Afdrukken

What's new 07.05

Introductie
Fiscale waarderingsgrondslag (vanaf 07.05.03)
Import fiscale financiële gegevens uit Balance Base (vanaf 07.05.03)
Specificatie andere deelnemingen publicatiestukken (vanaf 07.05.03)
Datum aandeelhoudersvergadering leeglaten (vanaf 07.05.03)
Kleine wijzigingen (vanaf 07.05.03)
Tekstuele wijziging in kasstroomoverzicht (vanaf 07.05.03)
SBR/XBRL Publicatiestukken 2010
Export Fiscaal
Specificatie deelnemingen publicatiestukken
Import vaste gegevens (vanaf 07.04.09)
Commerciële of fiscale grondslag (vanaf 07.04.09)
Voortgangsbalk (vanaf 07.04.09)
Klanten kiezen op klantnummer (vanaf 07.04.09)
Helpmenu uitgebreid (vanaf 07.04.09)
Wijziging ‘Accountantsverklaring’ (vanaf 07.04.09)
Kleine wijzigingen in build .09 (vanaf 07.04.09)
Lettertype kop- en voettekst (vanaf 07.04.09)
Opmerkingen

 

Introductie

Kort na de introductie van PM-Report 07.04.09 komen wij met de nieuwe PM-Report versie 07.05. Dit komt omdat er een technische wijziging noodzakelijk was om SBR/XBRL publicatiestukken voor het verslagjaar 2010 te kunnen verwerken. Ook is er nieuwe functionaliteit beschikbaar voor ‘Export Fiscaal’ en zijn een paar kleine onvolkomenheden opgelost.

Onderstaand worden deze wijzigingen in versie 07.05 één voor één behandeld. Voor de handigheid zijn ook de wijzigingen van versie 07.04.09 opgenomen in deze handleiding.

Wij raden u altijd aan deze nieuwste versies (PM-Report en PM-Record) te gebruiken.

Δ Top

Fiscale waarderingsgrondslag (vanaf 07.05.03)

Indien er sprake is van een fiscale jaarrekening zal in de grondslagen een tekst worden opgenomen, waarin wordt vermeld of de toepassing van de fiscale waarderingsgrondslag heeft geleid tot afwijkingen in de waardering. De keuze tussen wel of geen afwijking in de waardering kan wordt gemaakt onder Stap 3 in het hoofdmenu, bij het onderdeel ‘Grondslagen’. De optie komt alleen naar voren als er onder Stap 1 van het hoofdmenu bij de optie ‘Grondslag’ gekozen is voor ‘Fiscaal’.

Uiteraard kunt u deze keuze ook al bij de PM-Report gegevens in PM-Record vastleggen bij het onderdeel ‘Ov. Rapport onderdelen 2’.

Afhankelijk van de keuze of er sprake is van een afwijking in de fiscale waardering wordt de relevante tekst in de grondslagen gepresenteerd. In PM-Record is het onderdeel ‘Grondslagen / Inleiding en Algemeen’ derhalve uitgebreid met drie velden, te weten de titel, de tekst als er wel een afwijking is en de tekst als er geen afwijking is in de fiscale waardering. Uiteraard kunnen alleen de teksten van de fiscale grondslagen worden bewerkt.

Δ Top

Import fiscale financiële gegevens uit Balance Base (vanaf 07.05.03)

In Balance Base (vanaf 08.07.01) is het mogelijk om specifieke fiscale boekingen te maken. Daardoor is het ophalen van financiële gegevens bij Stap 2 in PM-Report enigszins aangepast. Indien er sprake is van een fiscale jaarrekening zullen eventuele fiscale boekingen worden meegenomen naar PM-Report. Indien er sprake is van een commerciële jaarrekening worden deze fiscale boekingen volledig genegeerd.

Noot: eerdere versies van PM-Report (voor 07.05.03) herkennen het onderscheid tussen fiscale en commerciële boekingen niet. In deze versies worden altijd alle financiele gegevens uit Balance Base geïmporteerd.

Δ Top

Specificatie andere deelnemingen publicatiestukken (vanaf 07.05.03)

Een onvolkomenheid is opgelost bij de presentatie van ‘Andere deelnemingen’ in de publicatiestukken, in geval van een klein regime. Per abuis werd alleen het eigen vermogen en het resultaat van deze deelnemingen getoond, terwijl juist alleen het deelnemingspercentage en de vestigingsplaats hoeft te worden gepresenteerd. Bij het verzenden van de publicatiestukken via SBR/XBRL werden overigens wel de juiste gegevens verzonden.

