekening. Indien u een rubriek tekstueel wenst toe te lichten, plaatst u een vinkje bij de betreffende rubriek en voert u de gewenste tekst in. Bij de publicatiestukken kunt u onafhankelijk van uw keuze in de jaarrekening kiezen of u een rubriek wenst toe te lichten. Het aantal tekstuele toelichtingen van rubrieken is sterk uitgebreid ten opzichte van eerdere versies. Ook in geval van een klein regime kunt u de meeste rubrieken tekstueel toelichten. De tekstuele toelichting van een rubriek is initieel hetzelfde als in de jaarrekening. Deze kunt u echter niet via het formulier wijzigen, omdat dit de tekst in de jaarekening zou beinvloeden, wat niet de bedoeling is. Indien u in de publicatiestukken toch een andere tekst wenst ten opzichte van de jaarrekening, dan zult u de tekst handmatig moeten wijzigen in de betreffende cel via het blad 'Pub Toelichting'. Let wel op dat u dan de nieuwe tekst in dezelfde cel zet, zodat ook de koppeling naar SBR in stand blijft.

Tip: wij adviseren de tekstuele toelichtingen ook in PM-Record vast te leggen. Deze teksten worden namelijk ook gebruikt voor andere rapportagemodules, zoals SBR Kredietrapportage.

Via de PM-Report-gegevens in PM-Record kunt u onder de knop 'Toelichtingen' kiezen voor 'Activa', 'Passiva' of 'Winst-en-verliesrekening'. De betreffende rubrieken worden ingeladen in de lijst. Klik in de lijst op de gewenste rubriek en geef onderin aan of u een tekstuele toelichting wenst op te nemen en vul eventueel de gegevens in. Een handigheidje is dat u direct ziet of de rubrieken in gebruik zijn binnen de module Balance Base. Door te klikken ziet u direct het rekeningnummer en de omschrijving, waardoor u niet hoeft te ‘switchen’ tussen twee modules.

Noot: voor de relevantie en het tonen van bepaalde passiva rubrieken kijkt PM-Report als het een geconsolideerde jaarrekening betreft bij de cijfers van de holding in de consolidatiestaten in plaats van bij de cijfers in de brugstaat. Deze toelichting worden dan net als de cijfermatige toelichting getoond op het blad 'Vennootschappelijke toelichting'.

Δ Top

Automatische aanpassing rijhoogte bij tekstvakken

Een zeer waardevolle uitbreiding betreft de automatische aanpassing van rijhoogtes bij alle tekstvakken. De rijhoogtes worden gezet bij het importeren van de tekstvakken uit PM-Record (Stap 1: 'Vaste gegevens') en daarnaast bij het verlaten van de betreffende formulieren in PM-Report (vaak zijn dit de formulieren in Stap 3: 'Rapportonderdelen').

Van de volgende tekstvakken wordt de rijhoogte automatisch gezet:

 • Bedrijfsgegevens: 2 extra tekstvakken
 • Bedrijfsgegevens: tekstvak met de bedrijfsactiviteit
 • Bedrijfsgegevens: tekstvak met de namen van groepsmaatschappijen die zijn opgenomen in de consolidatie
 • Fiscale positie: extra tekstvak
 • Bespreking resultaten: extra tekstvak
 • Nibov: 5 tekstvakken (tevens in de publicatiestukken)
 • Overige gegevens: 5 tesktvakken met statutaire bepalingen
 • Overige gegevens: tekstvak met de gebeurtenissen na balansdatum (tevens in de publicatiestukken)
 • Overige gegevens: tekstvak met de bestemming van het resultaat (alleen bij Eenmanszaak/VOF)
 • Grondslagen: tekstvak met de bedrijfsactiviteit (tevens in de publicatiestukken)
 • Grondslagen: tekstvak met de namen van groepsmaatschappijen die zijn opgenomen in de consolidatie (tevens in de publicatiestukken)
 • Grondslagen: tekstvak met betrekking tot fiscaal compensabele verliezen (tevens in de publicatiestukken)
 • Toelichting balans: alle tekstuele toelichtingen op de activa- en passivarubrieken (tevens in de publicatiestukken en indien van toepassing in de vennootschappelijke bladen bij consolidatie)
 • Toelichting balans: nadere toelichtingen op de individuele rubrieken van de immateriële en materiële vaste activa
 • Toelichting balans: nadere toelichting op de deelnemingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen (tevens in de publicatiestukken en indien van toepassing in de vennootschappelijke bladen bij consolidatie)
 • Toelichting balans: toelichting op het aandelenkapitaal (tevens in de publicatiestukken en in de vennootschappelijke bladen bij consolidatie)
 • Toelichting balans: de tekstuele toelichtingen op de individuele rekening-couranten van groepsmaatschappijen en directie/participanten (activa en passiva)
 • Toelichting balans: de individuele tekstuele toelichtingen op de langlopende schulden 
 • Toelichting winst-en-verliesrekening: alle tekstuele toelichtingen op de winst-en-verliesrekeningrubrieken (tevens in de publicatiestukken indien van toepassing)

