Afdrukken

PM-Flame

Algemeen
Overwegingen bij het installeren van PM Flame modules
Suggesties voor de interne aanpak bij het installeren van PM Flame modules
Voordelen van PM Flame modules
Pm Flame: stand van zaken
Systeemeisen en performance
PM Flame en SQL Server
Werken met losse vensters
Werken met muisknoppen
Wennen aan veranderingen
Als er problemen zijn...

Algemeen 

PMFlame heeft een zeer eigen stijl en maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van zowel opmaak/layout (Windows Presentation Foundation - XAML) als programmeertechniek (Visual Studio 2008/2010 – VB.NET/C#.NET). Het vormt de vernieuwde huisstijl van de Pro Management software en zal gedurende de komende jaren de ‘oude’ layout (VB6/MS Access/VBA) geheel vervangen. De PMFlame modules zullen in een steeds sneller tempo worden geproduceerd; in de loop van 2011/2012 zullen zowel PM-Record, PM-Report, PM-BalanceBase als PM-DocMaker in hun geheel moeten zijn opgenomen in de Flame familie.

Noot vooraf: getoonde schermafbeeldingen op deze pagina's kunnen afwijken van de bij u of uw medewerkers geïnstalleerde versies.

 Overwegingen bij het installeren van PM Flame modules

Bij de ontwikkeling van PM-Flame modules worden alle aspecten van architectuur, indeling en functionaliteit in PM-Record, PM-Report, PM-BalanceBase en PM-DocMaker de komende jaren herzien, gereorganiseerd en compleet herschreven. Dit heeft voor de gebruiker vaak ingrijpende gevolgen, die gewenning vereisen en waarmee dus van tevoren rekening dient te worden gehouden:

 • Er is voor gekozen om de Flame-modules gefaseerd uit te brengen. Dat betekent, dat er gedurende twee à drie jaar bij elke versie-update compleet nieuwe vensters en functionaliteiten tevoorschijn komen.
 • Bestaande functionaliteit is soms gewijzigd cq vergt een aangepaste werkwijze.
 • De menu-indeling in de ‘oude’ applicatie zal tijdens de transformatieperiode op plaatsen veranderen. Als gevolg hiervan zullen gebruikers bepaalde menu-opties soms niet meer op de vertrouwde plek aantreffen.
 • De indeling in modules zal leiden tot een logischer groepering van functionaliteit. Ook dit betekent, dat bepaalde handelingen soms niet meer op de ‘oude’ locatie zijn terug te vinden.
 • Omdat de ontwikkeling cq release van Flame modules is uitgesmeerd over twee à drie jaar kan functionaliteit soms tijdelijk versnipperd zijn; oud en nieuw kunnen een tijdje ‘door elkaar lopen’.
 • De Flame-modules zien er volslagen anders uit en de werkwijze in de vensters is veel meer gericht op contextmenu’s (rechtermuisknop), visuele informatie, slepen, pop-up vensters en het vergroten of verkleinen van venstergedeeltes door middel van gridsplitters.
 • De Flame-modules vergen moderne hardware en up-to-date grafische drivers (zie verder).

  Δ Top

Suggesties voor de interne aanpak bij het installeren van PM Flame modules

Om de in de vorige paragraaf genoemde gevolgen op te vangen kunt u een aantal zaken in overweging nemen:

 • U bent niet verplicht om mee te doen met de gefaseerde integratie van Flame-modules. Indien u wilt wachten totdat de PM-applicaties geheel zijn omgebouwd naar Flame, dan kunt u gewoon blijven doorgaan met de zogenaamde Classic-versies. Nadeel hiervan is wel, dat u gedurende lange tijd de vele extra functionaliteiten van de Flame-modules moet missen.
 • Indien u wél meedoet met de gefaseerde integratie, dan bent u toch zeker niet verplicht om na elke nieuwe versie-melding meteen te gaan downloaden. Indien de werkdruk op uw kantoor te hoog is om mensen te laten wennen aan veranderingen, wacht u dan even totdat een rustiger periode is aangebroken.
 • Benader elke nieuwe versie-update ‘top-down’. Installeert u zelf eerst een uitprobeer-versie op een enkele pc en vergewis u van de wijzigingen. Lees altijd zorgvuldig de ‘What’s new’-informatie door en bepaal zelf de ‘zwaarte’ van de wijzigingen voor de werkwijze op úw kantoor.
 • Het belang van de help-informatie per Flame-venster kan niet genoeg benadrukt worden. Iedere Flame-module is compleet nieuwe software en de help-info is niet alleen een gedetailleerde handleiding, maar staat ook vol tips, voetnoten, waarschuwingen en overwegingen. Ook hier geldt de ‘top-down’-benadering: zorg, dat u zich – met de handleiding ernaast – de nieuwe werkwijze eigen maakt en bepaal dan zelf hoe u uw medewerkers instrueert (alle online help is ook als PDF- en Word-document te downloaden; u kunt dus uw eigen, op maat gesneden handleiding samenstellen).
 • De nieuwe modules spelen in op een professioneel ingerichte administratieve organisatie binnen uw kantoor. Daarbij worden geen procedures afgedwongen, maar bent u vrij om uw eigen werkwijze te bepalen. Dat betekent, dat u vooraf dient na te denken over een degelijke inrichting van basisgegevens (werkcodes, zoekcodes, mailcodes, etc.) en over de verantwoordelijkheden die u aan individuele werkenemers toekent (wie mag wat). Soms zult u uw bestaande werkwijze moeten herzien om de voordelen van de nieuwe functionaliteiten ten volle te kunnen benutten. Dat kost tijd en kan in het begin soms ingewikkeld lijken. Als u er niet uitkomt, belt u dan de helpdesk of maak een afspraak met de consultancy-afdeling; zij zijn u graag van dienst met advies of komen u zonodig ter plekke helpen met een nieuwe inrichting.

Δ Top

Voordelen van PM Flame modules

Indien u, het bovenstaande in overweging nemende, twijfelt of u mee moet doen met de gefaseerde integratie van Flame-modules, overdenkt u dan de voordelen van deze nieuwe software:

 1. Snellere en stabielere database-connectie.
 2. Gebouwd in snellere en stabielere ontwikkeltaal.
 3. Completere foutafhandeling.
 4. Verbeterde controle op gegevensintegriteit.
 5. Minder belasting voor database en netwerk - alleen connectie wanneer nodig.
 6. Minder belasting voor elke individuele pc - databaseberekeningen worden op de server uitgevoerd.
 7. Alle modules werken onafhankelijk en kunnen dus open blijven staan, ook als andere taken worden uitgevoerd.
 8. Meer en nieuwe functionaliteit, op basis van verzamelde klantenwensen.
 9. Meer en nieuwe functionaliteit, op basis van de nieuwste technieken.
 10. Veel minder separate vensters per module (nauwelijks heen en terug navigeren)
 11. Gefaseerde integratie leidt tot spreiding van gewenning en inleerprocessen (niet alles ineens).
 12. Logischer indeling van functionaliteiten op basis van modulaire opbouw.
 13. Op den duur: onafhankelijkheid van MS Office-versies.
 14. Op den duur: geen MS Access-licenties of MS Access runtime versies meer nodig.