Δ Top

Datum aandeelhoudersvergadering leeglaten (vanaf 07.05.03)

Op verzoek van een aantal klanten kan voortaan de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders leeg worden gelaten. Zowel in het rapport, als in de publicatiestukken wordt de datum dan overal opgevuld met puntjes. Dit verzoek heeft te maken met het feit dat de datum niet altijd bekend is bij de intermediair. De klant kan nu zelf de datum invullen.

 

Noot: het op bovenstaande wijze presenteren van teksten wijkt af van de door Pro Management geadviseerde digitale manier van werken. Daarnaast geldt dat als er geen datum bekend is, er geen gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid om de publicatiestukken via SBR/XBRL te verzenden.

Δ Top

Kleine wijzigingen (vanaf 07.05.03)

 • Indien op een pagina een afwijkende schaal wordt gebruikt werd deze schaal bij het genereren van het rapport teruggezet naar 100%, waarna de schaal handmatig moest worden teruggezet. Dit probleem is verholpen.
 • In het kasstroomoverzicht is op meerdere plekken de tekst ‘Toename/(afname)’ gewijzigd in ‘Mutatie’. Wij zijn van mening dat dit netter en duidelijker is.
 • In twee gevallen (‘Kosten van oprichting’ en ‘Vooruitbetaald op immateriële vaste activa’) werden de grondslagen niet geïmporteerd uit PM-Record, terwijl ze daar wel vastliggen. Dit probleem is verholpen.
 • De term ‘fulltime eenheid’ achter het aantal werknemers is bij het onderdeel ‘Bedrijfsgegevens’ uit de tekst weggehaald, omdat deze term jaarrekeningtechnisch niet juist is. Ook wordt er in de toelichtingen voortaan gesproken van ‘gemiddeld aantal werknemers’. Dit is de term die gehanteerd wordt in artikel 2:382 BW.

Δ Top

Tekstuele wijziging in kasstroomoverzicht (vanaf 07.05.03)

In het kasstroomoverzicht is op meerdere plekken de tekst ‘Toename/(afname)’ gewijzigd in ‘Mutatie’. Wij zijn van mening dat dit netter en duidelijker is.

Δ Top

SBR/XBRL Publicatiestukken 2010

Door een technische wijziging in de Nederlandse taxonomie kunnen de publicatiestukken voor het verslagjaar 2010 niet met eerdere versies van PM-Report worden gedeponeerd. Indien u dit toch probeert krijgt u binnen de oudere versies van PM-Report een melding dat u niet kunt deponeren voor het jaar 2010. De melding geeft aan dat u vanaf versie 07.05 publicatiestukken voor het jaar 2010 kunt deponeren.

Voor het geval u al publicatiestukken 2010 heeft aangemaakt met een oudere versie van PM-Report, hebben wij een extra werkbalk beschikbaar gesteld. Dit om te voorkomen dat u de publicatiestukken 2010 opnieuw moet aanmaken met versie 07.05. Met deze werkbalk, PM-Report SpecOps, kunt u alsnog eerder aangemaakte publicatiestukken voor het verslagjaar 2010 deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Δ Top

Export Fiscaal

Steeds vaker worden aangiften gedaan op detailniveau om de kansen op een succesvol beroep van de Belastingdienst op een nieuw feit (art. 16 AWR) bij een navordering te minimaliseren.

Vanaf PM-Report versie 07.05 kunt u zodoende bij het exporteren naar Elsevier BAS / VPB de keuze maken om te exporteren op subcodeniveau. Dit houdt in dat alle individuele bedragen uit de brugstaat in het exportbestand worden opgenomen, inclusief alle omschrijvingen. Zet hiertoe bij het exporteren een vinkje bij de optie ‘Volledige uitsplitsing op subcodeniveau, inclusief omschrijvingen’.