Noot: afhankelijk van het aantal enters, de lengte van de tekst en het inspringingsniveau van de cel wordt door PM-Report bepaald hoeveel rijen er getoond moeten worden. Ondanks een zorgvuldige berekening kan het voorkomen dat er een rij teveel of te weinig wordt getoond. Wij blijven daarom aanraden om altijd via het afdrukvoorbeeld te controleren of alle tekst netjes zichtbaar is. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u de rijhoogte handmatig aanpassen en eventueel het rapport opnieuw genereren. Dit laatste hoeft natuurlijk alleen als de pagina-einden niet juist uitkomen na ophoging van de rijhoogte.

Noot: het al dan niet zetten van een rijhoogte is afhankelijk van de inhoud van het tekstveld en van een combinatie van de zichtbaarheid van het betreffende blad en de zichtbaarheid van het tekstveld. Als een rapport nog niet is gegenereerd (onzichtbare bladen), dan zal de rijhoogte altijd wordt gezet. Is het rapport echter al gegenereerd, dan wordt de rijhoogte alleen gezet als het betreffende tekstveld ook daadwerkelijk zichtbaar is. Het kan dus in zeldzame gevallen voorkomen dat bij het opnieuw genereren een tekstveld niet op de juiste rijhoogte staat.

Noot: het kan voorkomen dat het lijkt alsof er een rij te weinig is, maar dat via het afdrukvoorbeeld de tekst netjes wordt getoond. U hoeft dan niets te doen, omdat het afdrukvoorbeeld altijd leidend is.

Noot: de rijhoogtes van meeste teksten in de grondslagen worden nog niet automatisch gezet, omdat hier een andere techniek wordt gehanteerd. Wij hopen deze functionaliteit in een volgende versie wel te kunnen doorvoeren.

Δ Top

PM-Report landinstelling onafhankelijk

Voorheen diende de Windows landinstelling op 'Nederlands (Nederland)' te staan om in PM-Report de juiste datums en getalsnotaties te kunnen presenteren in Nederlandstalige rapporten. Voor Engelse rapporten was een landinstelling 'Engels (Verenigde Staten)' vereist. Vanaf PM-Report 8.01 is dit niet meer noodzakelijk. Ook is het gebruik van Engelstalige Office-versies toegestaan. Bij Nederlandse jaarrekeningen zorgt PM-Report altijd voor een punt als duizendtalseparator en een komma als decimaalteken. Bij Engelse jaarrekeningen is dit precies andersom.

Let op: de formulieren waarop getallen worden ingevoerd houden rekening met de landinstelling van de computer en niet met de taal van de jaarrekening. Indien de landinstelling op 'Engels (Verenigde Staten)' staat kan het dus zijn dat u een punt dient te gebruiken als decimaalteken bij percentages. Dit heeft te maken met het feit dat de achterliggende programmacode voor het decimaalteken uitgaat van de landinstelling van de computer en niet van het gehanteerde decimaalteken in Excel.

Noot: de Engelse versie van PM-Report 8.01 verwachten wij nog in het tweede kwartaal van 2012 op te leveren.

Δ Top

Nieuwe rechtsvorm 'Coöperatie'

De 'Coöperatie' is toegevoegd aan de rechtsvormen in PM-Report. Deze rechtsvorm komt sterk overeen met de rechtsvormen 'Besloten vennootschap' en 'Naamloze vennootschap' en is zodoende beschikbaar voor iedereen met een BV-NV licentie. Indien er wordt gekozen voor een coöperatie zullen op diverse plekken in het rapport naamswijzigingen worden doorgevoerd. De meeste wijzigingen hebben betrekking op de onderdelen aandelenkapitaal/ledenkapitaal en de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders/Algemene Ledenvergadering. Deze onderdelen worden tekstueel volledig aangepast aan de gekozen rechtsvorm.