Δ Top

Pm Flame: stand van zaken (november 2011)

Het bovenstaande in overweging nemende dient u nog één zeer belangrijk punt te begrijpen: de ontwikkeling van Flame modules is inmiddels (datum van deze aantekening: november 2011) in een vergevorderd stadium beland; ongeveer 65% van de ‘oude’ software is overgezet. Bovendien is en wordt de programmatuur substantieel uitgebreid met een aantal compleet nieuwe modules (SBR!) en functionaliteiten die nooit in de Classic-versie zijn voorgekomen. Dit betekent, dat de overstap van Classic naar Flame een ingrijpende verandering kan zijn voor uw bedrijf en uw medewerkers. Maakt u dus vooraf een goede planning en ga niet over één nacht ijs. Bereid uw medewerkers voor. Zorg, dat u de juiste hardware en infrastructuur heeft (zie de paragraaf hieronder). De ‘What’s new’-informatie geeft u veel inzicht in de diverse modules die op dit moment beschikbaar zijn. Raadpleeg vooraf de handleidingen en neem bij vragen contact op met de PM Helpdesk. 

Δ Top

Systeemeisen en performance

Voordat u met PMFlame modules kunt gaan werken, dient uw pc te zijn voorzien van Microsoft .NET Framework 3.5 (vanaf januari 2009: inclusief SP1). De PM-UpdateManager zal dit controleren en u voorzien van de download link, waarna u de software zelf kunt installeren bij Microsoft. Pas ná een succesvolle installatie kunt u de nieuwe PM software downloaden. PMFlame draait op Windows vanaf versie XP. Zorgt u wel voor een moderne pc; aangeraden wordt een machine met tenminste een 800MHz processor, 512MB systeemgeheugen en een 40GB harddisk met 15GB vrije ruimte. Beter nog is een systeemgeheugen van 1GB of hoger.

Een ander heikel punt kan de geïnstalleerde grafische kaart op uw pc zijn: PMFlame modules maken gebruik van grafische rendering en dienen hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de GPU (graphical processing unit) i.p.v. de CPU. Op uw pc dient hiervoor minimaal DirectX9 te zijn geïnstalleerd (u kunt dit controleren door op uw pc op Start te drukken en daarna te kiezen voor Uitvoeren. In het tekstvakje typt u vervolgens: dxdiag).

Heel belangrijk is de vraag of uw grafische drivers up to date zijn. Zijn deze verouderd (wat zeer vaak voorkomt!) dan loopt u de kans, dat niet alleen uw pc niet meer vooruit te branden is, maar dat ook uw monitor kuren kan gaan vertonen. Neem in dat geval contact op met uw systeembeheerder of bel de PM-Helpdesk.

Sommige combinaties van type pc/type grafische kaart weigeren echter de grafische processen naar de GPU te sturen, met als gevolg, dat de CPU – die het dan moet overnemen - wordt overbelast. Indien uw pc uitzonderlijk traag wordt, controleert u dan onder Taakbeheer de CPU-belasting. Is die extreem hoog, terwijl u niets anders heeft gedaan dan een PMFlame module opstarten, dan wordt de GPU niet of nauwelijks gebruikt en moet uw CPU al het werk opknappen. Het is aan u om te bepalen of de vertraging al dan niet acceptabel is; wellicht is dit een goede gelegenheid om te overwegen of uw hardware en/of besturingssysteem nog wel van deze tijd is.

Voldoet een van uw pc’s niet aan de minimum-eisen, of is deze erg traag qua prestaties, dan kan de betreffende gebruiker blijven werken met de standaard PM-Record versie 8 (Classic); beide versies kunnen parallel met de achterliggende database communiceren. Houdt u er echter wel rekening mee, dat Classic en Flame inmiddels flink uit elkaar beginnen te groeien; gegevens die u via de Flame modules hebt ingevoerd zullen vaak en in toenemende mate niet aanroepbaar zijn in Classic (bijv. Audit Plan).

Δ Top

PM Flame en SQL Server 

Door de kracht van PMFlame worden database-gegevens sneller en efficiënter verwerkt dan voorheen. Maar het betekent meteen, dat uw database-server (SQL Server) met de tijd mee dient te gaan.

Belangrijk: sinds juni 2010 wordt SQL Server 2000 niet meer ondersteund! Blijft u toch vasthouden aan deze oude versie van SQL Server, dan zult u in PM Flame foutmeldingen krijgen.