Noot: op dit moment ondersteunt PM-Report deze mogelijkheid alleen voor Elsevier BAS / VPB (vanaf verslagjaar 2009). Indien uw aangiftepakket ook in staat om te importeren op subcodeniveau en wenst u deze exportmogelijkheid ook voor uw aangiftepakket, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Tip: ook hier geldt, dat u de nieuwe PM-Report SpecOps werkbalk kunt gebruiken, om alsnog een exportbestand aan te maken met uitsplitsing op subcodeniveau. Ook al betreft het een rapport dat is gemaakt met een oudere versie van PM-Report.

Δ Top

Specificatie deelnemingen publicatiestukken

Vanaf versie 07.05 wordt bij een kleine rechtspersoon in de publicatiestukken geen specificatie meer opgenomen van deelnemingen met betrekking tot het eigen vermogen en het resultaat van deze deelnemingen.

Δ Top

Import vaste gegevens (vanaf 07.04.09)

De import van vaste gegevens uit PM-Record (vanaf versie 08.06.01) is verder uitgebreid.

De keuze die u kunt maken bij de samenstellingsverklaring in stap 3 van het hoofdmenu kunt u voortaan al in PM-Record vastleggen. Voor de aandeelhoudersvergadering wordt de keuze met betrekking het verlengen van de opsteltermijn voor de jaarrekening voortaan geïmporteerd uit PM-Record. Ook wordt de grondslag (commercieel of fiscaal) van het rapport geïmporteerd uit PM-Record. Deze grondslag vindt u terug onder Stap 1 van het hoofdmenu in PM-Report.

Daarnaast is ervoor gekozen het importeren van grondslagen uit PM-Record voortaan standaard aan te zetten. Dit is gedaan omdat het vastleggen van grondslagen in PM-Record steeds belangrijker wordt en de omschrijvingen van alle overige reserves en voorzieningen hier kunnen worden vastgelegd. In dit verband zijn ook de blauwe teksten bij de overige reserves en voorzieningen op het tabblad ‘Grondslagen’ zwart gemaakt, zodat u de kleur niet meer handmatig hoeft aan te passen.

Δ Top

Commerciële of fiscale grondslag (vanaf 07.04.09)

De rapportagegrondslag (commercieel of fiscaal) kunt u vastleggen onder Stap 1 van het hoofdmenu in PM-Report. De gekozen grondslag heeft invloed op de te importeren grondslagen uit PM-Record en in een later stadium op de cijfers uit BalanceBase. In PM-Record is het namelijk vanaf versie 08.06.01 mogelijk om per klant, naast de commerciële grondslagen, een set van fiscale grondslagen vast te leggen. Afhankelijk van de gekozen grondslag worden de betreffende grondslagen geïmporteerd.

Noot: als u gekozen heeft voor een rapport op fiscale grondslag en u hebt in PM-Record nog geen fiscale grondslagen vastgelegd, dan worden, indien aanwezig, de commerciële grondslagen ingelezen.

Een kleine wijziging die hiermee verband houdt heeft betrekking op het deponeren van de publicatiestukken in XBRL. De grondslag wordt voortaan automatisch gekozen. U kunt de keuze echter nog wel aanpassen.

Δ Top

Voortgangsbalk (vanaf 07.04.09)

Om te voorkomen dat er technische problemen optreden door bepaalde ‘oude’ Visual Basic componenten zijn door heel PM-Report alle voortgangsbalken vervangen door nieuwe versieonafhankelijke componenten.

Δ Top

Klanten kiezen op klantnummer (vanaf 07.04.09)

Naast de mogelijkheid om klanten te kiezen op zoekcode, is het nu tevens mogelijk om klanten te kiezen op klantnummer. Dit geldt zowel voor Stap 1: ‘Importeren vaste gegevens’, als voor Stap 2: ‘Importeren financiële gegevens’, in het hoofdmenu van PM-Report.

Δ Top

Helpmenu uitgebreid (vanaf 07.04.09)

Het helpmenu in PM-Report is uitgebreid met twee opties, te weten ‘PM-Portal’ en ‘PM-Website’. Op deze manier kunnen gebruikers sneller toegang krijgen tot informatie en diensten. Denk hierbij aan het benaderen van Support Tickets en het raadplegen van het PM-Forum. Om u beter van dienst te zijn kunt u via de optie ‘PM-Support Online’ een PM-Medewerker direct toegang geven tot uw pc, mits u telefonisch contact heeft met deze medewerker.