Δ Top

Nieuwe teksten resultaatverdeling

De standaardtekst met betrekking tot de resultaatverdeling, die in de cijfermatige toelichtingen op de balans en op het blad 'Overige gegevens' wordt gepresenteerd is verbeterd, met name als er sprake is van een dividenduitkering. De volgende teksten worden nu gehanteerd:

Dividenduitkering lager dan winst
'De directie heeft voorgesteld om van de winst na belasting, ad € 1.000, € 250 uit te keren als dividend en het restant, ad € 750, toe te voegen aan de algemene reserve.'

Dividenduitkering hoger dan winst
'De directie heeft voorgesteld om de winst na belasting, ad € 1.000, volledig uit te keren als dividend en aanvullend € 250 dividend uit te keren ten laste van de algemene reserve.'

Dividenduitkering gelijk aan winst
'De directie heeft voorgesteld om de winst na belasting, ad € 1.000, volledig uit te keren als dividend.'

Dividenduitkering bij verlies
'De directie heeft voorgesteld om het verlies na belasting, ad € 1.000, ten laste te brengen van de algemene reserve en € 250 uit te keren als dividend, ten laste van de algemene reserve.'

Geen dividenduitkering bij winst
'De directie heeft voorgesteld om de winst na belasting, ad € 1.000, toe te voegen aan de algemene reserve.'

Geen dividenduitkering bij verlies
'De directie heeft voorgesteld om het verlies na belasting, ad € 1.000, ten laste te brengen van de algemene reserve.'

Δ Top

Term 'Te delgen verliezen' vervallen

Op veler verzoek is bij een negatief saldo van de algemene reserve de term 'Te delgen verliezen' komen te vervallen en vervangen door de term 'Algemene reserve'. Ook zijn hierdoor bepaalde zinsnedes met betrekking tot de resultaatverdeling gewijzigd (zie ook hierboven). Zo zal er voortaan alleen nog maar worden gesproken van 'toegevoegd aan...' bij een positief resultaat en 'ten laste te brengen van...' bij een negatief resultaat.

Noot: het kan zijn dat in PM-Record nog wel de tekst 'Te delgen verliezen' staat bij de klantspecifieke grondslagen (onderdeel 'Reserves'). Als dit het geval is dan zal bij een eeen negatief saldo de oude term in het rapport blijven verschijnen. U kunt dit aanpassen door in één keer bij alle klanten de tekst te vervangen. Dit doet u door in PM-Record bij de PM-Report-gegevens via de optie 'Bewerk standaard grondslagen...' eerst de titel van de standaardgrondslag 'Algemene reserve (bij negatief saldo)' te wijzigen in 'Algemene reserve'. Vervolgens selecteert u het veld 'Algemene reserve Negatief' in de keuzelijst en kunt u via de optie 'Kopieer dit veld naar alle klanten...' de nieuwe waarde te kopiëren naar alle klanten. Dit dient u zowel bij de standaard commerciële, als de fiscale grondslagen te doen.

Δ Top

Importeren periode 4 en 5 meerjarenoverzicht

Bij het aanklikken van het meerjarenoverzicht heeft u de mogelijkheid om via de optie 'Importeer uit oud rapport...' de gegevens voor periode 4 en 5 te importeren uit een PM-Report jaarrekening van vorig jaar. Periode 3 en 4 uit de jaarrekening van vorig jaar worden overgezet naar periode 4 en 5. Het maakt hierbij niet uit of het een PM-Report 7 of PM-Report 8 jaarrekening betreft. De programmacode houdt rekening met beide varianten.

Δ Top

Vermelding deelnemingen in consolidatie

Bij een geconsolideerd rapport worden voortaan op twee plekken de namen van de in de consolidatie betrokken maatschappijen gepresenteerd. Dit gebeurt op het blad 'Bedrijfsgegevens' en op het blad 'Grondslagen' als onderdeel van de consolidatiegrondslagen. Hierbij wordt een techniek toegepast waarbij de rijhoogte van de betreffende cellen automatisch wordt ingesteld, afhankelijk van het aantal tekens in de cel. Zo wordt voorkomen dat u zelf de rijhoogte aan moet passen. Controleer echter wel of de juiste rijhoogte wordt ingesteld. Wij zijn voornemens deze techniek in volgende versies steeds vaker toe te gaan passen op cellen met langere teksten.