PMFlame en SQL Server 2008 vormen een fantastische combinatie voor wat betreft snelheid en verwerkingsmogelijkheden. Het biedt tevens de optie om uw database professioneel te onderhouden; veel klanten verrichten nauwelijks onderhoud aan hun database (meestal is de kennis niet voorhanden), met als gevolg dat de verwerking van gegevens erg traag kan worden.

De capaciteitsconfiguratie van SQL Server is echter uw eigen verantwoordelijkheid; als het aantal ‘calls’ op de databaseserver toeneemt (meer data, meer gebruikers) zult u in de gaten moeten houden wanneer er grenzen worden bereikt. Heeft SQL Server wel voldoende geheugencapaciteit toegewezen gekregen? Wat is de belasting van uw server CPU’s? Kan de netwerkkaart van de server het aantal ‘calls’ wel aan?

Overigens zijn het niet alleen de PM-applicaties en de SQL server die bepalend zijn voor de snelheid van gegevensverwerking. Als uw bedrijf groeit, en daarmee de gegevens in uw database én het aantal gebruikers dat is ingelogd, zult u in de gaten dienen te houden of de infrastructuur van uw netwerk wel gelijke tred houdt met het dataverkeer. De aanleg en het onderhoud van een professionele netwerkconfiguratie is een vak apart en bepaalt in hoge mate de prestaties van aangesloten client/server-applicaties.

Al het voorgaande duidt erop, dat uw SQL server én uw netwerk aandacht en onderhoud nodig hebben. Pro management doet er alles aan om in ieder geval qua softwarematige belasting een optimaal resultaat te halen uit de capaciteit die voorhanden is. Maar als die capaciteit op zichzelf te laag is, kan zelfs de meest geavanceerde software de prestaties niet opschroeven. Indien u structureel last heeft van slechte performance, schakelt u dan professionele hulp in; uw database server vormt de kern van uw business en verdient absoluut een voorkeursbehandeling. Elke ketting is zo sterk als de zwakste schakel! Neem contact op met de PM-Helpdesk voor advies.

Δ Top

Werken met losse vensters

Alle PMFlame modules zijn applicaties op zichzelf. Dat betekent, dat elke module onafhankelijk werkt van alle andere en zijn eigen database-connectie beheert. U kunt dus met verschillende vensters tegelijk werken. Bijvoorbeeld: laat het venster van de urenregistratie gewoon open staan terwijl u uw post verwerkt in PM-Record, en als u klaar bent vult u meteen uw gewerkte tijd in. Een waarschuwing is hier echter wel op zijn plaats: met het toenemen van het aantal PMFlame modules kunt u met steeds meer vensters tegelijkertijd werken. Zorgt u er dan wel voor, dat u door de bomen het bos nog ziet. Een goede richtlijn is om niet meer dan 3 of 4 vensters tegelijkertijd geopend te hebben.

U kunt de hoofd- en hulpvensters naar eigen believen verkleinen of vergroten door te slepen met de vensterranden (zowel horizontaal als verticaal) of via de ‘verkleinen/maximaliseren’-knop rechtsboven. Hoe groter uw monitorresolutie, hoe groter u de vensters kunt maken. De Flame-vensters zijn bovendien specifiek ontworpen voor breedbeeldmonitoren. U profiteert dus het meest als u de vensters in de breedte kunt vergroten.