Noot: om gebruik te kunnen maken van de ‘PM-Support Online’ optie dient aparte software geïnstalleerd te zijn. Indien dit niet het geval is, zal PM-Report vragen deze software te downloaden en te installeren.

Δ Top

Wijziging ‘Accountantsverklaring’ (vanaf 07.04.09)

Vanaf 15 december 2010 is de term ‘accountantsverklaring’ verleden tijd en moeten nieuwe teksten worden gehanteerd bij een controleopdracht. Deze aanpassingen zijn het gevolg van de nieuwe Nederlandse Controlestandaarden. Vanaf deze datum geldt ook een nieuwe term: controleverklaring. Alle controleverklaringen die worden afgegeven op of na 15 december 2010 dienen te voldoen aan de nieuwe eisen, ongeacht het boekjaar waarop de controle zich richt.

De aanduiding controleverklaring’ in plaats van ‘accountantsverklaring’ geeft duidelijker weer dat het gaat om het product, als uitkomst van een uitgevoerde controleopdracht. Vooral als wordt gekeken naar de overige verklaringen van een accountant: de beoordelingsverklaring en de samenstellingsverklaring als uitkomst van een beoordelingsopdracht, respectievelijk samenstellingsopdracht.

Uiteraard zijn in PM-Report de teksten aangepast aan de nieuwe eisen. Daarnaast is de mogelijkheid om een extra toelichting toe te voegen aan de verklaring gewijzigd. Voorheen werd er voor een extra toelichting gekozen als er bijvoorbeeld sprake was van twijfel over de continuïteit. De tekst van deze toelichting kon u dan zelf invullen (of in PM-Record vastleggen). Het kopje ‘Toelichting’ is komen te vervallen en gewijzigd in ‘Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit’. Als u kiest voor de extra toelichting zal PM-Report voortaan standaard al de voorgeschreven tekst tonen (zie afbeelding).

Noot: leg voortaan alleen een eigen tekst vast in PM-Record als u een andere tekst wenst dan deze standaardtekst. Anders zal de tekst in PM-Report worden overschreven bij een import uit PM-Record.

 

Δ Top

Kleine wijzigingen in build .09 (vanaf 07.04.09)

In build .09 zijn de volgende kleine wijzigingen doorgevoerd::

 • Voorblad: middenkop op lettergrootte 12
 • Bedrijfsgegevens: achter het aantal personeelsleden ‘(fulltime eenheden)’ toegevoegd
 • Financiële positie: tekstregel over de mutatie van het werkkapitaal links uitgelijnd (C41)
 • Bespreking resultaten: koptekst en tekst over de mutatie van het resultaat links uitgelijnd (C13) en (C50)
 • Kengetallen: overbodige spatie (D75) en alinea’s verwijderd en de opmaak verbeterd
 • Toelichting op de balans: bij de materiële activa is de regelafstand tussen de kop en de kolomaanduiding verlaagd. Bij sommige kopteksten lettergrootte op 8 gezet (P739, P789, P2131, P2181)
 • Toelichting op de winst-en-verliesrekening: indien er geen personeel in dienst is, is het woord ‘er’ in de tekst toegevoegd (C594)
 • Suppletieaangifte omzetbelasting: het begrip ‘Kleine ondernemers’ is gewijzigd in ‘Kleine-ondernemersregeling’

Δ Top

Lettertype kop- en voettekst (vanaf 07.04.09)

Alle door PM-Report gegenereerde kop- en voetteksten hebben voortaan hetzelfde lettertype als die van de tekst in het rapport.

Δ Top

Opmerkingen

 • Foutmeldingen: hoewel wij onze applicaties grondig doortesten, blijft de kans bestaan, dat er zaken over het hoofd worden gezien. Aangezien u dagelijks en waarschijnlijk met meerdere gebruikers met onze programma’s werkt, krijgt u veel expertise in het gebruik. Komt u fouten tegen in het programma, of u merkt dat sommige onderdelen niet of niet juist functioneren, neemt u dan contact op met de PM-Helpdesk.
 • Wishlist: heeft u aanvullende wensen voor PM-Report, dan horen wij die graag van u. In samenspraak met onze klanten proberen wij aan zoveel mogelijk wensen en eisen te voldoen. U kunt daarvoor terecht op onze website.

Δ Top

 

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small