Δ Top

Nieuwe xml-bestanden voor Export Fiscaal en SBR

Ten behoeve van PM-Report versie 8 zijn er nieuwe xml-bestanden voor alle fiscale koppelingen beschikbaar. Deze zijn nodig om via de nieuwe brugstaat exportbestanden te kunnen genereren voor de verschillende fiscale pakketten. Vooralsnog zijn deze xml-bestanden alleen beschikbaar voor de verslagjaren 2010 en 2011. Wenst u met PM-Report 8 via de module Export Fiscaal een exportbestand aan te maken voor het verslagjaar 2009 dan verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Care.

Voor de module SBR zijn nieuwe xml-bestanden beschikbaar om de jaarrekeningen 2010 en 2011 via SBR te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Met de komst van PM-Report 8 zijn de publicatiestukken inhoudelijk uitgebreid en is de techniek aangepast. Voor de jaarrekeningen 2011 wordt er vanaf PM-Report 8 gebruik gemaakt van de Nederlandse Taxonomie 2012 (NT 6.0). PM-Report 7 zal voor de jaarrekeningen 2011 van de NT 5.0 gebruik blijven maken. Dit in verband met de late invoer van NT 6.0 bij de Kamer van Koophandel.

Vanaf de nieuwe versie worden per verslagjaar 2 xml-bestanden beschikbaar gesteld om via SBR te kunnen deponeren (PM-Xbrl2011.xml en PM-XbrlMap2011.xml / PM-Xbrl2010.xml en PM-XbrlMap2010.xml). Voor Export Fiscaal was dit al het geval en worden per verslagjaar xml-bestanden beschikbaar gesteld. Voor versie 8 is er een '8' bijgekomen in de bestandsnamen. Een voorbeeld van een dergelijk bestand voor versie 8: 'Elsevier2011PM8.xml'.

Let op: u kunt de oude bestandsnamen niet hernoemen naar een nieuwe bestandsnaam. Download Export Fiscaal of SBR xml-bestanden altijd via PM-UpdateManager.

Δ Top

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de mogelijkheid ingebouwd om alle aanwezige aandeelhouders de notulen van de AvA te laten tekenen. De optie staat standaard aan. De presentatie van de opsomming van aandeelhouders is enigszins aangepast, wat de duidelijkheid verbeterd. Ook is de term 'vennootschappen' overal vervangen door 'rechtspersonen'.

Δ Top

Onzekerheid omtrent de continuïteit

Bij de vaste gegevens kan worden aangegeven dat er sprake is van onzekerheid omtrent de continuïteit. In het rapport worden dan op twee plekken een extra tekst gepresenteerd. Zo verschijnt op alle verklaringen (samenstellings-, beoordelings- en controleverklaring) een extra paragraaf omtrent de continuïteit en wordt er ook in de grondslagen een hoofdstuk 'Continuïteit' opgenomen. Standaard wordt in deze continuïteitsgrondslag de volgende tekst opgenomen: "Aangezien er sprake is van een negatief vermogen per balansdatum zou er gerede twijfel kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de huishouding. Uit de gang van zaken gedurende het verslagjaar en gezien de beschikbare informatie blijkt dat de duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening niet onder druk is komen te staan. Daarom zijn de toegepaste grondslagen voor waardering- en resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van de continuïteit van de huishouding.". Uiteraard kunt u deze tekst ook klant- of kantoorspecifiek maken bij de PM-Report-gegevens in PM-Record.

Δ Top

Export Fiscaal Eenmanszaak / VOF naar Kluwer IB

Bij het exporteren van financiële gegevens van een eenmanszaak of VOF naar Kluwer Belastingpraktijk wordt voortaan gevraagd het BSN-nummer in te vullen. Dit om fouten bij het importeren in Kluwer te voorkomen.

Δ Top

SBI-code ten behoeve van SBR

In de vaste gegevens kunt u de SBI-code invullen. Na het afsluiten van het formulier wordt de geldigheid van de code gecontroleerd. De SBI-code is zelfs verplicht als u de publicatiestukken via SBR wenst te deponeren. Vanaf PM-Record 9 wordt de SBI-code in de klantenkaart vastgelegd. PM-Report zal de SBI-code dan ook importeren indien u gebruik maakt van PM-Record 9.

Tip: PM-Report importeert ook de bijbehorende SBI omschrijving. Deze wordt op dit moment niet gebruikt in het rapport, maar u kunt de omschrijving wel zelf gebruiken als u bijvoorbeeld een standaardzin wenst op te nemen in het rapport. In een formule dient u dan te verwijzen naar de cel 'txtSbiCodeOmschrijving'.