In veel gevallen kunt u ín de vensters een zogenaamde ‘gridsplitter’ vinden; hiermee kunt u vensteronderdelen vergroten of verkleinen. De gridsplitter herkent u als een lichtgrijze horzontale of verticale balk; als u er met uw muis boven zweeft verandert de cursor in een dubbele pijl.

gridsplitter
 

Linksboven in elke glazen werkbalk ziet u een knopje met daarin het PM-logo. Indien u daarop klikt opent zich het systeemvenstertje. U kunt hier lezen van welke versie u thans gebruik maakt en onder welke logon u bent aangemeld. U vindt tevens de namen van de gekoppelde SQL server en de database. Deze gegevens kunnen belangrijk zijn indien u evt. contact opneemt met de PM-helpdesk.

versie 

 Δ Top

Werken met muisknoppen

PMFlame modules zijn veelzijdiger in gebruik dan het ‘oude’ PM-Record; niet alle functionaliteiten zijn per sé achter een knop gebouwd. Ook als u geen gebruik maakt van de help-functie (dat in elk venster is opgenomen) kun u toch vaak zelf al uitvinden welke functionaliteiten beschikbaar zijn. Als u met uw muis een moment boven een knop of lijst blijft zweven, ziet u in de regel een verklarende tekst verschijnen.

muisgericht

Probeer uw rechtermuisknop als u een gegevenslijst ziet; vaak verschijnt dan een ‘context-menu’:

contextmenu

 Δ Top

Wennen aan veranderingen

PMFlame modules bieden u veel meer mogelijkheden dan voorheen, maar bij het compleet herbouwen van software is het onvermijdelijk, dat niet alles is zoals u gewend was. Veranderen is soms lastig. Gunt u zichzelf de tijd om de veelheid aan informatie, die u in uw vensters kunt oproepen, in u op te nemen. Ieder heeft zo zijn of haar eigen voorkeur; u hoéft niet alles te gebruiken. U zult echter al gauw de snelheid van de database-connectie en de compleetheid van de informatie gaan waarderen. Er is veel tijd en aandacht besteed aan managementinformatie: u kunt uw data vanuit allerlei invalshoeken verzamelen, selecteren, bekijken én controleren. U als gebruiker bepaalt echter wat de beste werkwijze moet zijn. Aarzelt u dus niet om contact op te nemen als u suggesties of ideeën hebt.

 Δ Top

Als er problemen zijn...

PM is trots op haar nieuwe softwarelijn. Het is snel, inventief, veelzijdig, flexibel en het ziet er mooi uit. Maar er kan altijd iets mis gaan. PM ontwikkelt haar software voor de ‘vrije markt’; dat betekent, dat iedereen met een licentie de software kan installeren en downloaden, ongeacht welke pc-, netwerk-, Office- en/of SQL Server-configuratie men gebruikt. Hoe intensief er vooraf ook getest wordt, met ruwweg 800 kantoren als PMRecord-klant (meer dan 5000 gebruikers!) is het vrijwel onmogelijk om bij de eerste publicatie van een nieuwe versie voor elke mogelijke configuratie een honderd procent waterdichte foutafhandeling te bewerkstelligen. Microsoft brengt wekelijks updates uit voor al haar besturingssystemen; soms leidt dit tot onaangename en onverwachte gevolgen. Nieuwe versies van Office blijken vaak (onaangekondigd!) op onderdelen technisch anders in elkaar te zitten. U koopt een nieuwe server en uw database is plotseling veel trager geworden. U schaft een aantal nieuwe werkstations aan en u krijgt ineens een foutmelding. Uw serververbinding hapert een halve seconde terwijl u net een zwaar proces aan het uitvoeren bent en daarna bent u schijnbaar gegevens ‘kwijt’. Soms zijn ‘oude’ gegevens in uw database in onverwachte vorm afwijkend. Dit kan allemaal invloed hebben op de werking van de onderliggende programmacode; er is altijd wel een kantoor met een ‘speciaal probleem’. Dat is niet erg. De PM helpdesk is ervaren genoeg om het gros van de moeilijkheden ter plekke op te lossen, en als er iets bijzonders aan de hand is worden de ontwikkelaars aan het werk gezet. Hoe gek het ook klinkt: elk technisch probleem wordt verwelkomd, want de oplossing ervan betekent, dat de software over de gehele lijn en voor alle klantenkantoren verder wordt verbeterd. Aarzelt u dus nooit om te bellen of te mailen.

 Δ Top

 

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small