Δ Top

Ondertekening alleen op laatste blad jaarrekening

PM-Report heeft een nieuwe optie, waarbij u ervoor kunt kiezen de ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders alleen op het laaste blad van de jaarrekening uit te laten voeren. Standaard is de ondertekening echter nog steeds onder de balans en onder de winst-en-verliesrekening. U kunt deze optie instellen via de PM-Report-gegevens in PM-Record of via de formulieren achter de balans of overige gegevens (Stap 3: 'Rapport definiëren'). Indien u de ondertekening van de jaarrekening hier helemaal uitschakelt, dan geldt deze optie natuurlijk niet en hoeft er nergens te worden getekend.

Let op: het blad 'Overige gegevens' vormt geen onderdeel van de jaarrekening en dient altijd zelfstandig te worden ondertekend door bestuurders. Het blad voor de 'Overige gegevens' geldt dan als laatste blad van de jaarrekening.

Δ Top

Kleine aanpassingen in PM-Report 8.01

In PM-Report 08.01 zijn vele grote en kleine wijzigingen doorgevoerd, waarvan de belangrijkste hierboven worden vermeld. Tientallen technische en kleine wijzigingen zijn niet in de handleiding opgenomen. Een aantal wijzigingen wordt hieronder echter nog wel opgesomd:

 • Bij het importeren van gegevens uit andere PM-Report bestanden wordt voortaan gecontroleerd of het een PM-Report bestand betreft en in bepaalde gevallen of de PM-Report brugstaat versie wel overeenkomt met de vereiste versie. Dit geeft de gebruiker inzicht en voorkomt inleesfouten.
 • De labels op de invulformulieren van het meerjarenoverzicht zijn voortaan gelijk aan de omschrijvingen in het rapport. 
 • Bij het importeren van subcoderingomschrijvingen uit het brugschema van Balance Base worden voortaan ook de omschrijvingen van de rubrieken meegnomen.
 • De import van vaste gegevens uit PM-Record wijzigt technisch sterk met de komst van PM-Record 9, waarin vele databasewijzigingen plaats zullen vinden. PM-Report is hier reeds op voorbereid.
 • In de publicatiestukken worden de salarissen en sociale lasten voortaan uitgesplitst in de toelichting (geldt alleen voor middelgroot regime).
 • De keuze tussen fiscaal of commercieel deponeren is komen te vervallen bij SBR. PM-Report zal voortaan fiscaal deponeren indien het een fiscaal rapport betreft en commercieel als het een commercieel rapport betreft. Dit is een keuze die reeds in PM-Record of bij Stap 1 op het formulier 'Vaste gegevens 2/2' kan worden vastgelegd.
 • Bij het genereren van het rapport is het zetten van de pagina-einden verbeterd bij de vlottende activa op het blad 'Toelichting balans'.
 • Bij de 'Fiscale positie' zij twee extra optionele regels toegevoegd, waarmee er nu vijf optionele regels zijn.
 • Bij het opstarten van PM-Report wordt gecontroleerd op de foute R1C1 instelling voor kolomverwijzingen. Bij een foute instelling wordt de instelling aangepast. 

Δ Top

Inzake het opstarten van PM-Report 8

Als u via de PM-Update Manager versie 8 van PM-Report installeert wordt automatisch een snelkoppeling op uw bureaublad geplaatst naar de sjabloon 'PM-Report 80.XLT'.

Deze functionaliteit voldoet prima indien u op een lokale PC of notebook werkt. Wordt op uw kantoor gebruik gemaakt van een terminal server óf als meerdere personen gebruik maken van dezelfde PC, dan zijn extra handelingen nodig. U zult in dat geval voor de andere gebruikers handmatig een snelkoppeling naar PM-Report 8 moeten toevoegen op het bureaublad of het start menu. Neem daarover zo nodig contact op met uw systeembeheerder.

Δ Top

Opmerkingen

 • Foutmeldingen: hoewel wij onze applicaties grondig doortesten, blijft de kans bestaan, dat er zaken over het hoofd worden gezien. Aangezien u dagelijks en waarschijnlijk met meerdere gebruikers met onze programma’s werkt, krijgt u veel expertise in het gebruik. Komt u fouten tegen in het programma, of u merkt dat sommige onderdelen niet of niet juist functioneren, neemt u dan contact op met de PM-Helpdesk.
 • Wishlist: heeft u aanvullende wensen voor PM-Report, dan horen wij die graag van u. In samenspraak met onze klanten proberen wij aan zoveel mogelijk wensen en eisen te voldoen. U kunt daarvoor terecht op onze website.

Δ Top

 

 

 

 

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small